Fåglar i Göteborgstrakten 2011

Svanar och gäss
Vi inleder i rekordens tecken. En oskördad havreåker drog till sig rekordantal av sångsvanar, spetsbergsgäss stod som spön i backen under hösten, och på Hönö rapporterades ett magnifikt sträckrekord för ljusbukig prutgås. Sämre är trenden för vanlig prutgås och knölsvanarna i Torslandaviken. »
Änder
Även änderna tycks stå i bostadskö i Göteborg. Snatterand, årta och skedand har nu samlat på sig en ansenlig mängd ködagar, medan enstaka krick- och viggpar redan har slagit sig in på bostadsmarknaden. Under året fick vi glädjande nog också besök av praktejder, alförrädare och knipskrake. »
Hönsfåglar
Medan tjädrarna håller ställningarna i skogarna är utvecklingen för orre mer oroande. Än mer dyster är situationen för rapphöna som helt saknades i rapportmaterialet under året. »
Lommar och doppingar
Den samlade bilden av lomuppträdandet i Göteborg är överlag goda nyheter. Det enda frågetecknet är vitnäbbad islom som tycks ha passerat sin storhetstid i Göteborg. För doppingarna har isvintrarna visserligen gett oss ett och annat rekord, men hur går det egentligen för smådoppingen? »
Havsfåglar
Ett spännande havsfågelår med förstafynd av petrell, februarifynd av grålira, tre stormsvalor och ovanligt många klykstärtade dito som russinen i kakan. Därutöver noterades fina dagssummor av stormfågel och havssula. »
Skarvar–storkar
Återhämtning för toppskarven, tutande drommar och både silkes- och ägretthäger gör att året blev lyckat för långhalsarna. En kringströvande stork gjorde även ett stopp i rapportområdets östra del. »
Rovfåglar
Ett fint gladår, sommarfynd av lärkfalk och en spännande etablering av ett pilgrimsfakspar inne i Göteborg. Dessutom sågs rekordmånga stäpphökar under hösten i såväl Sverige som vårt område. »
Sumphöns och trana
Det är fortsatt dåligt med snärpande kornknarrar i Göteborgs rapportområde. För tranan är däremot trenden positiv, och i år sattes dessutom ett rejält dagsrekord i sträckande tranor på Brudarebacken! »
Vadare
Ett extremt rekorduppträdande av brednäbbade simsnäppor satte sin prägel på senhösten. Dessutom sågs fler sandlöpare, dubbelbeckasiner och fjällpipare än normalt. Men hur är det egentligen ställt med inlandshäckningarna av rödbena? »
Labbar
Både bredstjärtad labb och storlabb uppträdde talrikt med de högsta siffrorna på sju respektive åtta år. Dessutom överaskade flera fynd av kustlabbar sent i november. »
Måsar och tärnor
Två rosenmåsar gladde många i decemberstor­marna, vilka också blåste in stora mängder tretåiga måsar. Dvärgmås och tärnmås noterades även de i höga antal. Dessutom sattes nya sträckrekord för både svarttärna och kentsk tärna vid Kråkudden. »
Alkor
En fin dagssumma för tordmule noterades och alkekung uppträdde talrikt under senhösten. Trots goda blåsdagar noterades dock inga högre antal sillgrisslor. Vidare höll lunnefågelns kräftgång från ifjol i sig även i år. »
Duvor–ugglor
Man behöver nog fortfarande mer än dubbel tur för att få se turturduva i Göteborg, men även i år gjordes ett fynd av arten. Vidare kan man glädjas åt att det verkar gå bra för skogsduvorna och att våra turkduveflockar är störst i Sverige! »
Nattskärra–praktfåglar
Södra skärgården borde kanske döpas om till Södra skärrgården snart, med tanke på det ovanligt höga antalet nattskärrefynd där under året. Kungsfiskarna hade ett riktigt bottenår medan inte mindre än tre härfåglar sågs. »
Hackspettar
Året bjöd på en välgräddad spettekaka, och bland våra vedmejslande vänner märks bland annat att de tretåiga hittat tillbaka till Klippans naturreservat och att göktytorna är Sisjöns skjutfält trogna. »
Lärkor och svalor
Året bjöd inte på några större överraskningar; berglärkan fortsätter att vara nätt och jämnt årlig och backsvalorna uppvisar en stabil trend. »
Piplärkor–strömstare
Året gick i piplärkornas tecken med större piplärka som för tionde året i rad gästade oss, liksom två vårfynd av rödstrupig piplärka och övervintrande vattenpiplärka. »
Trastfåglar
Utmärkande för året var näktergalens sena ankomst. Ovanligt få blåhakar gästade oss, medan däremot den svarta rödstjärten hade sitt bästa häckningsår sedan 1989. »
Sångare
2011 var verkligen sångarnas år. Maj inleddes med Hönös och Västkustens första bergsångare. Sommaren bjöd på en trolig lundsångarhäckning samt vårt första skärgårdsfynd av flodsångare. Under hösten inträffade en mindre invasion av höksångare. »
Flugsnappare–mesar
Tre fynd av mindre flugsnappare samt en putsning av fenologirekordet på den grå släktingen gjordes under året. Skäggmesen ser däremot tyvärr ut att ha minskat efter två hårda vintrar i rad. »
Sommargylling–starar
Skärgården stod för det mesta av intresse i denna kategori – två sjungande gyllingar och en rekordsen törnskata. »
Finkar–fältsparvar
Megainvasion av bändelkorsnäbbar, gulhämpling för tredje året i följd samt ringmärkt dvärgsparv på Hönö var några av godsakerna under året. Dess­utom fortsatte steglitsen sin positiva häckningstrend i området. »