Sommargylling–starar

Skärgården stod för det mesta av intresse i denna kategori – två sjungande gyllingar och en rekordsen törnskata.
Samtliga: 2 2K hanar spel/sång Björkö 26.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Sommargyllingen har nu varit årlig sedan 2008 i rapportområdet. Fyndet är tidsmässigt typiskt, de flesta gyllingarna gästar oss i sista veckan av maj.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Rörö (Magnus Unger m fl). 1 par Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Sisjöns skjutfält (Leif Andersson m fl). 1 par Svankällan, Hisingen (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Bergsjödalen (Amar Hot). 1 par Hökälla (Benga Ragnewall).
Sena fynd: 1 hona Galterö 4.11 (Lars Hellman).
Sex konstaterade häckningar, dessutom rapporterad med lägre häckningskriterier från ytterligare nio lokaler vilket ger femton par totalt. Det är ett bättre resultat än 2010 då totalt elva par noterades. Novemberfyndet på Galterö är extremt sent, normalt sett ses de sista törnskatorna i mitten av september. I övriga Götaland föreligger ett tiotal novemberfynd under 2000-talet.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 35–40 ex under perioden 1.1–18.4. Maj: 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 7.5 (Kerstin Hirmas m fl). Höst/vinter: Sammanlagt 40–45 ex under perioden 16.9–31.12.
Normalt eller möjligen något högre antal än tidigare år. Varfågeln är en lättsedd och därigenom flitigt rapporterad art. De återvänder regelbundet till sina vinterrevir varje höst från slutet av september till början av oktober och stannar fram till mitten av april. I år sågs dock även en fågel i början av maj.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Kållered 18.3–29.6 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex Rambo mosse, Mölndal 9.4 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Bokedalen, Jonsered 16.4–8.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex Landvetter 6.7 (Johannes Löfqvist). 1 ex Säve 22.7 (Lars Bruks).
Som vanligt ett sparsamt antal observationer under häckningstid.
Per Björkman
Höga antal: 83 ex str S Kråkudden 20.10 (Martin Oomen m fl). 117 ex str SV Kråkudden 21.10 (Magnus Rahm m fl). 66 ex str S Rörö 23.10 (Bo Brinkhoff m fl).
Under några tidsmässigt koncentrerade dagar i slutet av oktober noterades ovanligt höga antal sträckande råkor. Normala år observeras de högsta antalen under vårsträcket och brukar antalsmässigt ligga på 30–40 ex.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex Tagenetippen 30.1 (Johan Svedholm). 1 ex Välen 2.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Ryaverket 19.2 (Olof Armini). 1 ex Donsö 13.3–30.4 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 ex Askimsviken 14.3 (Aimon Niklasson). 1 ex Torslandaviken 10.4–19.5 (Daniel Gustavsson m fl). 1 ex Hönö–Öckerö–Hyppeln 17.4–3.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex Askim 20.8 (Aimon Niklasson). 1 ex Fotö–Hönö 11.9–8.10 (Uno Unger m fl) 1 ex Vinga 1.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Göteborgs hamn 5–25.11 (Stefan Svanberg m fl).
Elva fynd är ett normalt uppträdande för svartkråkan som ses i princip under hela året. Flest observationer görs dock som regel under våren vid kustnära lokaler, när ett inflöde av kråkfågel från sydväst sker. I år har dock även några svartkråkor varit relativt stationära under en längre tid vid några lokaler. I rapportområdet förekommer även sedan tidigare hybrider mellan gråkråka och svartkråka.
Per Björkman