Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis

Fenologi

Median Rekord
Första vår 30 mar 11 mar 2012 Galterö (Peter Keil)
Sista höst 29 sep 8 dec 2016 Kråkudden (Per Gustavsson m fl)

2021

Häckningar: Minst 1 par Bredviken, Hönö (Håkan Hellgren m fl).
2021 konstaterades blott en häckning av kentsk tärna, men i övrigt var uppträdandet längs kusten normalt. Arten häckar ofta i kolonier som byter plats mellan åren varför det är svårt att dra några slutsatser utifrån det antal häckningar som upptäcks ett enskilt år.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 1 par Galterö (Christopher Magnusson m fl). 1 par Gamla Bovik, Björkö (Bo Brinkhoff m fl).
Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Jon Håkansson m fl).
2020 hittades inga kolonier med häckande kentska tärnor i Göteborgs skärgård – något vi annars blivit ganska vana vid under 10-talet. På två lokaler, Galterö och Björkö, sågs i alla fall matning av nyligen flygga årsungar tydande på att häckning genomförts i närområdet. Även på Hönö sågs stora antal regelbundet under häckningstid, men inga högre häckningsindicier har rapporterats. För övrigt var uppträdandet normalt under året. Novemberfyndet hör till de senaste som gjorts i området, även om det är en bra bit kvar till fenologirekordet som sattes vid Kråkudden den 8 december 2016.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 3 par Knarrskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 5 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson).
Den kentska tärnan är en inte helt ovanlig syn längs våra kuster, men som häckfågel är den sällsynt och sporadiskt förekommande. Sedan den första lyckade häckningen kunde konstateras år 2008 har häckningar bokförts årligen 2012–2016 samt 2018–2019. Arten häckar inte sällan i ganska stora kolonier, men 2019 var antalet par blygsamt. Det är å andra sidan glädjande med två olika häckningslokaler, något som inte setts sedan 2014.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 14 par Knarrskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: 1 par parning Bredviken, Hönö 9.5 (Thomas Karlsson).
Efter att ha lyst med sin frånvaro under föregående år fanns återigen en liten koloni med häckande kentska tärnor i Göteborgs skärgård under 2018. Lokalen – Knarrskären – är ny, vilket speglar det faktum att områdets kentska tärnor sällan återvänder till samma häckningslokal flera år i rad. På Hönö sågs som vanligt ganska stora antal kentska tärnor under sommarmånaderna och möjligen gjordes även häckningsförsök här då ett par sågs para sig vid Bredviken den 9 maj.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Regelbundna observationer på framför allt Hönö under häckningstid.
För första gången sedan 2011 observerades inga häckande kentska tärnor i området. Under åren 2012–2016 konstaterades häckning med 1–31 par regelbundet på en eller flera av lokalerna Hönö, Saltholmen, Lilla Donsö och Rödskär.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 1 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård 4.6 (Gösta Olofsson).
Sena fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Per Gustavsson m fl).
För femte året i rad häckade den kentska tärnan i Göteborgs skärgård, i år dock endast med ett par vilket är mindre än vi vant oss vid. Lokalen Rödskär är samma lokal som områdets första konstaterat lyckade häckning noterades på år 2008. Under senare år har häckningar istället genomförts på Kråkholmarna i norra skärgården och på Lerholmen och Lilla Donsö i södra skärgården. Decemberfyndet är det första någonsin i området och innebär en putsning av tidigare fenologirekord med hela 26 dagar! Även nationellt sett är det mycket ovanligt med kentska tärnor i svenska vatten så här sent, enstaka decemberfynd har under 2000-talet gjorts ungefär vartannat år i Skåne, Småland och på Öland.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 21 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård 21.6 (Gösta Olofsson).
Fjärde året i rad som vi har häckande kentsk tärna i Göteborgs rapportområde. Lokalen är dock ny och möjligen är det fåglarna som förra året häckade på Lerholmen utanför Saltholmen som har flyttat på sig. Det saknades även rapporter om häckande skrattmåsar på Lerholmen i år så möjligen har det varit störningar i området eller så har fåglarna flyttat på sig av andra skäl. Huruvida årets häckningar var lyckade eller ej är osäkert då uppgifter saknas. Tyvärr verkar häckningar helt uteblivit på Kråkholmen, Hönö, där arten annars har häckat de tre senaste åren.
Stefan Svanberg

2014

Häckningar: 27 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 4 par Kråkholmen, Hönö (Bengt Karlsson).
För tredje året i rad häckade kentsk tärna på Kråkholmen. Kolonin hade dock minskat från cirka tio par 2012 och 2013 till fyra par i år. Glädjande nog tillkom ytterligare en koloni i området i år på Lerholmen i södra skärgården. Liksom på Kråkholmen så delades ön med häckande skrattmåsar. I kolonin räknades 27 bon av kentsk tärna vilket är det mesta som någonsin rapporterats i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg

2013

Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger m fl).
Häckningsplatsen från i fjol blev glädjande nog bebodd av kentska tärnor även i år och precis som förra året uppskattas att cirka tio par häckat på ön.
Stefan Svanberg

2012

Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Bengt Karlsson m fl).
Tidiga fynd: 1 ex Galterö 11.3 (Peter Keil).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Marinko Karabatic m fl).
Första konstaterade häckningarna i området sedan 2008 då fyra par häckade på Rödskär i Göteborgs södra skärgård. Åtminstone tre flygga ungar rapporterades på lokalen, men möjligen var häckningsframgångarna bättre än så då holmen är svåröverskådad och rapportunderlaget något begränsat. Detta är den första kända häckningen av kentsk tärna i Göteborgs norra skärgård och den andra i Bohuslän. Första häckningen i Bohuslän, vilken dock misslyckades, gjordes 1999 i Vägga skärgård, Sotenäs. Det var inte bara genom häckning som arten utmärkte sig i år utan även fenologiskt då både första och sista observationen blev ordentliga putsningar av tidigare rekord. Framförallt sticker årets sista observation ut då det var första novemberfyndet för området.
Stefan Svanberg

2011

Höga antal: 58 ex str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl). 86 ex str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Mikael Molin m fl).
Rapporten på 86 sträckande kentska tärnor den 7 september är den högsta noteringen i Göteborgsområdet på Artportalen. Den näst högsta noteringen är på 65 ex och gjordes på samma lokal den 31 juli 2009. Inga häckningar rapporterades 2011, senast det begav sig var 2008 då fyra par häckade på Rödskär i Göteborgs södra skärgård.
Stefan Svanberg

2008

Häckningar: 4 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).
Häckningarna upptäcktes ganska sent på säsongen och då hade två av de fyra paren redan kläckt ungarna. Vid ett återbesök för att kontrollera häckningsresultatet kunde åtminstone en flygg unge konstateras, men att döma av föräldrarnas beteende fanns det troligen fler ungar på holmen. Det här var den första lyckade häckningen av kentsk tärna i Göteborgsområdet. Sedan tidigare finns tre misslyckade häckningar från södra skärgården, den senaste från Porseskär 2004.
Stefan Svanberg

2007

Höga antal: 22 ex Bredviken, Hönö 4.8 (Bengt Karlsson). 35 ex str S Kråkudden, Hönö 17.8 (Johan Svedholm m fl). 28 ex str S Kråkudden, Hönö 2.9 (Johannes Löfqvist m fl).
Flera observationer har gjorts under häckningstid, men inga häckningar har konstaterats. Senast det begav sig var 2004, då minst fem par häckade på Porseskär, Donsö. Som vanligt observerades flest kentska tärnor i augusti och september, och det ligger väl nära till hands att tro att dessa fåglar härstammar från danska häckningskolonier. Årets högsta dagsnoteringar ligger i linje med senare års toppnoteringar.
Stefan Svanberg