Kustlabb Stercorarius parasiticus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 5 apr 1 mar 2017 Kråkudden, Hönö (Bo Brinkhoff m fl)
Sista höst 30 okt 8 dec 2016 Kråkudden (Roger Eskilsson m fl)

2021

Höga antal: 19 ex str S Kråkudden, Hönö 9.4 (David Armini m fl).
Till skillnad från de rarare släktingarna fjällabb och bredstjärtad labb uppträdde kustlabben i ganska normala antal under året. Under den tidiga våren var uppträdandet till och med riktigt bra. Den mycket fina summeringen 19 exemplar på Kråkudden den 9 april är faktiskt den högsta dagssumman på våren som någonsin noterats i området och endast marginellt slagen av de 20 exemplar som sträckte förbi samma lokal den 11 september 1994. Som vanligt noterades inga häckningsindicier – senast någon labbhäckning kunde konstateras i området var 2003, då häckningar rapporterades från både In-Vinga och Lindholmen. De senaste fem åren har rapporter på lämpliga häckningslokaler i princip helt uteblivit.
Elis Ölfvingsson

2020

Höga antal: 7 ad str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Conny Palm).
Tidiga fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 11.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.3 (Jon Håkansson).
Två tidiga marsfynd är anmärkningsvärt, men står sig slätt mot det fenologirekord som sattes 2017 när en kustlabb sträckte förbi Kråkudden redan den 1 mars. För övrigt ett helt normalt uppträdande med, likt senare år, en total avsaknad av häckningsindicier.
Elis Ölfvingsson

2019

Höga antal: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Göran Gustavsson m fl).
2019 var, med undantag för storlabben, inget vidare labbår. För vår mest regelbundna labbart, kustlabben, var uppträdandet särskilt svagt. Inga häckningsindicier noterades och högstaantalet är mycket lågt.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (David Armini m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 26.9 (David Armini m fl).
Ett normalt uppträdande under året. Inga observationer tydande på häckning gjordes och de högsta sträckantalen är i paritet med, eller något under, genomsnittet.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 5.4 (Jon Håkansson m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 10.4 (Jon Håkansson m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 20.4 (Conny Palm).
Tidiga fynd: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 1.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 22.3 (Jon Håkansson m fl).
Två marsfynd hör verkligen inte till vanligheterna och fyndet den 1 mars är till och med nytt svenskt fenologirekord! Kustlabbar i mars är över huvud taget mycket sällsynta i svenska vatten, men trenden på senare år tycks gå mot fler fenologiska avvikare. I övrigt och senare under året uppvisade kustlabben ett helt normalt uppträdande med ganska låga högstanoteringar.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 9.8 (Ola Bäckman m fl).
Sena fynd: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl).
Decemberfynd av kustlabb är i våra vatten mycket sällsynta och detta är blott den tredje gången under 2000-talet som arten noteras så sent på säsongen. Under senare år har en viss tendens till ökning av de sena fynden, framför allt i november, kunnat skönjas. Kanske får vi snart vänja oss vid att också kustlabben förekommer mer regelbundet under vintermånaderna, men fortfarande är chansen att se en bredstjärtad labb i november–december klart högre än den att se en kustlabb.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 18 ad str S Kråkudden, Hönö 12.4 (Magnus Rahm m fl). 11 ad str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Roger Eskilsson m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 18.9 (Magnus Rahm m fl).
Tre rapporter på tio kustlabbar eller fler är riktigt bra för Göteborgsområdet och dagssumman på 18 ex från den 12 april är den högsta under hela 2000-talet. Den näst högsta noteringen är 13 ex vilket sågs sydsträckande på Kråkudden den 17 april 2013. Den allra högsta noteringen från Göteborgsområdet som finns rapporterad i Artportalen lyder på 20 ex vilket sågs den 11 september 1994, även denna från Kråkudden. Värt att nämna är också att årets toppnotering på 18 ex enbart bestod av mörka eller intermediära fåglar och att den största flocken var på 6 ex.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Jon Håkansson). 8 1K str S Kråkudden, Hönö 26.9 (Leif Jonasson m fl).
Sena fynd: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Uno Unger m fl). 1 3K str Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Ola Wennberg m fl).
Observationer av kustlabb i november är sällsynt och även om det inte görs varje år har det under senare år blivit mera frekvent. Labbar är överlag svårbestämda och naturligtvis kan felbestämningar gömma sig ibland fynden, men tendensen är att en ökning har skett den senaste femårsperioden. Möjligen hänger det ihop med att bevakningen på Kråkudden och andra skärgårdslokaler har ökat under samma period.
Stefan Svanberg

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Observationer gjordes i både norra och södra skärgården under häckningstid, men inga rapporter föreligger som tyder på att någon häckning har ägt rum.
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden, Hönö 17.4 (Ola Bäckman m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Jon Håkansson m fl).
Den fina sträcksiffran på 13 ex från Kråkudden den 17 april är den högsta i rapportområdet under 2000-talet. Den näst högsta noteringen är 12 ex den 3 september 2006 och den tredje högsta 11 ex den 8 april 2005, båda från Kråkudden.
Stefan Svanberg

2012

Höga antal: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 21.4 (Ola Bäckman m fl). 7 ad str Rörö 21.4 (Stefan Svanberg). 6 ex str S Hyppeln 24.4 (Bo Brinkhoff m fl).
De högsta noteringarna gjordes i andra halvan av april vilket normalt är en bra sträcktid för arten. Ovanligt få observationer gjordes i skärgården under häckningstid och rapporter med häckningskriterier saknas helt.
Stefan Svanberg

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: Flera observationer gjordes i skärgården under häckningstid, bland annat på Norra In-Vinga och Lindholmen, men inga rapporter föreligger som tyder på att någon häckning har ägt rum.
Sena fynd: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 25.11 (Peter Strandvik m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 26.11 (Mattias Pozsgai m fl).
Novemberfynd av kustlabb är ovanligt och görs inte årligen. Att det sågs hela fem exemplar i slutet på november är därmed ganska anmärkningsvärt. Det är dock inte omöjligt att en eller ett par individer kan ha uppehållit sig i området under dessa två observationsdagar och att det därmed kan ha varit ett mindre antal fåglar inblandade.
Stefan Svanberg

2010

Häckningstid: 1 par Nordre älvs fjord, Björlanda 14.5 (Johan Svedholm). 1 par Stora Rossen, Rörö 13.5 (Martin Oomen).
Sena fynd: 2 1K str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
Labbarna i Nordre älvs fjord sågs para sig vid ett flertal tillfällen, dock föreligger inga andra observationer under perioden som indikerar något häckningsförsök. Novemberfynd av kustlabb är ovanligt, normalt görs få observationer av arten redan under oktober månad.
Stefan Svanberg

2009

Häckningstid: 1 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 22.5 (Bengt Karlsson).
Fågeln på Lindholmen hävdade revir men någon häckning i området har inte konstaterats. Rapporter saknas helt från In-Vinga, en plats där det normalt brukar göras observationer under häckningstid. Nästa häckning av kustlabb i Göteborgs skärgård känns alltmer avlägsen. Det är nu sex år sedan vi senast hade en konstaterad häckning i området.
Stefan Svanberg

2008

Häckningstid: 1 par Norra In-Vinga 18.5 (Peter Strandvik).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 14.11 (Ola Wennberg m fl).
Senaste uppgifterna om häckande kustlabb i Göteborgsområdet är från 2003, då häckningar rapporterades från In-Vinga och Lindholmen. Därefter har det årligen gjorts observationer under häckningstid på In-Vinga, men utan att någon häckning har konstaterats. Förekomsten av kustlabb är ganska begränsad under senhösten och fynd efter första november görs inte varje år.
Stefan Svanberg

2007

Vinter: 1 2K Stora Rödskär 13.1 (Gösta Olofsson).
Häckningstid: Inga konstaterade häckningar, men som vanligt föreligger flera observationer under häckningstid bl a från Nordre älvs fjord, Rörö, Kråkudden och In-Vinga.
Sent fynd: 1 1K str S Vinga 1.11 (Björn Johansson m fl).
Januarifyndet är exceptionellt och det första någonsin för nämnda månad. Möjligen kan det utgöras av samma individ som sågs på Kråkudden den 31 december 2006. Novemberfynd hör inte heller till vanligheterna. Från mitten av oktober görs normalt få observationer av arten.
Stefan Svanberg