Trastfåglar

Näktergalens fenologirekord putsades både under våren och hösten och den svarta rödstjärten fortsätter att visa en positiv häckningstrend. Dessutom noterades en rekordsen buskskvätta och hela tre svarthakade buskskvättor. Ringtrasten uppträdde invasionsartat under vårsträcket.
Tidiga fynd: 1 ex sj Torslandaviken 27.4 och framåt (Ingegerd Bratt m fl).
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt rapporterades ca 125 sjungande individer i rapportområdet.
Sena fynd: 1 ex Högsbo, Göteborg 12.9 (Kristoffer Nilsson).
125 sjungande fåglar är normalt för 2000-talet då artens bestånd varit tämligen stabilt. Man kunde möjligen ha förväntat sig en något högre siffra eftersom en riktad inventering av nattsångare ägde rum på Hisingen under året (se FpV nr 1/2011), men trots det noterades inte fler fåglar än vanligt på Hisingen (84 ex). Däremot är antalet något lägre än normalt i artens övriga kärnområden: Stora ån–Välen (5 ex), Södra skärgården (11 ex), Norra skärgården (18 ex), Säveåns dalgång (2 ex) samt Lärjeåns dalgång (2 ex). Man kan därför misstänka att det verkliga antalet sjungande näktergalar under året i själva verket var något lägre än normalt. Aprilfyndet är 2000-talets tredje, och fenologirekord med två dagars marginal. Även det sena höstfyndet är fenologirekord med hela tio dagar.
Johan Svedholm
Vår: 1 ad hane Torslandaviken 5.5 (Björn Dellming). 4 ex Torslandaviken 13.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ad hane Hyppeln 13.5 (Martin Oomen). 1 hane Slottsskogen 14.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Galterö 15.5 (Lars Hellman). 2 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 honfärgad Brudarebacken 17.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane Sisjöns skjutfält 20.5 (Magnus Rahm m fl).
Höst: 1 ex Rörö 31.8 (Thomas Karlsson). 1 honfärgad Nötholmen, Hönö 11.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 16.9 (Olof Armini).
Tolv vårfåglar och tre höstfynd är ett gott men inte onormalt resultat. Som vanligt är arten betydligt talrikare hos oss under vårsträcket än under höststräcket.
Johan Svedholm
Häckningar: Minst 1 par Åbro, Mölndal (Anders Olsson m fl). 1 par Skarvikshamnen (Stefan Svanberg m fl). 2 par Skandiahamnen (Björn Dellming m fl). Fynd under häckningstid: 1 hane Brudarebacken 30.3 (Peter Strandvik). 1 ex sj Sahlgrenska sjukhuset 4.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Marieholm 5–7.4 (Roger Eskilsson). 1 hane sj Shell raffinaderi 12.4 (Per Åkeflo). 2 ex Slättås, Delsjöområdet 13–15.4 (Per Boström). 1 2K hane sj Riskulla, Mölndal 16.4–7.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Sävenäs 25.4 (Patrik Jonasson). 1 hane Kålltorp 30.4 (Aimon Niklasson). 1 hane sj Säveåns mynning 13.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Smithska udden 13.5 (Thomas Karlsson). 1 2K hane sj Drottningtorget 15.5–11.6 (Jan Hellström m fl). 1 ex sj Tingstads industriområde 18.5 (Annika Wetterberg m fl). 1 hane sj Orrekulla industriområde 19.5 (John-Eric Thore). 1 ex sj Torslandaviken 28.5–6.7 (Ulf Sjögren m fl).
Höst: 1 1K Kråkudden 20–21.8 (Per Björkman m fl). 2 1K Arendal 21.8 (Magnus Persson). Som mest 3 ex Skansen Lejonet 3.9–25.10 (Mats Raneström m fl). 1 ex Lindholmen 11.9 (Andreas Garpebring m fl). 1 hane Torslandaviken 20.10 (Bo Brinkhoff). Dessutom var fåglarna i Åbro, Mölndal kvar till 25.11.
Den svarta rödstjärtens positiva trend fortsätter, och hela fyra konstaterade häckningar är det bästa resultatet sedan 1998, då lika många häckningar konstaterades. Dessutom gjordes ovanligt många fynd under häckningstid, varför man kan misstänka att fler häckningar genomfördes 2010. Det är dock en bit kvar till fornstora dagar i början på 1980-talet, då cirka 25 par uppskattades häcka i rapportområdet. I Åbro och i synnerhet inne på AstraZenecas område fanns minst tre revirhävdande hanar och minst en hona som genomförde två olika häckningar, varav den första misslyckades men den andra gav upphov till två flygga ungar.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 honfärgad Fässberg, Mölndal 16.10 (Lars Eric Rahm). 1 honfärgad Eklanda, Mölndal 20–21.11 (Anders Olsson m fl).
Buskskvättan lämnar vanligen våra trakter i september, men det finns sedan tidigare minst fem oktoberfynd under 2000-talet. Det sena novemberfyndet är däremot mycket anmärkningsvärt och givetvis fenologirekord med mycket god marginal.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Sisjöns industriområde, Askim 1.4 (Disa Nyberg). 1 ad hane Utbyfältet 25–26.4 (Peter Keil m fl). 1 2K+ hona Brudarebacken 11.5 (Christer Fält m fl).
Fynd 23–25 i rapportområdet. De allra flesta av dessa (19 fynd) kan liksom årets fynd hänföras till den västliga rasgruppen medan endast två fynd tillhör någon av de östliga raserna. Av samtliga fynd av svarthakad buskskvätta är de flesta (14 fynd) gjorda under våren, i synnerhet tidigt på säsongen.
Johan Svedholm
Vår: Sammanlagt ca 126 ex under perioden 2.4–20.5, som mest 15 ex str N Brudarebacken 18.4 (Christer Fält) samt 14 ex Öxnäs 19.4 (Bo Brinkhoff m fl).
Höst: 1 ad hona Tjälleviks mosse, Hönö 24.9 (Per Björkman). 1 honfärgad Torslandaviken 30.9 (Magnus Persson). 1 ex Ersdalsviken, Hönö 1.10 (Hans Börjesson). 1 ex Rörö 8.10 (Ola Wennberg). 1 hane Torslandaviken 9.10 (Dan Lundberg). 1 1K Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 21.10 (Lars Davidsson). 1 1K Stora Amundö 22.10 (Thomas Karlsson). 1 ad hane Kråkudden, Hönö 24.10 (Björn Johanson).
En fantastisk vårsumma, och den överlägset högsta sedan 1988. Då hade arten ett närmast invasionsartat uppträdande med 170 vårfynd, vilket dessutom skall sättas i relation till dåtidens jämförelsevis låga skådaraktivitet. Under 2000-talet har annars vårsummorna legat mellan 25 och 70 ringtrastar. Även höstuppträdandet blev högre än normalt, tidigare under 2000-talet har antalet höstfynd legat mellan 0 och 7 ex.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 5–6 ex vid fem lokaler. December: Sammanlagt 4–5 ex vid fyra lokaler, samtliga på Hönö.
Ett normalt utfall för 2000-talet. Som noterades redan i FiG-2009 kan man anmärka att taltrasten inte alls berördes av de invasionstendenser vi märkte från många andra trastarter under vintern 2009–2010.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt minst 1 150 ex. Största flock 80 ex Slottsskogen 5.1 (Anders Johansson). December: Sammanlagt 14 ex.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 2.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Hökekärr, Hårssjön 6.6 (Lars Eric Rahm).
Den magnifika trastinvasionen som inleddes hösten 2009 hängde i allra högsta grad med in på 2010, då fortfarande stora mängder trast var kvar i Göteborgsområdet. Då strängare kyla satte in decimerades antalet snabbt, och i slutet av februari var det betydligt glesare mellan rödvingarna. Decembersumman kan tjäna som en måttstock för artens normala uppträdande i rapportområdet. Som vanligt inga konstaterade häckningar, även om vi med största sannolikhet har en gles population av rödvingetrast, företrädesvis i rapportområdets östra delar.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 23 ex. December: 1 ex Spåntorget, Björkekärr 15.11–31.12 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Halsvik, Styrsö 24.12 (Ulf Lindell).
Även dubbeltrasten uppträdde i sällan skådade mängder under vintern 2009–2010. Liksom för rödvingetrasten visar decembersiffran hur artens vinteruppträdande normalt brukar te sig i rapportområdet.
Johan Svedholm