Skarvar–storkar

Den stränga isvintern satte stopp för toppskarvarnas fortsatta utbredning. Trots det gjordes områdets första inomskärsfynd av arten. Rördrommarna tutade på i god stil vid Hårssjön och i övrigt noteras frånvaron av vita hägrar.
Häckningar: Två kolonier med 24 respektive 16 bon (Gösta Olofsson).
Glädjande med rapporter om häckningar, även om kolonierna är relativt små. Storskarvens status i Göteborgsområdet är något oklar eftersom arten inte inventerats noggrant de senaste åren, men den ena kolonin var större än när den senast inventerades 2002, medan den andra var klart mindre än när den konstaterades plundrad 2007. Troligen finns utöver dessa ytterligare minst en koloni som inte inventerades under året.
Magnus Rahm
Samtliga: Rörö: Observerades regelbundet 4.1–13.5 samt 15.8–22.12 med som mest 180 ex 22.1 (Per Björkman) respektive 30 ex 1.10 (Per Björkman). Kråkudden, Hönö: Observerades regelbundet 4.1–24.5 samt 12.8–31.12 med som mest ca 50 ex 7.2 (Uno Unger m fl) respektive 5 ex 29.12 (Jan-Åke Noresson). Fynd inomskärs: 1 ex Björkö 18.9 (Per Karlsson Linderum). Övriga lokaler: Förutom Rörö, Hönö och Björkö gjordes fynd vid Hyppeln, Öckerö, Benskär, Vinga, Lökholmen och Tistlarna. Högsta noteringen vid dessa öar var 15 ex Lilla Dödskär, Tistlarna 26.1 (Uno Unger).
Den hårda vintern orsakade en scenförändring hos toppskarven. När isen började lägga sig på Kattegatt och Skagerrak i början av februari övergav nästan alla toppskarvar Göteborgs skärgård. Under sommaren var det precis som vanligt torftigt på toppskarvsfronten, men inte heller under hösten återvände några större mängder. Höstens största antal på 30 ex kan ställas i proportion till de 200 ex som noterats vid Rörö under både hösten 2008 och hösten 2009. Efter toppskarvens jätteökning i Göteborgs skärgård har antalen alltså gått tillbaka till ungefär 2005 års nivå. Liknande mönster har även observerats i Halland och i artens starka fästen i norra Bohuslän. Trots denna minskning fick vi till slut ändå vårt första inomskärsfynd, inte helt oväntat vid Björkö. Toppskarven är normalt strikt pelagisk hos oss.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 12.4–14.7 (Uno Unger m fl).
Övriga fynd: 1 ex Torslandaviken 1.1 (Mikael Danielsson m fl). 1 ex Torslandaviken 24–30.1 (Uno Unger m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 21.3 (Dag Börjesson). 1 ex Grundsö, Askim 13.11 (Jan Wahlberg m fl).
Rördrommen har de senaste 25 åren ökat stadigt i Sverige. I Göteborgsområdet har det inte funnits utrymme för någon större expansion eftersom antalet lämpliga sjöar är få. Hårssjön huserar därför fortfarande vårt enda revir. I övrigt ett normalt uppträdande med enstaka vinterfynd.
Magnus Rahm
Häckningar: Inga rapporter.
De senaste åren har Ängesholmen mellan Styrsö och Donsö varit den enda pålitliga häckningslokalen i Göteborgsområdet. I år har det tyvärr inte kommit några rapporter om häckningar därifrån men hägrar har setts i anslutning till ön, så förmodligen finns kolonin kvar.
Magnus Rahm