Lärkor och svalor

En tofslärka mitt i stan och tredje vinterfyndet av trädlärka på 2000-talet sticker ut som de mest anmärkningsvärda fynden i den här artgruppen i år. Sånglärkans vikande kurva i landet gör att vi för första gången redovisar sjungande sånglärkor i årets rapport. Framtiden får utvisa vad det ger.
Samtliga: 1 ex Redbergsplatsen 17.6 (Lars Wolf).
Under första halvan av 1900-talet var tofslärkan ännu en häckfågel i Göteborgsområdet, men 1959 ägde den sista kända häckningen rum i Sannegårdshamnen. Där blev sedan en ensam individ kvar till 1963 och sedan dess har arten varit en raritet. Årets fynd var det åttonde efter 1963. Fågeln observerades på morgonen den 17 juni, på dagen 19 år sedan det senast begav sig, men kunde inte återfinnas senare under dagen. Under juni sågs tofslärkor tillfälligt på en rad lokaler längs Västkusten, både i Halland och i Bohuslän, möjligen kan Göteborgsfågeln vara samma som någon av dessa.
Magnus Rahm
Vinter: 2 ex Killingsholmen, Askim–Skintebo hamn, Askim 1.1 (Lars Eric Rahm m fl).
Vår: Sammanlagt ca 10 ex under vårsträcket 16.3–5.4.
Häckningstid: Noterades på ca 10 lokaler under häckningstid.
Höst: Sammanlagt ca 68 ex under höststräcket 7.9–26.10.
Antalet potentiella häckningslokaler är ungefär lika många som vanligt. Vårsträcket var däremot av okänd anledning betydligt klenare än normalt. Även höststräcket var ganska magert, men det kan till stor del förklaras med att Smithska udden stod utan bevakning under större delen av hösten. Vinterfyndet var 2000-talets tredje.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 84 sjungande individer.
Sånglärkan är en av de arter som drabbats hårt av jordbrukets intensifiering under 1900-talet. Medan populationen hos många arter i odlingslandskapet på senare år har stabiliserats på en lägre nivå har sånglärkan fortsatt att minska. Vi avser därför följa utvecklingen i Göteborgsområdet och önskar rapporter om alla sjungande lärkor, eller fynd med högre häckningskriterier, gärna rapporterade med så noggrann lokalangivelse som möjligt. Det är svårt att göra exakta summeringar så 84 sjungande individer är tänkt att tjäna som en måttstock för kommande års sammanställningar.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Rörö 14.1 (Magnus Rahm). 1 ex str S Krossholmen, Torslanda 23.1 (Johan Svedholm). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.2 (Birger Kaiser). 2 ex Tistlarna 9–10.10 (Per Österman m fl). 1 ex Brudarebacken 26.10 (Tina Widén m fl). 1 ex Galterö 28.10 (Lars Hellman).
Sex fynd är normalt för senare år för berglärkan som haft en långsiktigt nedåtgående trend. Geografiskt är fyndbilden normal med huvudparten av observationerna i skärgården.
Magnus Rahm
Häckningar: Minst 108 par Torslandaviken (Stig Fredriksson m fl). Tre kolonier med totalt ca 90 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 15 par Hökälla (Rune Hixén m fl).
Backsvalekolonin på Rörskär i Torslandaviken håller alltjämt ställningarna och har varit stabil de senaste åren. Kolonierna vid Angeredsverken har säkerligen funnits under många år men hör till den kategori backsvalekolonier som sällan rapporteras – troligen finns det fler sådana, bland annat i rapportområdets södra delar. Årets glädjeämne är annars den helt nya kolonin i Hökälla som häckar i en sandbrink som ställts i ordning just för backsvalorna.
Magnus Rahm