Turkduva Streptopelia decaocto

2021

Häckningar: 1 par Bagglebo, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Söderlingska parken, Majorna (Peter Andersson). 1 par Älvsborgsgatan, Kungsladugård (Jan Hellström m fl). 1 par Fridhemsgatan, Kungsladugård (Sebastian Ekbom). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 40 lokaler i Göteborgs kommun, 15 lokaler i Öckerö kommun och 6 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 63 ex Sandarna 21.11 (Stefan Svensson). 70 ex Sjöbergen 19.12 (Hans Falklind).
Områdets population av turkduva förefaller vara stabil. Många häckningar går förstås förbi onoterade och årets fyra konstaterade sådana rimmar väl med de senaste årens observationer. Förekomsten är relativt spridd men klart starkast fäste har arten fortsatt i de västra stadsdelarna och då som mest koncentrerat till området kring Majorna.
Ola Bäckman

2020

Häckningar: 1 par Horstebacke, Öckerö (Thomas Karlsson m fl). 1–2 par Öckerö (Dawid Johansson). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 29 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 2 lokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 67 ex Majorna 4.12 (Kristoffer Nilsson). 80 ex Sjöbergen 10.12 (Lars Hellman m fl).
Endast två konstaterade häckningar i år är förstås ett dåligt utfall relativt sett, men antalet häckningsrapporter är en svårtolkad indikation på turkduvans livskraft i Göteborgsområdet. Vi kan oavsett konstatera att turkduvans population i området är fortsatt stabil och relativt spridd även om de största antalen fortsatt noteras i de västra stadsdelarna. Antalet lokaler i Göteborgs kommun må vara något lägre än de senaste tre åren men ändå i linje med 10-talet i övrigt.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: 1 par Bagaregården (Göran Cederholm). 1 par Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Majorna (Andreas Skyman). 1 par Krokslätt, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Kaverös (Jonatan Uppström). 1 par Horstebacke, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl ). 1 par Västra begravningsplatsen (Stefan Svensson). 1 par Kålltorp (Lennart Alpman m fl). 1 par Söderlingska parken (Johan Svedholm). 1 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). Fynd i häckningstid: Observationer från ytterligare ca 40 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 7 lokaler i Mölndals kommun och 1 lokal i Härryda kommun.
Höga antal: 29 ex Sandarna, Göteborg 28.8 (Stefan Svensson). 32 ex Sandarna, Göteborg 30.8 (Stefan Svensson).
Elva konstaterade eller troliga häckningar är ett helt normalt utfall sett till de senaste åren. Områdets population av turkduvor fortsätter vara stabil och spridd med en sedvanlig dominans i de västra stadsdelarna.
Ola Bäckman

2018

Häckningar: 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Bagaregården (Per Undeland). 1 par Kungsladugård (Robert Ennerfelt). 1 par Norgården, Öckerö (Bengt Karlsson). 2 par Horstebacke, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Järnbrott (Jan Mogol). 1 ex Kålltorp (Anton Mangsbo). 1 par Mariaplan (Robert Ennerfelt). 2 par Söderlingska parken, Majorna (Johan Svedholm). 1 par Krokslätt, Mölndal (Magnus Rahm). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 37 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun, 1 lokal i Härryda kommun samt 4 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 32 ex Kungsladugård 10.3 (Stefan Svensson). 60 ex Älvsborgsgatan 4.12 (Martin Oomen m fl).
Ett liknande utfall som 2017 med ca tio säkra eller troliga häckningar rapporterade. Turkduvan förefaller upprätthålla en god och stabil population i Göteborgs rapportområde med, som vanligt, en klar majoritet av fynden från området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman

2017

Häckningar: 1 par Bosgården, Mölndal (Magnus Rahm). 1 par Karl Johans torg (Stig Fredriksson). 1 par Olofshöjdsgatan, Johanneberg (Tommy Johansson). 1 par Mariaplan (Robert Ennerfelt). 1 par Horstebacke, Öckerö 16.5 (Bo Brinkhoff m fl). 5 par Askesby, Säve 22.5 (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare ca 35 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun samt 7 lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 30 ex Sjöbergen 6.3 (Ulf Persson). 32 ex Silverkällan, Kungsladugård 23.12 (Peter Strandvik).
Tio säkra eller troliga häckningar är en högre summa än de senaste fem åren men variationen i rapporter av häckande par är antagligen en ganska dålig indikation på populationens livskraftighet i området. Året bjöd på relativt låga högstanoteringar. Högre antal noterades i vanlig ordning inom det typiska området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman

2016

Häckningar: 3 par Karl Johans torg (Stig Fredriksson). 1 par Vasaparken (Åsa Erasmie Hedlund). 1 par Askesby, Säve (Lennart Larsson). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare 27 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun och fyra lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 107 ex Sandarna 5.9 (Stefan Svensson). 81 ex Sandarna 11.9 (Stefan Svensson).
Fem rapporterade häckningar i år. Antalet konstaterade häckningar är antagligen en ganska dålig indikation på beståndets livskraft i området då ett lågt antal troligen beror på underrapportering av häckande turkduva. Antalet observationer under häckningstid tyder på en stark och stabil population i Göteborgs rapportområde. Även högstaantalen är betryggande och årets notering på 107 exemplar är faktiskt den högsta någonsin i området tätt följt av 106 exemplar i november 2010. Faktum är att båda årets högsta antal på 81 och 107 individer är de högsta i hela landet 2016. Givetvis gjordes noteringarna som vanligt inom området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman

2015

Troliga häckningar: 1 par Älvsborgsgatan (Johan Ennerfelt). Flera par Silverkällan, Kungsladugård (Ingvor Svensson). 1 par Skansen Kronan (Ola Wennberg).
Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare drygt 30 lokaler i Göteborgs kommun, 18 lokaler i Öckerö kommun och fem lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 40 ex Silverkällan, Kungsladugård 3.2 (Uno Unger).
Inga konstaterade häckningar rapporterades under året men det har nog snarare att göra med bristande rapportering än ett lägre häckningsantal. Av antalet observationer och artens till synes allt större utbredning att döma för turkduvan en stabil tillvaro i rapportområdet. Högstanoteringen är relativt låg men som vanligt gjord inom området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman

2014

Häckningar: 1 par Toleredskogen (Jörgen Arvidsson). Troliga häckningar: 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 3 par Kungsladugård (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Bagaregården (Göran Cederholm). 1 par Mossen, Hönö (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Observationer från 26 lokaler i Göteborgs kommun, 1 lokal i Mölndals kommun, 1 lokal i Härryda kommun och 9 lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 82 ex Sandarna 9.11 (Stefan Svensson).
Endast en konstaterad häckning finns rapporterad i år. Antalet lokaler med observationer under häckningstid är dock högre än tidigare år och det finns ingenting som talar för att populationen är på nedgång. Antalet konstaterade häckningar varierar ganska kraftigt mellan åren och är troligen primärt en effekt av variationer i rapporteringsfrekvensen. Högstanoteringen är däremot ganska normal och som vanligt ses höga antal uteslutande i området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman

2013

Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Bagglebo, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Kålltorp (Johan Frölinghaus m fl). 2 par Bäckeliden, Örgryte (Martin Oomen). 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Bagaregården (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: Observationer finns från ytterligare 21 lokaler i Göteborgs kommun, fem lokaler i Mölndals kommun, en lokal i Härryda kommun och nio lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 65 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 18.12 (Martin Oomen).
Inga konstaterade häckningar i år, vilket antagligen inte säger någonting om populationens tillstånd. Tvärtom är antalet lokaler där arten noterats under häckningstid något högre än tidigare år. Troligen speglar variationerna främst rapporteringsfrekvensen och en gissning är att numerären inte förändrats alltför mycket sedan 1998 då turkduvan var riksinventeringsart. Då konstaterades cirka 50 revir i rapportområdet. Högstanoteringen på 65 ex är något under det normala för 2000-talet, lokalen är dock högst normal. De höga antalen räknas så gott som undantagslöst in i området Kungsladugård–Sjöbergen.
Johan Svedholm

2012

Häckningar: 1 par Sudda, Hönö (Jan-Åke Noresson m fl). 4–5 par Sjöbergen (Kennet Thor). Ca 5 par Kungsladugård (Uno Unger m fl). 1–2 par Kålltorp (Fredrik Spak). 2–3 par Örgryte (Martin Oomen m fl). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare 13 lokaler i Göteborgs kommun, en lokal i Mölndals kommun och fyra lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: Minst 35 ex Sjöbergen 1.1 (Stig Jacobson). 35 ex Sjöbergen 23.4 (Hans Falklind). Kungsladugård: 62 ex 19.1 (Martin Oomen m fl). 52 ex 26.11 (Martin Oomen). 41 ex 5.12 (Martin Oomen).
Tretton rapporterade häckningar är precis lika många som i fjol och utgör ett helt normalt antal. Högsta antalet är dock något lägre än i fjol och något under medianantalet för 2000-talet vilket ligger på 71 ex.
Mikael Molin

2011

Häckningar: Göteborg: 1 par Örgryte (Martin Oomen m fl). Minst 5 par Älvsborgsgatan, Kungsladugård (Jan Mogol m fl). 1 par Chalmers (Magnus Rahm m fl). 1 par Käringberget (Tomas Johansson). 1 par Johanneberg (Svante Martinsson m fl). Mölndal: 1 par Mölndals sjukhus (Ingemar Åhlund m fl). 1 par Solängen (Lars-Eric Rahm). Öckerö: 1 par Intaget, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Röd, Hönö (Kerstin Hirmas m fl). Fynd under häckningstid: Enstaka fåglar dessutom rapporterade från 19 lokaler i Göteborgs kommun, 2 lokaler i Mölndals kommun, 6 lokaler i Öckerö kommun och en lokal i Härryda kommun.
Höga antal: Älvsborgsgatan, Kungsladugård: 31 ex 2.1 (Tony Norman m fl). Som mest 53 ex januari–februari (Kristofer Nilsson). 73 ex 5.11 (Hans-Erik Hermansson). Som mest 82 ex november–december (Kristoffer Nilsson).
Cirka 13 rapporterade häckningar är ett ganska normalt resultat. Under 2000-talet har mellan en och 28 häckningar rapporterats och normalt brukar strax under tio häckningar kunna konstateras. De stora fluktuationerna speglar troligen mest variationer i rapporteringsfrekvensen. Efter rekorduppträdandet på hösten i fjol och höga antal under 2009 är vi dock i år nere på något mer beskedliga högsta antal. Årets antal är dock det högsta rapporterade i landet under 2011, följt av 52 ex vid Gynge, Resmo på Öland den 12 november respektive 44 ex vid Fole kvarn, Ryftes på Gotland den 31 oktober. Ser man tillbaka på hela 2000-talet är årets resultat också fortfarande fler än de cirka 60 fåglar som i genomsnitt utgjort högsta antalet i vårt område. Sedan 2005 har dock antalen skjutit i höjden då det i genomsnitt som mest setts cirka 90 fåglar under ett enskilt år. De högsta rapporterade antalen fåglar från enskilda lokaler i landet på senare år utgörs av flera noteringar från Skåne om cirka 170 ex, senast vid Torreberga i Staffanstorp den 7 januari 2007.
Mikael Molin

2010

Häckningar: Göteborg: 1–2 par Guldheden (Svante Martinsson m fl). 2 par Landala (Martin Oomen m fl). 1–2 par Örgryte (Martin Oomen). 7–12 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson m fl). 1 par Karl Johans torg, Majorna (Stig Fredriksson m fl).
Hönö: 1–2 par Kyrkogården (Martin Oomen m fl). 1–2 par Röd (Tina Widén m fl). 1–2 par Lappesand (Martin Boberg m fl). Övriga lokaler: 1 par Solängen, Mölndal (Lars-Eric Rahm m fl).
Fynd under häckningstid: Enstaka fåglar (1–3 ex) dessutom rapporterade från 11 lokaler i Göteborgs kommun, 1 lokal i Mölndals kommun samt 1–2 revir i Öckerö kommun.
Höga antal: Älvsborgsgatan, Kungladugård: 75 ex 22.1, 97 ex 12.11, 106 ex 19.11 samt 91 ex 3.12 (samtliga Kristoffer Nilsson).
I år konstaterades minst 16 par häcka vilket glädjande nog är fler än fjolårets 8 men något lägre än resultaten 2007 och 2008 då hela 24 respektive 29 par konstaterades häcka. Åren 2002–2006 konstaterades dock endast mellan två och fem par häcka i området. Troligen speglar dock de stora fluktuationerna i antalet konstaterade häckningar mest varierande rapporteringsfrekvens. Höstsummorna utgör den högsta, den tredje högsta och den femte högsta rapporterade i området och fjolårets rekord på 102 ex Sjöbergen överträffades således redan i år.
Mikael Molin

2009

Häckningar: 1 par Västra begravningsplatsen, minst 1 par Majorna, minst 4 par Långedrag, 1 par Sjöbergen samt minst 1 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson). Häckningstid: 1 par Chalmers (Thomas Levin). Enstaka fåglar (1–3 ex) dessutom rapporterade från 15 lokaler i Göteborgs kommun, 2–3 lokaler i Mölndals kommun och 5–7 lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 74 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 1.1 (Kristoffer Nilsson). 81 ex samma lokal 6.11 (Martin Oomen m fl). 102 ex Sjöbergen 26.11 (Kristoffer Nilsson).
Endast åtta konstaterade häckningar är betydligt lägre än fjolårets 28 par eller 2007 års 24 par. Som vanligt finns dock ett flertal rapporter om fåglar under häckningstid. Troligen speglar det minskade antalet rapporterade häckningar snarare minskad inventeringsaktivitet än en verklig populationsminskning då antalet konstaterade häckningar brukar variera kraftigt från år till år. Dessutom rapporterades det högsta antalet någonsin i området från Sjöbergen den 26 november då hela 102 ex sågs. De två tidigare högsta antalen är 92 ex vid Älvsborgsgatan, Kungsladugård den 26 november 2006 samt 89 ex på samma lokal den 4 december 2008.
Mikael Molin

2008

Häckningar: Ca 15 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson). 12 par kontrollerades i övriga västra Göteborg (Kristoffer Nilsson). 1 par Marstrandsgatan, Lundby (Ingegerd och Douglas Bratt). Häckningstid: Enstaka fåglar (1–3 ex) rapporterade från 13 lokaler i Göteborgs kommun, tre lokaler i Mölndals kommun, fem lokaler i Öckerö kommun och en lokal i Härryda kommun.
Höga antal: 37 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 22.2 (Kristoffer Nilsson) blev högsta antalet under våren. 75 ex Sjöbergen 26.6 (Kristoffer Nilsson). 89 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 4.12 (Martin Oomen m fl) blev högsta antal under hösten.
Hela 28 konstaterade turkduvehäckningar är fler än fjolårets redan då höga 24 par. Dessutom rapporter från många olika lokaler under häckningstid. Vi börjar närma oss de cirka 50 revir som konstaterades under 1998 års riksinventering. Årets högsta antal 89 ex vid Älvsborgsgatan är dessutom det näst högsta som rapporterats på lokalen. Det högsta var 92 ex på samma lokal den 26 november 2006. Intressant också med det höga antalet vid Sjöbergen under slutet av juni där tidigare endast upp till cirka 25 ex rapporterats. Kungsladugård ligger dock inte så långt ifrån Sjöbergen och en leucistisk fågel som noterats på båda ställena gör det troligt att åtminstone delvis samma fåglar ses på båda lokalerna.
Mikael Molin

2007

Häckningar: I Göteborg konstaterades häckningar av 3 par i Örgryte, 9 par i Kungsladugård, 2 par i Sandarna, 3 par i Långedrag, 2 par i Påvelund, 2 par i Högsbo, 2 par i Majorna och 1 par i Högsbohöjd (Kristoffer Nilsson). Samtliga siffror är minimiantal. Minst 7 par lyckades med häckningen. Häckningstid: Spelande fåglar eller permanenta revir rapporterades under våren och sommaren från Björkö och Hönö (3 par) i Öckerö kommun, från Bjurslätt, Kålltorp, Landala och Chalmers i Göteborgs kommun samt från Mölndals sjukhus, Åbybergsparken och Kikås i Mölndals kommun.
Höga antal: 20 ex Sjöbergen, Göteborg 2.1 (Karl-Olof Johansson). I området runt Älvsborgsgatan, Kungsladugård sågs under vinter/vår som mest 71 ex 16.2 (Kristoffer Nilsson) och under höst/vinter som mest 45 ex 28.12 (Kristoffer Nilsson).
Hela 24 häckande turkduvepar av vilka minst sju fick ut ungar är ett fantastiskt resultat. Normala år brukar vi få in rapporter om en eller ett par konstaterade häckningar. Årets inventering är kanske rentav den mest genomarbetade någonsin, endast matchad av 1998 års riksinventering då man konstaterade ca 50 revir men endast fem säkerställda häckningar. Trots detta är inte årets resultat en produkt av en allmän ökning i turkduverapportering, utan resultatet av en enda ytterst flitig rapportör. Hade det inte varit för Kristoffer Nilssons insats hade resultatet varit lika missvisande som vanligt. Nu är det inte det, och även om vi fortfarande inte har en heltäckande bild av samtliga turkduvehäckningar i hela rapportområdet kan vi för första gången på länge känna att åtminstone stora delar av Göteborg är representativt återgett. Lägg därtill övriga fynd av turkduvor under häckningstid och de sedvanliga vinterkoncentrationerna runt Älvsborgsgatan och vi har ett helt normalt turkduveår bakom oss, om än bättre rapporterat än normalt.
Pär Lydmark