Fåglar i Göteborgstrakten 2016

Svanar och gäss
Sångsvanar fick vi uppleva i höga antal under våren, både mindre och “större”. Även gässen uppträdde i högre antal än normalt, med en god blandning av allt från tundrasädgäss till ljusbukiga prutgäss. »
Änder
En fördubbling av snatterandspopulationen och relativt många årtfynd var det mest positiva i andväg under året. Annars är tyvärr trenderna vikande för flera arter som stjärtand, brunand och ejder både lokalt och på riksplanet. »
Hönsfåglar
I årets hönsbokslut kan vi på minuskontot konstatera total avsaknad av rapphöns och ett mediokert tjäderår. I avdelningen tillgångar placerar vi ännu ett år med ökande antal orrar och balansräkningen avslutas med ett fullt normalt vaktelår. »
Lommar och doppingar
Islommarna var fåtaliga i år, men i gengäld gick det bra för våra häckande lomarter även om smålommen fortfarande är en mycket fåtalig häckare. Smådoppinghäckningarna var också besvärande få, men en rekordstor flock av svarthalsade doppingar noterades. »
Havsfåglar
Bland havsviddernas vinddrivna vagabonder finns det en grupp giganter som kanske har ett extra karismatiskt skimmer omkring sig: albatrosserna. I år fick vi besök av en sådan, närmare bestämt en svartbrynad albatross, som fick resten av havsfågelåret att förblekna även om det i övrigt var helt okej med goda lirsiffror och en väldans massa havssulor. »
Skarvar–storkar
Här hittar vi en av årets stänkare, nämligen skedstorken som behagade att landa en dag i maj vid Torslandavikens vadarstrand. Även vita hägrar sågs under året, både i silkes- och ägrettform. Rördrommen tutade under maj vid Hårssjön och på skarvfronten ser det stabilt ut. »
Rovfåglar
Vi får fortfarande vänta på första häckningen av röd glada respektive lärkfalk i området, men det närmar sig alltmer då fler och fler observationer görs under sommaren av dessa arter. Våra pilgrimsfalkar häckade ett sista år på Gasklockan innan den nu rivs och antalet stäpphöksfynd fortsätter att öka. »
Rallar och trana
Tranhäckning konstaterades för andra året i rad, men några snärpande kornknarrar hördes inte över huvud taget. En enda spelande småfläckig sumphöna är heller inte mycket att skryta över, tur då att vattenrallarna håller ställningarna i området. »
Vadare
Ett par skärfläckor och en fin flock fjällpipare sticker ut i vadarmängden under våren, tämligen normala antal förbisträckande vadare räknades under sommar–höst och övervintrande ljungpipare och storspov tillhörde ovanligheterna under vintern. »
Labbar
2016 kan sammanfattas som ett år med genomsnittliga antal, men med ett sent fynd av kustlabb i december vilket är lite anmärkningsvärt om än i linje med ett ökande antal sena fynd under de senaste åren. »
Måsar och tärnor
Lägsta antalet dvärgmås under 2000-talet, två fynd av tärnmås, svarthuvad mås för åttonde året i rad, och en ovanligt rörlig vittrut som gäckade skådare kan nämnas bland årets fynd av måsfåglar. Bland tärnor kunde ovanligt sena fynd noteras för flera arter, samt ett ännu mer ovanligt fynd av en 2K fisktärna. »
Alkor
Normala siffror för tobisgrissla, sillgrissla och tordmule, med några fina sträckdagar av de sistnämnda sent på året. Den nedåtgående trenden för alkekung och lunnefågel fortsätter, med en riktig bottennotering för lunnefågel med bara en enda individ under året. »
Duvor–ugglor
Låga siffror för skogsduva och ringduva, men ett fynd av turturduva och en rekordnotering för turkduva sammanfattar duvåret i rapportområdet. Spridda fynd av ugglor, få häckningar och ett glädjande högt antal spelande sparvugglor utmärker uggleåret, samt hembesök av en pärluggla i en lägenhet! »
Nattskärra–hackspettar
Ett mycket sent fynd av tornseglare och två fynd av tretåig hackspett, på olika lokaler, är det som sticker ut i denna artgrupp. »
Lärkor–trastar
Höjdaren bland dessa artgrupper är de sibiriska järnsparvar som i enlighet med massuppträdande i hela landet utgjorde förstafynd i rapportområdet. Glädjande är även den lilla flock berglärkor som verkar ha valt Torslandaviken som övervintringsområde och återkommit för femte året i rad. Många arter uppvisar stabila fyndsiffror, men låga antal fynd av trädlärkor, sånglärkor och rödstrupig piplärka oroar. »
Sångare
Nya, förkrossande rekord av såväl tajgasångare som brandkronad kungsfågel sattes under året. I övrigt bjöd sångarna inte på några större överraskningar, men gräshoppsångarbeståndet tycks alltjämt vara betydligt svagare än för bara några år sedan. »
Flugsnappare
Man kan undra om buskskvättor av olika slag genomlider någon slags identitetskris eftersom de nu plötsligt klassificeras som “flugsnappare” och därför sprider sig okontrollerat över världen. Det är i alla fall frestande att dra denna slutsats efter årets svarthakad busk-rekord, vitgumpad busk-fynd och, som kronan på verket, det remarkabla fyndet av en så kallad “kaspisk buskskvätta”. I övrigt bjöd “the artgrupp formerly known as småtrastar” inte på några större överraskningar, och bland de gamla hederliga flugsnapparna kan nämnas ett fint antal mindre flugsnappare. »
Skäggmes–starar
Highlights i denna lätt disparata grupp inskränker sig i år till hela två fynd av rosenstare. För att inte tala om en extremt långstannande svartkråka. »
Finkar–fältsparvar
I denna grupp är dessvärre det största utropstecknet en avsaknad. Efter decennier av kräftgång lyste nu ortolansparven helt med sin frånvaro. En klen tröst är rapportområdets största steglitsflock någonsin. »