Hönsfåglar

Medan tjädrarna håller ställningarna i skogarna är utvecklingen för orre mer oroande. Än mer dyster är situationen för rapphöna som helt saknades i rapportmaterialet under året.
Samtliga: 1–2 hanar sp Rambo mosse, Råda 10.4–15.5 (Per Björkman m fl). 1 ex Lilla Hålsjön, Partille 10.4 (Ingemar BE Larsson). 1 hane Hassledalsbergen, Askim 23.4 (Markus Lagerqvist). 1 hane Olofstorp, Bergum 30.4 (Håkan Thorstensson). 1 hane Vättlefjäll, Angered 6.8 (Ove Andersson). 1 hona Vättlefjäll, Bergum 13.8 (Ove Andersson). Dessutom påträffades spillning N om Hårssjön 15.9 (Johan Svedholm).
Orrens vikande trend tycks fortsätta, och årets resultat är lika dåligt som 2010. Endast sju individer är rapporterade och den numera enda kända spelplatsen på Rambo mosse hyser nu bara två tuppar. Precis som 2010 rapporterades dock arten från Sandsjöbackas nordligaste delar, vilket inte hör till vanligheterna. Artens minskning i rapportområdet är svår att förklara, allrahelst som orren ökar nationellt enligt Svensk Fågeltaxering. Kanske har det att göra med en högre grad av störningar och en ökad fragmentering av artens livsmiljöer. Skall våra skogshäckande orrar gå samma tragiska öde till mötes som den skärgårdshäckande populationen? Denna var förhållandevis stark fram till 70-talet men minskade sedan kraftigt för att helt utplånas 2006, då de sista skärgårdsorrarna sågs i Nordre älvs fjord. Denna minskning tros ha ett samband med igenväxning av kustnära ljunghedar i kombination med ökad bebyggelse, friluftsliv och sjöfart i skärgården. Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om en generell minskning av hela orrpopulationen som först gav utslag i den glesare kustpopulationen men nu också börjar märkas bland skogshäckarna.
Johan Svedholm
Samtliga: Spelplatser: Två i Landvetter med 1 respektive 4–6 tuppar (Christer Johansson, Jan Hellenberg), en i Härryda med 4–5 tuppar (Jan Hellenberg). Övriga fynd: 1 hane Lilla Issjön, Landvetter 16.3 (Martin Oomen) där även färsk spillning noterades 10.5 (Tomas Viktor). 1 hona Hårssjön 17.4 (Per-Anders Svensson). 1 hona Stora Tjärnet, Kållered 16.5 (Bengt Hallberg). 1 hane Bokedalen, Jonsered 12.6 (Kristoffer Nilsson). 1 hona Björsbo, Bergum 27.10 (Lena Essedahl).
De tre tjäderspelplatserna är rapporterade i samband med en inventering av sådana, och det är glädjande att det fortfarande finns aktiva spelplatser i rapportområdet. Det totala antalet individer som uppgår till 13–15 ex ligger helt i linje med den senaste tioårsperioden. Det tycks alltså som om tjädern inte alls minskar på samma sätt som orren.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Brudarebacken 29.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sp Hökälla 2.6 (Jon Håkansson). 1 ex sp Grimås, Hisingen 4.6 (Fredrik Kronhamn m fl). 1 ex sp Öxnäs 6.6 (Martin Oomen). 1 ex sp Bärby, Säve 7.6 (Göran Hultgren). 1 ex sp Tofter, Säve 8.6 (Björn Sjöstrand m fl). 1 ex sp Torslandaviken 8.6 (Mikael Forsman). 1 ex sp Hög, Hisingen 15.6 (Tommy Järås). 1 ex sp Öxnäs 19.7 (Johan Svedholm).
Fynden i Säve 6–8 juni kan mycket väl avse samma individ som flyttat sig något mellan nätterna. Med detta resonemang landar årets vaktelsumma på sju individer vilket är ett mycket bra resultat. Något annat var inte att vänta efter 2010 års enda fynd, eftersom arten av någon anledning endast uppträder rikligt vartannat år i rapportområdet. Under 2000-talet har artens årssummor varierat mellan noll och femton individer.
Johan Svedholm