Labbar

2016 kan sammanfattas som ett år med genomsnittliga antal, men med ett sent fynd av kustlabb i december vilket är lite anmärkningsvärt om än i linje med ett ökande antal sena fynd under de senaste åren.
Samtliga: 1 1K Vinga 25.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö–Vinga 28.9 (Carl Tholin m fl). 2 1K och 1 ad str S Kråkudden, Hönö 29.9 (David Armini m fl). 2 1K och 1 ad str S Kråkudden, Hönö 30.9 (David Armini m fl). 1 1K str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K– str S Kråkudden, Hönö 24.12 (Conny Palm).
Sammanlagt sågs uppskattningsvis tio individer, samtliga under hösten och den tidiga vintern. Efter två år med höga antal är 2016 med andra ord åter ett "mellanår" med antal som, då man exkluderar år med tydliga invasionsrörelser, ligger nära 2000-talets genomsnitt. Samtliga fynd gjordes i september–december vilket ligger väl i linje med artens normala uppträdande.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 9.8 (Ola Bäckman m fl).
Sena fynd: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl).
Decemberfynd av kustlabb är i våra vatten mycket sällsynta och detta är blott den tredje gången under 2000-talet som arten noteras så sent på säsongen. Under senare år har en viss tendens till ökning av de sena fynden, framför allt i november, kunnat skönjas. Kanske får vi snart vänja oss vid att också kustlabben förekommer mer regelbundet under vintermånaderna, men fortfarande är chansen att se en bredstjärtad labb i november–december klart högre än den att se en kustlabb.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Bo Brinkhoff m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 28.9 (Carl Tholin m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.9 (David Armini m fl). 1 1K str S Vargö 29.9 (Jan Mogol).
I år gjordes samtliga fynd under september månad då det sammanlagt sågs fem sträckande ungfåglar. Det är ett förhållandevis lågt antal, men uppträdandet med en stark dominans av ungfåglar och septemberobsar är helt typiskt. Det är ingen nyhet att antalet fjällabbar, likt andra labbar, fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på faktorer så som häckningsframgång och födotillgång på häckningslokaler och väderförhållanden under flytten.
Elis Ölfvingsson
Höga antal: 22 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Carl Tholin m fl). 21 ex str S Vinga 30.9 (Stefan Svanberg m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 29.9 (Carl Tholin m fl).
Månadsfördelning: januari 3 ex, maj 4 ex, juli 4 ex, augusti 8 ex, september 49 ex, oktober 3 ex, december 9 ex.
När och i vilka antal storlabbar ses hänger mycket ihop med aktuella väderförhållanden och antalen fluktuerar således mycket mellan åren. Totalt 80 exemplar med en dominans av septemberfynd är dock ingenting som sticker ut på något sätt, utan 2016 kan sammanfattas som ett ganska typiskt storlabbsår.
Elis Ölfvingsson