Härfågel Upupa epops

2021

Samtliga: 1 ex Sisjöns skjutfält 16.4 (Lars Eric Rahm). 1 ex Krokslätt 21.4 (Malin Forsell). 1 ex Rörö 20.10 (gnm Ingemar Åhlund).
Andra halvan april och andra halvan oktober är de hetaste veckorna för härfågel, och årets fynd inföll mycket riktigt under dessa vår- respektive höstperioder. Vi kan inte veta om härfågeln som hittades i Krokslätt är samma fågel som flög förbi vid Sisjöns skjutfält några dagar tidigare, men visst förefaller det troligt. I så fall utgör fynden nummer 46 och 47 i rapportområdet. området.
Silke Klick

2020

Samtliga: Vår: 1 ex Vrångö 26.4 (Stefan Svanberg). Höst: 1 ex Styrsö 17–27.10 (Andy Hultberg m fl).
Från att ha varit närmast årlig så har det varit stiltje på härfågelfronten sedan 2015. Årets två fynd kan ses som en liten kompensation och räknas in som nummer 44 och 45 i rapportområdet. Fågeln på Vrångö dök upp i den mest typiska vårveckan i slutet av april. Härfågeln på Styrsö hittades under en vecka i slutet av oktober som också utgör den mest typiska tidpunkten för höstobservationer som är vanligare och infaller under en längre period.
Silke Klick

2015

Samtliga: 1 ex Slottsskogen 1.5 (Bengt Adamsson m fl).
Typisk tidpunkt för en fågel som kommit hit genom förlängd vårflyttning. Härfågeln ses nästintill årligen i rapportområdet och under 2000-talet saknas endast fynd för åren 2004, 2005, 2010 samt 2014. Detta var det 43:e fyndet för rapportområdet.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 ex Rörö 4–5.5 (Anders Linner m fl).
Årets fynd ligger bra i tiden för en fågel som kommit hit genom förlängd vårflyttning. Merparten av de härfåglar som dyker upp här observeras i oktober–november. Årets fynd var det 14:e vårfyndet av de 42 exemplar som nu setts i rapportområdet.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex str NO Brudarebacken 10.10 (Lars Carlbrand m fl).
Höstens enda fynd kom något tidigare än normalt. De flesta höstobservationerna görs vanligen i andra halvan av oktober och in i november. Arten är nätt och jämt årlig hos oss, under 2000-talet har den endast uteblivit 2004, 2005 och 2010. Detta var rapportområdets 41:e fynd.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 ex Öckerö i april (Arne Boström). 1 ex Hårssjön 12.5 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex Lindholmshamnen 16.11 (Magnus Persson).
Fyndet på Öckerö i april blev allmänt känt först i november 2012 via en inskickad tittarfilm till Mitt i naturen på SVT. Eftersom videokameran inte var inställd på rätt datum och inga anteckningar fanns om det exakta datumet har vi publicerat fyndet som någon gång i april. På Artportalen har vi lagt fyndet den 15 april eftersom det inte går att lägga in fynd utan exakt datum, men i kommentaren framgår att exakt dag under april är okänt. Arten har nu setts samtliga år på 2000-talet med undantag för 2004, 2005 och 2010 och årets tre fynd utgör rapportområdets 38:e till 40:e fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Tidsmässigt ligger årets fynd väl inom ramen för artens uppträdande.
Martin Oomen

2009

Samtliga: 1 ex Sisjöns skjutfält 29.6 (Johannes Tallroth).
Första sommarfyndet av härfågel någonsin i rapportområdet. Den normala fyndbilden är annars under artens vårsträck, det vill säga från senare delen av april till början av maj samt under oktober och november. Höstfynden, som dominerar fyndstatistiken (se separat ruta för komplett fyndhistorik), kommer troligen från populationer längre österut. Årets observation får nog räknas som en kringströvande individ, de eftersök som gjordes på lokalen var fruktlösa. Arten har konstaterats häcka vid ett tillfälle i Västergötland, detta var 1922 i närheten av Vara. Enstaka par har också häckat på Öland under 1900-talet, senaste konstaterade häckningen gjordes 2001.
Martin Oomen

2008

Samtliga: 1 ex Gråberget, Majorna 4–6.10 (gm Tommy Järås).
En normal fyndbild för denna art som nätt och jämt är årlig i vårt rapportområde. De flesta exemplaren brukar ses på hösten, och så var fallet även med årets fynd (till skillnad från förra året då tre vårfynd gjordes).
Martin Oomen

2007

Samtliga: 1 ex Askesby, Säve 14.4 (Lennart Larsson). 1 ex Galterö 24.4 (Lars Hellman). 1 ex Brudarebacken 29.4 (Jan Wendeby).
Härfågel är nästintill årlig i rapportområdet – under 2000-talet har arten observerats samtliga år förutom 2004 och 2005. Tittar man bakåt har de flesta härfågelfynden dock gjorts under hösten och vintern, även om enstaka vårfynd föreligger sedan tidigare. Årets vårfynd var de första i området sedan 2001. Sedan kan man naturligtvis fråga sig om det rör sig om tre olika fåglar eller en och samma individ som dragit runt och observerats på tre olika lokaler under en tvåveckorsperiod. Räknar vi det som separata fynd blir det fynd 19–21 sedan 1990.
Pär Lydmark