Fåglar i Göteborgstrakten 2010

Svanar och gäss
Hos svanarna överraskade stora höstflockar av bå­da arterna sångsvan. Prut- och spetsbergsgässen höll låg profil medan ovanligt många bläsgäss noterades. De vitkindade fortsatte sitt segertåg genom skärgården. »
Änder
Änderna bjöd på amerikansk krick-premiär, ring­andsrepris och ett hejdundrande ejderrekord. På häckningsfronten blev det däremot inga större överraskningar. När ska årtorna börja häcka i rapportområdet? »
Hönsfåglar
Till avdelningen oväntade hönsfågelfynd hör en förvirrad rackelhane i Partille centrum, men mest förvirrad var nog ändå ripan på besök vid Kråkudden. Tyvärr går det inget vidare för orrarna eller rapphönorna, som båda tycks minska. »
Lommar och doppingar
Bland lommarna och doppingarna var det sparsmakat med överraskningar, men en rejäl ansamling av skäggdoppingar stack ut. I övrigt fortsätter storlommarna sin positiva trend och medan de svartnäbbade islommarna ofta lyser upp blåsiga höstdagar lyser de vitnäbbade snarare med sin frånvaro. »
Havsfåglar
Ett saftigt svenskt fenologiskt rekord för balearisk lira toppar 2010 års havsfågelobsar. Även för övriga liror var utdelningen relativt god, medan antalet fynd av klykstjärtade stormsvalor inskränkte sig till ett enda. »
Skarvar–storkar
Den stränga isvintern satte stopp för toppskarvarnas fortsatta utbredning. Trots det gjordes områdets första inomskärsfynd av arten. Rördrommarna tutade på i god stil vid Hårssjön och i övrigt noteras frånvaron av vita hägrar. »
Rovfåglar
Med två fynd av brun glada, ett av stängshök och två av jaktfalk får kanske 2010 räknas som ett mellanår gällande rariteter. Men antalsmässigt gläder det faktum att häckningarna av brun kärrhök fördubblades i området, liksom att ovanligt många havsörnar och pilgrimsfalkar noterades. Däremot bröts den uppåtgående trenden för röda glador. »
Sumphöns och trana
Häckande tranor utgjorde det enda positiva i denna artgrupp. Den stränga vintern decimerade antalet rörhöns och rallar. Kornknarren för en tynande tillvaro i rapportområdet och även i år saknades visslande småfläckiga sumphöns. »
Vadare
Rekordflockar av fjällpipare och myrsnäppa rapporterades och under sensommaren gav ett par fina sträckdagar vid Kråkudden en rekordsumma av kustpipare samt mycket höga dagssummor för både sandlöpare och myrspov. Dessutom gjordes andra fyndet av tuvsnäppa. »
Labbar
För första gången sedan 2004 rapporterades fler än hundra storlabbar under året. Dessutom gästades vi av något fler bredstjärtade labbar än normalt. »
Måsar och tärnor
Två fynd av medelhavstrut, men bara ett av kaspisk spädde på vår redan sneda fyndbild av de båda arterna. En av medelhavstrutarna visade sig vara ringmärkt som bounge i Schweiz. För femte året i rad noterades tärnmås och för tredje gången gästades vi av svarthuvad mås. Ovanligt många fynd av småtärna gjordes också där ett par som uppehöll sig på Galterö i juni avvek från tidigare flyktiga fynd. »
Alkor
För första gången på flera år rapporterades glädjande nog några höga dagssummor av sillgrisslor och tordmular där särskilt uppträdandet av den senare arten utmärkte sig. Rapporteringen av tobisgrissla fick en uppryckning även om minkpredation höll antalet häckande par under normala nivåer. Men för lunnefågeln noterades det lägsta antalet sedan 1988. »
Duvor–ugglor
Love is in the air! Året bjöd nämligen på inte mindre än tre turturduvor. I övrigt noterades antalsrekord för skogsduva och en rekordsen gök. »
Nattskärra–praktfåglar
En nattskärra segade sig kvar ända till oktober, men praktfåglarna gick det sämre för. Vår enda bofasta praktfågel, kungsfiskaren, har lidit svårt av de hårda vintrarna och minskat sin numerär avsevärt. »
Hackspettar
Klippans tretåiga hackspettar höll sig undan under året och göktytorna överraskar med ständigt nya lokalval. Göteborgsspettarna vet man aldrig var man har! De mindre hackspettarna håller dock »
Lärkor och svalor
En tofslärka mitt i stan och tredje vinterfyndet av trädlärka på 2000-talet sticker ut som de mest anmärkningsvärda fynden i den här artgruppen i år. Sånglärkans vikande kurva i landet gör att vi för första gången redovisar sjungande sånglärkor i årets rapport. Framtiden får utvisa vad det ger. »
Piplärkor–järnsparv
Rödstrupig piplärka hade en bra höstsäsong och fjolårets vårfenologirekord slogs dessutom på nytt. Såväl vattenpiplärka som större piplärka fortsätter att vara årsvissa och hösten bjöd på en mycket stor sidensvansflock. »
Trastfåglar
Näktergalens fenologirekord putsades både under våren och hösten och den svarta rödstjärten fortsätter att visa en positiv häckningstrend. Dessutom noterades en rekordsen buskskvätta och hela tre svarthakade buskskvättor. Ringtrasten uppträdde invasionsartat under vårsträcket. »
Sångare
Året inleddes med en ärtsångare som försökte sig på att övervintra i Billdal, och våren bjöd på lundsångare på den artens säkraste lokal. Nattsångar­inventeringen under juni på Hisingen gav dessvärre inte någon utdelning när det gäller flod- eller busksångare, men hösten bjöd på godbitar som två taigasångare, en höksångare och ett rekordhögt antal sena lövsångare. »
Flugsnappare–mesar
Under året berikades området med sitt fjärde fynd av halsbandsflugsnappare samt ett ovanligt sent fynd av mindre flugsnappare. »
Sommargylling–starar
Sommargylling observerades för tredje året i följd och ett ovanligt sent vårfynd av varfågel gjordes, men hur står det egentligen till med törnskatan som häckfågel i området? »
Finkar–fältsparvar
Övervintrande dvärgsparv på fågelmatning, Göteborgs fjärde gulhämpling samt första tallbiten sedan 2004 blev godbitarna i denna sista artgrupp. »