Duvor–ugglor

Låga siffror för skogsduva och ringduva, men ett fynd av turturduva och en rekordnotering för turkduva sammanfattar duvåret i rapportområdet. Spridda fynd av ugglor, få häckningar och ett glädjande högt antal spelande sparvugglor utmärker uggleåret, samt hembesök av en pärluggla i en lägenhet!
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Ragnhildsholmen 10.3–5.5 (Torbjörn Arvidsson m fl). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 22.3–31.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 5.5–14.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 10.5–6.6 (Ingvar Björnhall m fl). 1 ex sp Torp, Göteborg 12.5 (Fredrik Larsson m fl).
Fem noterade revir tangerar förra årets relativt låga resultat. Inga högre antal skogsduvor noterades heller under året.
Ola Bäckman
Höga antal: 1 820 ex str S Kvillehed, Nordre älv 2.10 (Elon Wismén m fl). 2 000 ex str S Sandvik 15.10 (Christer Fält). 1 900 ex str S Arödsberget, Hisingen 20.10 (Jon Håkansson).
Året bjöd på blygsamma högsta dagssummor. 2000 individer som bästa resultat är förstås inte i närheten av de siffror vi blev vana vid, med en median på 16 000 exemplar, under åren 2004–2009 då Smithska udden bevakades. Årets siffra är dock även en dålig utdelning relativt senare år.
Ola Bäckman
Häckningar: 3 par Karl Johans torg (Stig Fredriksson). 1 par Vasaparken (Åsa Erasmie Hedlund). 1 par Askesby, Säve (Lennart Larsson). Fynd under häckningstid: Observationer från ytterligare 27 lokaler i Göteborgs kommun, 11 lokaler i Öckerö kommun och fyra lokaler i Mölndals kommun.
Höga antal: 107 ex Sandarna 5.9 (Stefan Svensson). 81 ex Sandarna 11.9 (Stefan Svensson).
Fem rapporterade häckningar i år. Antalet konstaterade häckningar är antagligen en ganska dålig indikation på beståndets livskraft i området då ett lågt antal troligen beror på underrapportering av häckande turkduva. Antalet observationer under häckningstid tyder på en stark och stabil population i Göteborgs rapportområde. Även högstaantalen är betryggande och årets notering på 107 exemplar är faktiskt den högsta någonsin i området tätt följt av 106 exemplar i november 2010. Faktum är att båda årets högsta antal på 81 och 107 individer är de högsta i hela landet 2016. Givetvis gjordes noteringarna som vanligt inom området Kungsladugård–Sjöbergen.
Ola Bäckman
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 26.5 (Ola Wennberg).
Rapportområdets 33:e fynd av arten som börjat uppvisa en nästintill årlig fyndbild de senaste åren. Tidpunkten är typisk. Duvan noterades i både Västergötland och Bohuslän där landskapsgränsen skär rakt igenom området.
Ola Bäckman
Häckningar: 8 aktiva revir varav 2 par som fick ut sammanlagt 4 ungar (Peter Strandvik m fl).
Åtta revir är förhållandevis många, men som vi har vant oss vid på senare år är häckningsframgången risig. Trenden är likartad i hela landet, orsakerna är inte klarlagda men faktorer som miljögifter, förföljelse, exploatering/störning av häckplatser och ändrad avfallshantering kan vara inblandade.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Stora Vette, Hisingen 25.10 (Stefan Johansson).
Även i år visade hökugglan invasionstendenser och Göteborgsområdet fick sin beskärda del av kakan, vilket gör att arten nu observerats fem år i rad i rapportområdet. Årets fynd är det tjugoåttonde sedan 1964, många av dessa fynd härrör emellertid från den stora invasionen hösten 1983 då minst tolv exemplar gästade rapportområdet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 6.1–26.9 (Mikael Nilsson m fl). 1 ex Brudarebacken 11.2 (Ulf Persson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Bertshult, Landvetter 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Hasjön, Björketorp 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Ulvamossen, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 28.2 (Stefan Johansson). 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 29.2 (Uno Unger). 1 ex sp Vättlefjäll, Bergum 29.2 (Ove Andersson). 1 ex Fridhems gammelskog, Hisingen 12.3 (Tina Widén m fl). 1 ex sp Snällemossarna, Härryda 29.3 (Christer Johansson). 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 17.11 (Annika Wetterberg). 1 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 14.12 (Anton Mangsbo).
Spelande fåglar på hela åtta lokaler är ett utmärkt resultat och troligen det högsta någonsin i rapportområdet! Det skall emellertid sannolikt inte tolkas som att arten hade ett ovanligt bra år, den fina siffran har säkerligen mycket att göra med att vissa riktade inventeringsinsatser gjordes i Härryda kommun. Eftersom den vanligen bara spelar korta perioder i gryning och skymning är arten svårinventerad och missas lätt.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Rävekärrs Långevatten, Mölndal 29.10 (Andreas Orström).
Femte fyndet i rapportområdet av denna karismatiska uggla, senast det begav sig var 2012 då hela tre fynd gjordes. Det händer, i synnerhet år med gott häckningsresultat, att dessa tajgans titaner rör sig vida omkring och når landets södra delar, där även enstaka par slagit sig ned och häckat så långt söderut som i Småland. I de allra flesta fall undgår de dock sannolikt upptäckt på grund av sin mycket diskreta tillvaro.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Kråkudden, Hönö 5.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Torslandaviken 19–23.10 (Niklas Aronsson m fl). 1 ex Brännö 21.10 (Lars Hellman). 1 ex Majorna 26.10 (Göran Andersson). 1 ex Kornhalls färjeläge, Säve 6.12 (Magnus Lundström).
Dessvärre inga rapporter om häckningar i år, arten tycks ha minskat rejält i rapportområdet sedan 00-talet då häckningar rapporterades så gott som varje år i storleksordningen upp till sju par. Under 10-talet har häckningar endast rapporterats tre av sju år. Troligen är mörkertalet inte särskilt stort – förvisso är arten mycket svår att upptäcka under spelperioden då den inte hörs särskilt långt, men å andra sidan är ungarnas tiggläten svåra att missa för skådare som rör sig ute om sommarnätterna.
Johan Svedholm
Samtliga: Vinter: 1 ex Arendalsudden 16.1 (Jan Mogol m fl). 1 ex Torslandaviken 21.2 (Magnus Persson). Vår: Sammanlagt 8 ex 26.3–19.5. Sommar: 1 ex Stora Lövö, Billdals skärgård 12.6 (Roger Börjesson). Höst: Sammanlagt 4 fynd av 6 ex 7.10–3.11.
Enstaka vinterfynd och normala vår- och höstsummor men ett intressant sommarfynd från Billdals skärgård, vilket mycket väl skulle kunna vara en potentiell häckningsbiotop för arten. Arten är sedan länge utgången som häckfågel i rapportområdet, där den senaste häckningen skedde på Kungsö 1982.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K Kortedala 21.9 (Tommy Järås).
Spelande pärlugglor har inte hörts i rapportområdet sedan 2010. Sedan dess har arten inte påträffats varje år, och nästan samtliga fynd gäller omhändertagna fåglar som förirrat sig in i stadsmiljö och flugit mot fönster eller liknande. Så även årets fynd som gäller en fågel som helt sonika kom inpromenerande i en lägenhet via balkongdörren.
Johan Svedholm