Duvor–ugglor

Love is in the air! Året bjöd nämligen på inte mindre än tre turturduvor. I övrigt noterades antalsrekord för skogsduva och en rekordsen gök.
Häckningstid: 1 par Ragnhildsholmen 23.5 (Mats Raneström). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 16.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex Lökekullen, Säve 11.5 (Martin Oomen). 1 ex sp Hög, Hisingen 8.5 (Tommy Järås).
Vinter: 1 ex Hällsvik, Torslanda 19.11–15.12 (Niklas Aronsson).
Höga antal: 70 ex Öxnäs, Säve 3.7 (Bo Brinkhoff).
Antalet rapporter om spelande fåglar är normalt för senare år men färre än de 13 revir som rapporterades under 2006–2007 i samband med atlasinventeringen. Det högsta antalet är dock nytt rekord och som vanligt i dessa sammanhang är lokalen Öxnäs. Tidigare högsta siffran sedan år 2000 rapporterades därifrån den 20 april i fjol då 43 ex sågs.
Mikael Molin
Höga antal: 3 000 ex str Brudarebacken 24.3 (Christer Fält m fl). 5 800 ex str Smithska udden 27.9 (Martin Oomen m fl). 2 500 ex str Smithska udden 28.9 (Leif Andersson m fl).
Vårsumman från den 24 mars är den högsta i området sedan mars 2006 då 3 140 ex rapporterades från Smithska udden 24 mars, 2 570 ex från Brudarebacken 29 mars och 2 220 ex Östra Trollåsen, Askim samma datum. Höstsummorna är betydligt lägre än i fjol då som mest 15 500 ex sågs och är också lägre än normalt för senare år då medianen för högsta dagssummorna under åren 2002–2010 är 11 500 ex.
Mikael Molin
Häckningar: Göteborg: 1–2 par Guldheden (Svante Martinsson m fl). 2 par Landala (Martin Oomen m fl). 1–2 par Örgryte (Martin Oomen). 7–12 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson m fl). 1 par Karl Johans torg, Majorna (Stig Fredriksson m fl).
Hönö: 1–2 par Kyrkogården (Martin Oomen m fl). 1–2 par Röd (Tina Widén m fl). 1–2 par Lappesand (Martin Boberg m fl). Övriga lokaler: 1 par Solängen, Mölndal (Lars-Eric Rahm m fl).
Fynd under häckningstid: Enstaka fåglar (1–3 ex) dessutom rapporterade från 11 lokaler i Göteborgs kommun, 1 lokal i Mölndals kommun samt 1–2 revir i Öckerö kommun.
Höga antal: Älvsborgsgatan, Kungladugård: 75 ex 22.1, 97 ex 12.11, 106 ex 19.11 samt 91 ex 3.12 (samtliga Kristoffer Nilsson).
I år konstaterades minst 16 par häcka vilket glädjande nog är fler än fjolårets 8 men något lägre än resultaten 2007 och 2008 då hela 24 respektive 29 par konstaterades häcka. Åren 2002–2006 konstaterades dock endast mellan två och fem par häcka i området. Troligen speglar dock de stora fluktuationerna i antalet konstaterade häckningar mest varierande rapporteringsfrekvens. Höstsummorna utgör den högsta, den tredje högsta och den femte högsta rapporterade i området och fjolårets rekord på 102 ex Sjöbergen överträffades således redan i år.
Mikael Molin
Samtliga: 1 ex Lappesand, Hönö 18.5 (Martin Boberg). 1 ex Vrångö 10.6 (Tina Widén m fl). 1 ex Vinga 26.9 (Håkan Eliasson m fl).
Fynd nummer 24–26 i rapportområdet (se separat historikruta). De senaste fynden gjordes 2006 respektive 1997 så att hela 3 ex observerades under året är anmärkningsvärt. Totalt fjorton av fynden har gjorts under en period från slutet av maj till mitten av juni, så vårfynden får anses typiska i det avseendet. Årets fågel inräknad finns även tre fynd från september. Fynden i området är vidare väl spridda geografiskt sett med endast en lokal där fler än en fågel setts, nämligen Riskulla industriområde i Mölndal där två fynd gjorts (maj–juli 1995 samt juli 1997). Fåglar har vidare setts i alla fem kommunerna från Ingebäck, Säve i norr till Billdal/Vrångö i söder och från Vinga i väster till Bergums kyrka, Olofstorp i öster. Sex fynd finns från skärgården och fyra av dessa är från södra skärgården. Varken Vinga eller Vrångö har tidigare gästats.
Mikael Molin
Sena fynd: 1 ex str S Heden, Göteborg 2.10 (Martin Oomen).
Ett relativt sent fynd av en art som i de flesta fall lämnar landet under andra halvan augusti och första halvan av september. Fyndet är det senaste någonsin inom rapportområdet. Hösten 2010 var relativt mild och kanske fanns det även andra faktorer som gjorde att ovanligt många sena observationer gjordes även i övriga Sverige, exempelvis rapporterades 1 ex i Skåne den 1 november.
Martin Oomen
Häckningar: Av sex besatta revir lyckades ett par med häckningen och två ungar kom på vingarna. Ytterligare två revir blev ej tillräckligt väl kontrollerade under säsongen.
Övriga: Under året gjordes en rad ströobservationer runt om i Göteborg, främst kring de centrala delarna av stan.
Ett magert år med endast en konstaterad häckning. Normalt brukar 2–3 par lyckas med sin häckning. Det folkkära uvparet, döpta till Ulle och Ville, som dök upp på Ullevi under vårvintern 2009 höll sig trogna arenan under hela året. Tyvärr visade de inget större intresse för den tilltänkta häckningslåda som är placerad på Ullevis tak. Så alla uventusiaster får ge sig till tåls och hoppas att det går bättre för dem kommande år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen 5–7.3 (Olof Armini). 2 ex Klippans naturreservat, Björketorp 20.3–3.4 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Bertshult, Landvetter 1.5 (Kristoffer Nilsson).
Under våren gjordes i vanlig ordning observationer i Klippans naturreservat. Lokalen är rapportområdets säkraste plats och sparvugglor har setts där varje år sedan 1994 med undantag för 2006. Totalt gjordes tre fynd under året vilket får betecknas som mycket dåligt. Som jämförelse kan nämnas att snittet på 00-talet legat på strax under elva fynd per år.
Martin Oomen
Vinter/vår: Under januari–mars gjordes observationer på 18 lokaler runt om i Göteborg, de flesta kustnära.
Höga antal: Största ansamlingen upptäcktes på Hönö kyrkogård där ugglor var synliga 16.1–15.3. Som mest sågs 15 ex 17.2 (Uno Unger m fl).
Övriga fynd av fler än en individ: 3 ex Arödsberget 22–24.1 (Hans Utterberg). 2 ex Donsö 19.2 (gnm Gösta Olofsson). 2 ex Lundby 2.3 (Gunilla Midbratt).
Häckningar: 1 par Vråssered, Bergum (Martin Oomen). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Elon Wismén m fl).
Höst/vinter: 1 ex Högåsa, Björlanda 29.11 (Bo Nilsson). 1 ex Eklanda 25.12 (Per-Anders Svensson).
Ansamlingar likt den på Hönö är nuförtiden mycket sällsynta kring Göteborg. Under de två–tre senaste decennierna har endast enstaka ströobservationer gjorts vintertid. Man får gå tillbaka till vintrarna i skiftet 60/70-talet för att hitta liknande antal. Maxnoteringen är 21 ex i december 1970 i Björlanda. Arten är känd för att vintertid samlas i grupper på dagkvist, flera kända samlingar finns i exempelvis Halland och Skåne. Hönö kyrkogård verkade dessutom falla ugglorna i smaken då en flock rapporterades därifrån under början av 2011.
Martin Oomen
Vinter: Januari–februari: 1 ex Hästholmen, Arendal 16.1 (Martin Hammar m fl). 1 ex Fässberg, Mölndal 3–4.2 (Johan Revelj m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 5.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Stora Amundö 7.2 (Jesper Knape). December: 1 ex Torslanda golfbana 13.12 (Magnus Persson).
Vår: Sammanlagt 4 ex under perioden 4.3–14.4.
Höst: Sammanlagt 4 ex under perioden 1.10–3.11.
Ett ganska normalt år sett till antalet fynd, dock gjordes ovanligt många vinterobservationer. Arten brukar i normala fall ses med enstaka ex varannan vinter med undantag för 2006 då hela 14 ex noterades. Samtliga fynd under sträckperioderna gjordes i skärgården eller i direkt anslutning till kusten. Man hade kunnat hoppas att ett större antal skulle observeras under höstmånaderna då gnagartillgången var mycket god i stora delar av Norrland den gångna sommaren, men så blev alltså inte fallet.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 12.4 (Martin Oomen).
Detta var sjunde året i rad som pärluggla hördes vid Issjöarna. Artens uppträdande inom vårt rapportområde hänger på en skör tråd och inga övriga fynd gjordes under året. En historisk tillbakablick från atlasinventeringen som gjordes på 70- och 80-talet visar att arten hörts mer regelbundet i framförallt Härrydas skogsmarker. Under 2000-talet har antalet observationer pendlat mellan noll och fyra per år.
Martin Oomen