Rallar och trana

Tranhäckning konstaterades för andra året i rad, men några snärpande kornknarrar hördes inte över huvud taget. En enda spelande småfläckig sumphöna är heller inte mycket att skryta över, tur då att vattenrallarna håller ställningarna i området.
Häckningar: 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 21 revir på 16 lokaler, varav 5 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 22 ex på 11 lokaler, varav 7 ex i Välen. December: 9 ex på 6 lokaler.
22 par vattenrall i området är en liten ökning jämfört med de senaste åren, då antalen pendlat mellan 12 och 16 par. Antalet övervintrare var dessutom rekordhögt, mycket tack vare Välen där åtminstone sju rallar sågs samtidigt i januari.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 6.5 (Magnus Lundström).
En enda observation av denna rara sumphöna är knappast någon toppnotering. Det är dock känt att antalen fluktuerar betydligt mellan åren och det är faktiskt inte varje år som arten över huvud taget noteras i området.
Elis Ölfvingsson
Samtliga: Inga fynd.
Det är förvisso väl känt att antalet kornknarrar varierar kraftigt, men aldrig förr (åtminstone inte under de senaste 20 åren) har ett år helt saknat rapporter. För en art som är rödlistad och hårt drabbad av det storskaliga jordbruket är det oroväckande och vi får hoppas att det mest var tillfälligheter som spelade in år 2016. Nationellt sett har arten det senaste århundradet uppvisat en rätt spretig populationsutveckling med stora regionala skillnader och mellanårsvariationer. Efter en lång tids tillbakagång återhämtade sig kornknarren i en stor del av landet och ökade relativt kraftigt under 1990- och det tidiga 2000-talet vilket bl a medförde en stegvis nedgradering från rödlistebedömningen ”starkt hotad” till ”nära hotad”. Denna ökning tycks nu ha avstannat och snarast vänt nedåt samtidigt som hotet mot favoritbiotopen – marginalområden i ett jordbrukslandskap präglat av ålderdomliga och småskaliga brukningsmetoder – i allra högsta grad kvarstår.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 21 konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Observationer tydande på troliga revir föreligger från ytterligare ca 12 lokaler.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 23 ex på 9 lokaler, varav 9 ex i Slottsskogen. December: Sammanlagt 17 ex på 4 lokaler, varav 13 ex i Slottsskogen.
Ett helt typiskt år för rörhönan vars häckande population tycks ligga på en stabil nivå om ca 30 kända par.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 2 par Balltorps våtmark (Jan Tallnäs m fl). 2 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Erik Sjöström m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 1 par Torslandaviken (Robert Ennerfelt m fl). Fynd under häckningstid: Ca 12 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ca 4 par Balltorps våtmark (Jan Tallnäs m fl). 2 par Härlanda tjärn (Mia Wallin m fl). 2 par Sagsjön, Kållered (Morgan Johansson m fl). 2 par Svarte mosse, Biskopsgården (Stefan Svanberg m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 ex Holmdammen (Johan Svedholm). 1 ex Hårssjön (Lars Persson m fl). 1 ex Svankällan (Bo Brinkhoff m fl).
2016 gav oss uppskattningsvis 31 revirhävdande sothönspar, varav åtta konstaterade häckningar. Det är ett resultat ungefär i nivå med de senaste åren, men det måste poängteras att siffrorna i många fall är osäkra. Uppskattningar av antalet häckande par på lokaler som Torslandaviken och Balltorps våtmark är mycket svåra att göra med rådande rapportunderlag.
Elis Ölfvingsson
Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan Krantz m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Regelbundet i rapportområdets östra delar samt på norra Hisingen.
Höga antal: 1 500 ex str S Brudarebacken 3.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
För andra året i rad konstaterades häckning vid Hårssjön där ett par med två ungar sågs i maj–juni. Att konstatera tranhäckningar är annars svårt, då de ofta lever ett undanskymt liv under sin häckningsperiod. De regelbundna observationerna i framför allt Härryda kommun tyder på att fler par mycket väl kan gömma sig i områdets mindre besökta marker. Hösträcket var i vanlig ordning spektakulärt och när det nådde sin kulmen med 1 500 ex vid Brudarebacken den 3 oktober sattes ett nytt rekord för rapportområdet. Den tidigare toppnoteringen, 1 250 ex den 8 oktober 2011, gällde också en sträcksumma vid Brudarebacken.
Elis Ölfvingsson