Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola

2015

Samtliga: 1 hona Torslandaviken 11.3 (Lennart Hansson). 1 2K+ hona Välen 26.4 (Eva Åkesson m fl). 1 2K+ hane Brudarebacken 21.5 (David Klingberg m fl).
Den svarthakade buskskvättan är sannerligen en art på uppgång i rapportområdet, liksom i resten av sydvästra Sverige. Den har nu varit årligt förekommande sedan 2010, oftast med ett tydligt inflöde i mars–april. Frågan är när vi får se rapportområdets första häckning?
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 1K hane Välen, Göteborg 3–29.10 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 hane Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl).
Sjätte året i rad som arten rapporteras från Göteborgsområdet, och totalsumman uppgår nu till 30 fynd varav, inklusive årets fynd, åtta är gjorda i oktober månad. De allra flesta fynden görs under våren, och då i synnerhet i april.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 hane Balltorps våtmark, Mölndal 18.4 (Ivar Ivarsson m fl). 1 2K+ hane Torslandaviken 25–27.4 (Christer Fält m fl).
Denna art fortsätter sin positiva trend, och har nu varit årligt förekommande sedan 2008. Årets individer höjer totalsumman till 28 fynd. Arten har påträffats i samtliga månader utom juni–juli, men de flesta fynden (11 stycken) är precis som i år gjorda i april. Näst bästa månad är oktober med sex fynd.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 hane Hökälla 29–30.3 (Uno Unger m fl). 1 hane Stora Amundö 8–9.4 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 1K hona Brudarebacken 19–30.9 (Christer Fält m fl). 1 1K hona Fotö 30.9 (Uno Unger m fl).
Se kommentar under svarthakad buskskvätta.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 hane Sisjöns industriområde, Askim 1.4 (Disa Nyberg). 1 ad hane Utbyfältet 25–26.4 (Peter Keil m fl). 1 2K+ hona Brudarebacken 11.5 (Christer Fält m fl).
Fynd 23–25 i rapportområdet. De allra flesta av dessa (19 fynd) kan liksom årets fynd hänföras till den västliga rasgruppen medan endast två fynd tillhör någon av de östliga raserna. Av samtliga fynd av svarthakad buskskvätta är de flesta (14 fynd) gjorda under våren, i synnerhet tidigt på säsongen.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 hona Rörö 16.3 (Per Arne Lindgren). 1 hane Rörö 27–31.3 (David Lundgren m fl). 1 hona Torslandaviken 21.4 (David Lundgren m fl). 1 hona Brudarebacken 24.4 (Martin Oomen m fl).
Under mars–april skedde ett anmärkningsvärt inflöde av svarthakade buskskvättor till sydvästra Sverige. Även Göteborgsområdet fick ta del av detta, vilket resulterade i inte mindre än fyra fynd under perioden. Detta tangerar rekordårssummorna för arten vilka noterades 2001 samt 2004. Det föreligger nu 22 fynd av svarthakad buskskvätta i rapportområdet (se separat ruta för komplett historik). Av dessa har 17 kunnat hänföras till den västliga rasgruppen (däribland samtliga årets fynd) och två till någon av de östliga raserna. I övrigt kan noteras att arten ökat kraftigt i uppträdande på senare år då hela 19 av fynden är gjorda på 2000-talet.
Johan Svedholm