Sumphöns och trana

Häckande tranor utgjorde det enda positiva i denna artgrupp. Den stränga vintern decimerade antalet rörhöns och rallar. Kornknarren för en tynande tillvaro i rapportområdet och även i år saknades visslande småfläckiga sumphöns.
Häckningar: 1 par Torslandaviken (Lena Essedahl). Fynd under häckningstid: Rapporterad på ytterligare 17 lokaler, varav fyra belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 15 rallar på 12 lokaler. Vid Välen som mest 3 ex. December: sammanlagt 5 ex på 3 lokaler noterades.
En nedgång i antalet fynd under häckningstid. Totalt 18 lokaler med häckningar alternativt revirhållande, vilket kan jämföras med 26 stycken 2008. Arten har annars haft en positiv trend under hela 2000-talet och det förefaller som om arten har ändrat flyttningsmönster och i större utsträckning börjat övervintra i rapportområdet. De konstaterade övervintringarna är betydligt fler än de var på 90-talet. De två senaste stränga vintrarna har dock säkerligen tärt på beståndet.
Martin Oomen
Samtliga: Spelande fåglar: 1 ex sp Bärby, Säve 17–19.6 (Martin Oomen m fl). Övriga: 1 ex Brudarebacken 23.8 (Leif Andersson).
Endast en spelande kornknarr vilket kan jämföras med rekordåret 2007 då 24 exemplar hördes. Arten är känd för att kunna fluktuera och antalet fynd var under 80-talet och första halvan av 90-talet nere i några enstaka exemplar per år för att sedan stadigt öka under 2000-talet. Höstfynd görs inte årligen i rapportområdet, men när det sker så är det oftast på Brudarebacken, vilket var fallet även detta år.
Martin Oomen
Häckningar: 21 par konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporter föreligger från ytterligare 16 lokaler.
Vinter: Höga antal: Under januari–februari som mest 12 ex i Slottsskogen (Kristoffer Nilsson m fl). Under december som mest 5 ex Slottsskogen (Uno Unger m fl).
En nedgång i antalet konstaterade häckningar från fjolårets rekordsiffra på 33 par tills årets 21 par. Den troligaste orsaken till detta borde vara den stränga vinterkylan som har decimerat beståndet.
Martin Oomen
Häckningar: 5 par Hökälla (Tommy Järås m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Balltorps våtmark, Mölndal (Bo Brinkhoff m fl). 8 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Fynd under häckningstid: Rapporter finns från Härlanda tjärn, Välen och Sagsjön, Kållered.
18 konstaterade häckningar är samma antal som 2009, och det är i stort sett samma lokaler som återkommer. Häckningar av arten får betraktas som underrapporterade, och det reella antalet häckningar är säkerligen högre.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Säve (Tommy Järås m fl). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). Fynd under häckningstid: Minst 4–6 ex sågs under hela sommaren på norra Hisingen (Tommy Järås m fl). Ett flertal observationer gjordes även ytterligare ett par lokaler.
För första gången kunde två häckningar konstateras. Arten är relativt ny som häckfågel i våra trakter och den första konstaterade häckningen ägde rum på Hisingen 2005. Det är fullt möjligt att ytterligare några par häckar inom området då ett flertal observationer gjordes vid Smedtorps ängar, Björketorp samt vid Maderna, Partille.
Martin Oomen