Svanar och gäss

Sångsvanar fick vi uppleva i höga antal under våren, både mindre och “större”. Även gässen uppträdde i högre antal än normalt, med en god blandning av allt från tundrasädgäss till ljusbukiga prutgäss.
Höga antal: 343 2K+ Torslandaviken 4.8 (Robert Ennerfelt). 198 ex Billdals skärgård 4.12 (Hans Wahlberg).
Två årstider och platser brukar sticka ut när vi sammanfattar de högsta knölsvansansamlingarna: Torslandaviken under sommaren och Billdals skärgård–Askimsfjorden–södra skärgården under vintern. Medan antalen i Torslandaviken har pendlat kraftigt de senaste åren har vinterflockarna legat på en jämn nivå. Årets antal får betraktas som normala.
Magnus Rahm
Samtliga: Vinter: 1 ex str NO Uggledal, Askim 23.2 (Kerstin Hirmas). Vår: Sammanlagt ca 225 ex 12–23.3 med som mest 75 ex str NO Torslandaviken 16.3 (Magnus Persson). 1 3K+ str NO Kvillehed, Nordre älv 23.4 (Elon Wismén m fl). Höst: 6 ad Torslandaviken 17.10 (Ola Wennberg). 1 ex str S Delsjö golfbana 6.11 (Anton Mangsbo). 2 ex str SV Svarte mosse, Biskopsgården 9.11 (Benga Ragnewall).
Ett mycket gott uppträdande under våren. Det enda året som varit bättre var 2013 då ca 231 exemplar rapporterades under våren. Flocken på 75 ex som sträckte förbi Torslandaviken den 16 mars är den näst högsta som rapporterats från området, endast slagen av en flock på 83 ex den 6 april 2013 på samma lokal. Höstens uppträdande var mer sparsmakat, vilket å andra sidan är helt normalt – det är betydligt lättare att få se mindre sångsvan på våren än på hösten i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Holmdammen, Hisingen 21.5 (Johan Svedholm). Dessutom gjordes enstaka ströfynd under sommaren på framför allt Hisingen.
Höga antal: 548 ex str NO Sydudden, Vrångö 16.3 (Tina Widén). 747 ex str NO Arödsberget, Hisingen 16.3 (Jon Håkansson). 670 ex str NO Fotö 18.3 (Roger Eskilsson). 745 ex str NO Brudarebacken 18.3 (Ingemar BE Larsson m fl).
Liksom 2015 gjordes ett fynd av en ensam sångsvan i Holmdammen under senvåren. Man kan misstänka att denna och andra sommarsvanar skulle kunna tänka sig att häcka på Hisingen men saknar partner. Vårens svansträck blev det finaste sedan rekordåret 2013. Bara under tre tidigare säsonger har dagssummor över 700 ex räknats, nämligen 2002, 2012 och just 2013.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 12 ex str S Kråkudden, Hönö 4.1 (Tony Norman m fl). 2 ex Furuberg, Tuve 4.1 (Jan Hellström). 1 ex Öxnäs 5.1 (Ola Wennberg m fl). Vår: Sammanlagt ca 161 ex 12.2–8.4. 1 ad Västra Nedsjön, Hindås 2.4–22.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex Öxnäs 30.4–5.5 (Uno Unger m fl). Sommar: 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 14.8 (Johannes Löfqvist). Höst: Sammanlagt ca 291 ex 16.10–6.11, med som mest 175 ex str S Hyppeln 30.10 (Roger Eskilsson m fl). December: 1 ex Hovås golfbanedamm, Askim 25.12 (Jan Mogol). 8 ex str SV Ragnhildsholmen 27.12 (Bo Brinkhoff).
Ett normalt år för sädgås vars uppträdande har ökat i området på senare år. Oftast räknas det in något fler sädgäss under hösten än våren, och så även i år. Gåsen som sågs i Västra Nedsjön i april–maj och sedan vid Smedstorps ängar i augusti är med all sannolikhet den gås som har tillbringat sommarhalvåret i trakterna varje säsong sedan 2009.
Magnus Rahm
Samtliga: 4 ex Öxnäs, Säve 19–25.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med fynd av denna underart. Det första fyndet i rapportområdet gjordes så sent som 2003, men det till synes ökade uppträdandet hänger nog snarast samman med en större medvetenhet och kunskap kring dessa gäss.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex Öxnäs 6.1, 5.2, 26.2 och 10.3 (Per Björkman, Bo Brinkhoff m fl). 10 ex str NO Brudarebacken 26.2 (David Klingberg m fl). 2 ex str NO Vrångö 16.3 (Tina Widén). 2 ex str NO Välen-Brudarebacken 20.3 (Hans Börjesson, Mia Wallin m fl). 25 ex str O Hyppeln 8.5 (Tina Widén m fl). 2 ex förbifl Svarte mosse, Björkö 30.5 (Peter Hamrén). 38 ex str S Vinga 16.10 (Olle Svensson m fl). 3 ex str S Hyppeln 30.10 (Roger Eskilsson m fl). 21 ex str V Hjuvik, Torslanda–Kråkudden, Hönö 23.12 (Lennart Bogren, Bo Brinkhoff).
9 fynd av 104 ex är en normal årssumma för spetsbergsgås. Anmärkningsvärt är att så stor andel av fynden gjordes under våren, och särskilt flocken om 25 ex vid Hyppeln den 8 maj sticker ut som den största flocken som rapporterats i området i maj.
Magnus Rahm
Samtliga: Januari: 5 ex str O Ragnhildsholmen 3.1 (Staffan Larsson). 2 ad Uppegården, Säve 4.1 (Ingemar BE Larsson m fl). Vår: Sammanlagt ca 42 ex 13.2–23.3. 1 ex Öxnäs 19.5 (Bo Brinkhoff). Höst: 2 ad + 2 1K Galterö 18.9 och 1 1K samma lokal 19.9–21.9 (Jan Mogol m fl). Sammanlagt ca 128 ex 16.10–30.10 med som mest 46 ex str S Vinga 16.10 (Olle Svensson m fl) och 40 ex Öxnäs 25.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Med totalt ca 181 ex slogs årsrekordet för tredje året i rad. 2015 rapporterades totalt 97 bläsgäss vilket alltså var det tidigare årsrekordet. Det råder inget tvivel om att bläsgäss i allt högre grad sträcker över vårt område. I början av 2000-talet var bläsgås något av en raritet i området, och mellan 2000 och 2010 noterades färre än tio bläsgäss sju av åren.
Magnus Rahm
Samtliga: Vår: Sammanlagt 21 ex 7.4–18.5. Sommar: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 27.8 (Hans Zachrisson). Höst: Sammanlagt ca 660 ex 18.9–14.11, med som mest 330 ex str S Vinga 15.10 och 200 ex str S samma lokal 16.10 (Olle Svensson m fl).
Med de höga sträcksummorna från Vinga i oktober blev årets prutgåssumma mycket hög. Faktum är att dessa båda dagssummor är bland de högsta som rapporterats från området. I övrigt var uppträdandet högst normalt.
Magnus Rahm
Samtliga: 1 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Carl Tholin m fl). 1 ex str S Vargö 1.10 (Jan Mogol).
Tre fynd av fyra individer är inte mycket, men ändå normalt. Antalen varierar mycket från år till år, och ibland kan det nog slinka förbi en och annan ljusbukig prutgås som en vanlig prutgås.
Magnus Rahm
Höga antal: 150 ex Torslandaviken 30.3 (Ola Wennberg). 170 ex Välen 11.4 (Hans Börjesson). 150 ex str NO Solängen, Mölndal 13.5 (Lars Eric Rahm). 500 ex str NO Trolltjärn, Askim 13.5 (Aimon Niklasson). 100 ex Brännö 18.7 (Lars Hellman). 100 ex Galterö 1.8 (Lars Hellman). 250 ex str S Öxnäs 20.9 (Bo Brinkhoff).
Inte heller under 2016 genomfördes någon inventering, och det är utifrån rapportmaterialet omöjligt att uppskatta om någon förändring har skett i det häckande beståndet. Högstanoteringen vid Galterö om 100 ex är däremot ovanligt låg, kanske häckar det färre vitkindade gäss i området kring Galterö än vad det gjorde för några år sedan? De höga antalen gäller årets högsta antal på respektive lokal. Den 13 maj passerade ovanligt många vitkindade gäss över området; fåglarna vid Askim och Mölndal utgör olika flockar. Gässen som passerar i maj hör inte till vår egen häckande population, utan består av fåglar som är på väg till häckningsområdena i Sibirien.
Magnus Rahm