Änder

En fördubbling av snatterandspopulationen och relativt många årtfynd var det mest positiva i andväg under året. Annars är tyvärr trenderna vikande för flera arter som stjärtand, brunand och ejder både lokalt och på riksplanet.
Samtliga: 1 hane Vallgraven, Göteborg 23.4–1.5 (Johan Staaf m fl). 1 hona Kortedala 21.6 (Anders Malmsten). 1 hane Torslandaviken 1.11 (Ola Wennberg m fl).
Tre fynd motsvarar ett för senare år ganska normalt uppträdande av denna förvildade, men charmiga, lilla and. Arten var för något–några decennier sedan mer talrikt förekommande och har vid fyra tillfällen konstaterats häcka i området – fåglar som troligen var inplanterade i Änggårdsbergen häckade där 1977 och 1978 och utöver detta har mandarinänder häckat i Lärjeåns dalgång 2006 samt i Säveåns dalgång i Partille 2009.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 151 ex Torslandaviken 2.10 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Billdals skärgård 9–10.1 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Tornö 15.1 (Gösta Olofsson). 1 hane Slottsskogen 1.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Rörö 4–12.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 9.2 (Ola Wennberg). 1 par Hyppeln 24–28.2 (Ola Wennberg m fl). December: Som mest 8 ex Torslandaviken 2–28.12 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Bolleskären, Hönö 22.12 (Conny Palm). 1 ex Hökälla 30.12 (Stig Carlsson).
Det har i år inte rapporterats om några höga sträcksiffror alls och årets toppnotering, som i jämförelse med t ex förra årets noteringar på nästan 500 sträckande och 300 rastande är ganska blygsam, kommer istället från Torslandaviken i början av oktober. Som brukligt noterades även arten med enstaka exemplar under vintermånaderna och årets totalt 20 exemplar är något mer än genomsnittet för senare år.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 28 ex Torslandaviken 28.3 (Magnus Persson m fl) och samma antal på samma lokal igen 15.6 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: Som mest 11 ex Torslandaviken 1.1–29.2 (Nils Abrahamsson m fl). 2 hanar Hyppeln 17.1–4.2 (Uno Unger m fl). December: Som mest 13 ex Torslandaviken 2–30.12 (Ola Wennberg m fl).
Har snatteranden etablerat sig som häckfågel i Torslandaviken på allvar nu? Efter förra årets konstaterade häckning, som då var den första för rapportområdet, kan vi nu meddela att beståndet fördubblats! Även om högstanoteringen är förhållandevis låg, så fanns fler snatteränder än någonsin på plats i viken regelbundet under hela året, även under vintermånaderna. Detta följer väl den nationella trenden med en under senare år långsam, men stadig, expansion.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Elon Wismén). 1 par Galterö (Lars Hellman m fl).
Vinter: Höga antal, januari–februari: 22 ex Välen 27.1 (Ingemar BE Larsson m fl). 15 ex Torslandaviken 3.1 (Uno Unger m fl). 11 ex Fässberg, Mölndal 16.1 (Lars Eric Rahm m fl). Totalt 9 fynd av 64 ex. Höga antal, december: 30 ex Välen 25.12 (Jan Mogol m fl). Totalt 8 fynd av 53 ex.
Höga antal: 242 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl).
Den 18 april räknades 242 sträckande krickor in vid Kråkudden på Hönö. Detta utgör den högsta noteringen någonsin inom Göteborgs rapportområde och det gamla rekordet på 209 rastande exemplar i Torslandaviken från september 2006 putsades med marginal. För övrigt fortsätter arten att övervintra i allt högre antal och Välen sticker som vanligt ut som den bästa platsen för att skåda krickor under vintermånaderna. Vad gäller det häckande beståndet kan vi som vanligt notera att rapportunderlaget knappast är heltäckande, men fem konstaterade häckningar är ändå något bättre än de senaste åren. Om detta beror på slumpfaktorer, ökad rapporteringsfrekvens eller en faktisk ökning är än så länge omöjligt att uttala sig om.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 2 060 ex Slottsskogen 22.1 (Stig Fredriksson).
En stor andel av stadens gräsänder har sedan länge valt att övervintra i Slottsskogens dammar. Här ses under vintermånaderna regelbundet stora ansamlingar och årets toppnotering på 2 060 exemplar motsvarar ungefär vad som setts också de senaste vintrarna.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 21 ex Torslandaviken 30.4 (Leif Jonasson).
Sommar: 2 honfärgade Torslandaviken 7.7 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Torslandaviken 21.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Torslandaviken 23–25.2 (Ola Wennberg m fl). December: 1 par Torslandaviken 2–30.12 (Ola Wennberg m fl).
2016 var ett på alla sätt typiskt år för stjärtanden i Göteborgstrakten. Inga fynd som tyder på häckning gjordes och det enda sommarfyndet gäller två rastande exemplar i Torslandaviken i början av juli. Arten har under senare år minskat i hela landet och förra året konstaterades bara en enda häckning i hela södra Sverige, närmare bestämt på Öland, samtidigt som arten paradoxalt nog ökar i Danmark där stjärtänder nu häckar på knappt tio platser.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 par Trinde mosse, Änggårdsbergen 13.4 (Anders Olsson). 1 par Torslandaviken 27.4–9.5 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Öxnäs 30.4–6.5 (Jan Hellström m fl). 1 par Stensjön, Mölndal 22–31.5 (Jan Tallnäs m fl). 1 par Välen 24.5 (Ulf Sjögren m fl). 2 par Torslandaviken 24.5 (Karin Magnander m fl). 1 honfärgad Öxnäs 25.6 (Magnus Lundström). 1 hane Torslandaviken 26.7 (Hans Waern m fl). 1 ex Torslandaviken 23.9 (Ola Wennberg).
Med viss reservation för dubbelräkningar var 2016 med 9 fynd av 16 exemplar ett fint år för årtan. Tyvärr kunde inga häckningsindicier noteras och det är nu fyra år sedan vi med säkerhet hade häckande årtor i området. Då arten ofta är mycket hemlighetsfull under häckningstid kan man emellertid kanske inte helt utesluta att något par ändå funnits hela häckningssäsongen t ex i området kring Öxnäs, som är svåröverblickat och där observationer gjordes i både maj och juni.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 21 ex Torslandaviken 8.5 (Stefan Svanberg).
Vinter: Inga fynd.
Inte sedan 1985 har skedanden konstaterats häcka i Göteborg. Det är alltså ingen förvåning att det inte heller i år noterades några sådana indicier. I övrigt ett normalt uppträdande, även om vi på senare år har vant oss vid enstaka fynd även under vintermånaderna.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen–Hökälla 3.1–11.3 (Bengt Adamsson m fl). 1 ad hane Slottsskogen 15.10–29.12 (Bengt Adamsson m fl).
Samma återvändande hane, nu åtminstone sju år gammal, sågs som vanligt i Slottsskogen under vintermånaderna. Precis som under slutet av förra året sågs han vid ett enstaka tillfälle också på andra sidan älven – denna gång vid Hökälla i början av mars.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 26 ex Torslandaviken 24.8 (Ola Wennberg).
De högsta noteringarna av antalet brunänder fortsätter att sjunka. Från 86 ex 2008 har antalen minskat till årets rekordlåga 26 ex. Två år har rekordnoteringen 250 ex gjorts, 1987 och 2002. Som häckfågel i landet har arten tyvärr också en vikande trend.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Skogomedammen 23.3–7.4 (John Thulin m fl). 1 par Keillers damm, Surte 25.4 (Lars Erik Norbäck). 1 par Svarttjärnen 28.4 (Jahn Ekman). 1 par Svarte mosse, Björkö 17.5 (Peter Hamrén). 2 par Balltorps våtmark, Mölndal 18.5–12.7 (Silke Klick m fl).
Höga antal: 200 ex Säveåns mynning 18.1 (Magnus Kinell).
Inga konstaterade häckningar i år, vilket varit fallet sedan 2013, men åtskilliga par observerades på lämpliga lokaler. Noteringarna för högsta antal ligger i nivå med de senaste åren under 2000-talet.
Per Björkman
Höga antal: 11 ex Torslandaviken 28.10 (Osborne Lindberg).
Inga större ansamlingar noterades under året, men årets antal är ändå normala för rapportområdet. Inga sommarfynd av bergand föreligger i år.
Per Björkman
Häckningar: 23 fynd av ungkullar är rapporterade under maj–juni med sammanlagt ca 155 ungar.
Höga antal: 1 000 ex Rörö 12.2 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg). 1 500 ex Hyppeln 11.3 (Roger Eskilsson).
Ejdern finns upptagen bland våra rödlistade arter och orsakerna till artens minskning är inte helt klarlagda. För att få en bättre bild av hur beståndet ser ut uppmanar vi alla att särskilt rapportera ungkullar med antal och någorlunda noggrann lokalangivelse. Antalen för de största ansamlingarna kommer inte upp i några högre nivåer, men där spelar faktorer som isläget under vintern in.
Per Björkman
Höga antal: Vår: 25 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl). Höst: 47 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 43 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 32 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Ulf Persson m fl).
Udda fynd: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 7.11 (Ove Ferling m fl).
Något märkligt är att de högsta noteringarna av alfåglar gjordes under hösten, eftersom de annars brukar göras under april. Inlandsfynd av alfågel är ovanliga i rapportområdet och här är även lokalen mycket udda. Inga sommarfynd gjordes i år.
Per Björkman
Höga antal: 1 220 ex str S Kråkudden, Hönö 1.5 (Jon Håkansson m fl). 1 120 ex str S Kråkudden, Hönö 18.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 052 ex str S Kråkudden, Hönö 7.4 (Jon Håkansson).
Några dagar med antal över tusen sjöorrar blev det även i år och tiden är typisk för artens sträcktopp i området. Den högsta dagssumma som noterats är 2 257 ex den 24 april 2008.
Per Björkman
Höga antal: Vår: 20 ex Stora Amundö 30.1 (Sven Ängermark) och 7.2 (Jan Wahlberg). Höst: 7 ex Torslandaviken 14.11 (Conny Palm).
Torslandaviken fortsätter att tappa som artens favoritlokal i området. I år noterades i stället de högsta antalen i södra skärgården.
Per Björkman