Änder

Änderna bjöd på amerikansk krick-premiär, ring­andsrepris och ett hejdundrande ejderrekord. På häckningsfronten blev det däremot inga större överraskningar. När ska årtorna börja häcka i rapportområdet?
Samtliga: 1 honfärgad Angereds gård 13.6 (Anders Malmsten). 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 1–3.7 (Pia Nyström). 1 ad hane Stora Mölnesjön, Angered 19.9 (Lars Erik Norbäck). 1 honfärgad Slottsskogen 11.10 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 14.11–6.12 (Jack Magnusson m fl). 1 hona Slottsskogen 19–23.11 (Johan Ennerfelt m fl).
Mandarinanden har konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet, dock ej i år. Observera att det mycket väl kan röra sig om samma honfärgade fågel som rapporterats från Göteborgs hamn och från Slottsskogen under hösten.
Per Björkman
Vinter: Januari: 1 hane Rya nabbe, Göteborgs hamn 18.1 (Mikael Forsman). 1 hona Kärrsviken, Rörö 22.1 (Per Björkman). 1 2K hane Kärrsviken, Rörö 23.1 (Ola Bäckman). December: 1 hona Killingsholmen, Askim 4–12.12 ( Uno Unger m fl). 1 hane Slottsskogen 12.12 (Bengt Adamsson).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Årets fem exemplar är dock det näst lägsta antal som noterats, och har säkert sin förklaring i den stränga vintern. Att inga fynd gjordes under februari styrker denna hypotes.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 5 ex (2 ad + 3 1K) Torslandaviken 7.7 (Peter Strandvik m fl). 13 ex Torslandaviken 16.7 (Stig Fredriksson).
Under senare år har det regelbundet setts snatteränder i Karholmsdammen vid Torslandaviken under sommaren. Det högsta antalet är 26 ex vilket noterades 2007. I år dök det upp en familjegrupp med tre flygga ungar, men troligen har inte häckningen skett på lokalen.
Per Björkman
Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 3.1–19.2 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 3–6.1 (Eric Johansson m fl). 1 hona Massetjärn/Mölndalsån, Mölnlycke 3.1 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Stensjön, Mölndal 6.1 (Uno Unger m fl). Som mest 7 ex Sjöbacken 10.1–2.2 (Uno Unger m fl). 1 hane Kråkudden, Hönö 15.1 (Magnus Unger m fl). Som mest 8 ex Rya nabbe/Ryaverket, Göteborgs hamn 18.1–27.12 (Uno Unger m fl). Som mest 2 ex Fässbergsmotet/Prästabäcken, Mölndal 23.1 (Birger Kaiser m fl). December: 1 ex Välen 1.12 (Jonas Abrahamsson). Som mest 8 ex Sjöbacken 2.12 (Uno Unger). 1 hona Säveån, Gamlestaden 4.12 (Roger Eskilsson). 4 ex Torslandaviken 4–6.12 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Prästabäcken, Mölndal 28.12 (Lars Eric Rahm). 3 ex Rya nabbe, Göteborgs hamn 30.12 (Johan Svedholm).
Höga antal: 119 ex str Kråkudden, Hönö 17.4 (Mikael Molin m fl).
Sammanlagt 40 krickor noterades under vintermånaderna, vilket bevisar att arten fortsätter att försöka övervintra i området trots den stränga vintern.Det höga antalet vid Kråkudden är den tredje högsta dagssumman vid lokalen, där rekordet är 177 ex den 8 april 2009. Det högsta antalet krickor som noterats i rapportområdet under 2000-talet är 209 ex vid Mudderdammen i Torslandaviken den 19 september 2006.
Per Björkman
Samtliga: 1 hane Ragnhildsholmen, Hisingen 10–12.4 (Dan Larsson m fl).
Detta var första fyndet av arten i området. Fågeln upptäcktes på Munkholmen på Kungälvssidan av Nordre älv tillsammans med krickor, men den kunde vid några tillfällen under tiden den gästade området även ses på Göteborgs-sidan av älven. Sedan tidigare finns två fynd från Bohuslän och de gjordes i april 1976 och i juni 1996. Från Halland finns hela 18–20 fynd. Av de 18 halländska fynd som säkert gäller olika individer har hela sex setts de tio första dagarna i april och åtta fåglar under en period från 11 april till 1 maj. Årets fynd från vårt område faller därmed väl in i tidigare fyndmönster från Västkusten.
Mikael Molin
Sommar: 1 honfärgad Torslandaviken 15.6 och 29.7 (Johan Svedholm m fl).
Vinter: 1 hona Nordres tånge, Hönö 4 och 26.1 (Magnus Rahm). 1 hona Stensjön, Mölndal 6–10.1 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 honfärgad Nordres tånge, Hönö 6.12 (Martin Oomen).
Observationer av arten under sommaren är ganska ovanliga i området. Under 2000-talet har arten setts under sommaren endast fyra av åren. Vinterfynd är något vanligare och något enstaka vinterfynd har gjorts alla år utom 2002, 2003 och 2007. Att tre fåglar gästade oss i år är därför lite speciellt och vi får gå tillbaka till år 2000, då hela fem fåglar sågs under vintern för att hitta fler.
Mikael Molin
Samtliga: 1 par Hökälla 6.4–13.6 (Johan Svedholm m fl). 1 hane Torslandaviken 30.4 (Magnus Persson m fl). 1 hane Torslandaviken 18.5 (Bengt Adamsson m fl).
Som under de flesta år under 2000-talet observerades åtminstone ett stationärt par på en lämplig lokal under häckningstid utan att någon häckning kunde konstateras. Årets hane vid Hökälla hördes även spela. Endast två enstaka hanar är dock färre än normalt. Mellan år 2005 och 2009 har 10–20 ex rapporterats per år och dessutom har normalt cirka tre par observerats under häckningstid.
Mikael Molin
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Öxnäs, Säve 17.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Välen 28.5 (Stig Fredriksson). 1 ex Torslandaviken 19.7 (Johan Svedholm).
Trots enstaka fynd under häckningstid noterades inga högre indicier för att häckning ska ha ägt rum. Troligen rör fynden mest kringströvande par, eftersom de bara sågs tillfälligt på lokalerna. Senaste konstaterade häckningen från området ägde rum i Torslandaviken 1985.
Mikael Molin
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par (parning) Torslandaviken 2.4 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 52 ex Torslandaviken 6.11 (Uno Unger).
Under juni–juli fanns brunänder i Torslandaviken med som mest 14 ex den 25 juli. Även från Hårssjön och Hökälla finns rapporter om enstaka brunänder under maj och juni. Brunanden har aldrig häckat i rapportområdet, så årets observation i Torslandaviken där parning sågs är intressant. Troligen krävs dock en mer skyddad lokal än den relativt öppna Karholmsdammen för att de ska genomföra en häckning. Högsta antal i fjol var 86 ex och även då gjordes toppnoteringen i början av november i Torslandaviken.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K hane Säveåns mynning 1–31.1 (Ulf Lindell m fl).
Andra fyndet av ringand i rapportområdet. Även det första gjordes vid Säveåns mynning. Då var det en hona som uppehöll sig vid lokalen från den 17 februari till den 7 mars 2001.
Per Björkman
Höga antal: 250 ex Säveåns mynning 4.1 (Martin Oomen). 270 ex Hake fjord 3.2 (Uno Unger). 350 ex Hake fjord 12.2 (Magnus Persson).
Sommar: Under juni–juli fanns som mest 42 ex i Torslandaviken.
Inga rapporter om häckning föreligger i år. Senast viggarna häckade var 2008 då en kull sågs i Svarte mosse i Biskopsgården. När isen lägger sig i Karholmsdammen brukar viggflockarna flytta över till Hake fjord och Säveåns mynning, vilket också skedde under årets vinter. Notera att inga höga antal finns rapporterade under hösten. Även här spelar säkert den tidiga isläggningen i Torslandaviken in.
Per Björkman
Sommar: 1 2K+ hane str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Magnus Rahm). 3 hanar str S Kråkudden, Hönö 20.7 (Ola Bäckman m fl).
Höga antal: 18 ex Vrångö 26.1 (Uno Unger).
Även i år gjordes sommarfynd av bergänder i skärgården, vilket gjorts i princip vartannat år under 2000-talet. Årets högsta antal var en uppryckning från de tre senaste årens antal om 10–11 ex.
Per Björkman
Höga antal: 15–20 000 ex rastande Hönö 7.2 (Uno Unger m fl).
Siffran inbegriper fåglar som räknats från Kråkudden, längs sträckan Nordres tånge i norr och söderut till Stora och Lilla Svartskär, samt mera utspritt från Benskär ner till Vinga. Isläggningen av Skagerrak gjorde att stora mängder ejdrar samlades där öppet vatten fanns. Antalet ejdrar under årets toppdag är det i särklass högsta som noterats i rapportområdet.Även under december började isläget likna förra vintern. Då blev högsta antal räknade fåglar ca 6 000 ex vid Kråkudden den 31 december.
Per Björkman
Höga antal: 51 ex str Kråkudden, Hönö 17.4 (Mikael Molin m fl).
Årets högsta antal sträckande alfåglar är det tredje högsta för rapportområdet under 2000-talet. Tydligen får vi del av en sträcktopp runt mitten av april, eftersom även de två högre antalen, 66 ex den 12 april 2003 och 54 ex den 21 april 2006, är från denna tid. När det gäller rastande fåglar är det högsta noterade antalet 150 ex från Hönö den 3 februari 1993.
Per Björkman
Höga antal: Vinter/vår: 28 ex Hyppeln 15.2 (Magnus Rahm m fl).Höst: 20 ex Torslandaviken 17.11 (Peder Kinberg).
Att årets antal salskrakar är så blygsamt får tillskrivas den stränga vintern och den tidiga isläggningen under hösten. Som jämförelse var högsta antalet förra året 76 ex vid Torslandaviken i mars.
Per Björkman
Höga antal: 216 ex Göteborgs hamn 10.1 (Kristoffer Nilsson). 240 ex Kippholmen, Björlanda 27.11 (Mats Raneström).
Under januari uppehöll sig ett stort antal storskrakar i området mellan Operan och Säveåns mynning inne i Göteborgs hamn. Liksom i fjol rapporterads en stor flock i Nordre älv under hösten.
Per Björkman