Änder

Även änderna tycks stå i bostadskö i Göteborg. Snatterand, årta och skedand har nu samlat på sig en ansenlig mängd ködagar, medan enstaka krick- och viggpar redan har slagit sig in på bostadsmarknaden. Under året fick vi glädjande nog också besök av praktejder, alförrädare och knipskrake.
Samtliga: 2 honor Göteborgs hamn 4.1–7.4 (Christer Fält m fl). 1 hona Slottsskogen 15.3 (Bengt Adamsson). 1 hane Trädgårdsföreningen 8–10.6 (Erik Peurell m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 23.6 (Hans Börjesson). 1 hane Slottskogen 23.9–7.10 (Bengt Adamsson m fl).
Inga häckningar noterades i år. Däremot gjordes ett antal ströobservationer i centrala Göteborg och de stationära fåglarna som sågs i Göteborgs hamn under januari–april är naturligtvis samma fåglar som sågs i samma område under december 2010. Arten har tidigare konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet (1977, 1978, 2006 och 2009).
Björn Dellming
Vinter: Januari: Inga fynd. December: 2 ex Välen 3–10.12 (Thomas Karlsson). 7 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 8.12 (Magnus Persson). 7 ex Hökälla 11–25.12 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Slottskogen 11–31.12 (Bengt Karlsson m fl). 2 ex Torslandaviken 11.12 (Magnus Persson). 1 ex Burö färjeläge 13.12 (Benga Ragnewall). 1 honfärgad Kråkudden, Hönö 27.12 (Lars Gustafsson). 1 ex Stora Amundö 30.12 (Robert Paepke m fl).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Året inleddes med en riktig vargavinter där så gott som samtliga vattendrag och stora delar av skärgården var islagd, vilket förklarar avsaknaden av fynd i januari. Den påföljande vintern var däremot påtagligt mild och man kunde under december notera ett mer normalt uppträdande för arten i Göteborgsområdet. Årets 22 ex får anses som en bra summa med tanke på årets inledning.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 2–3 par Torslandaviken 22.5–5.6 (Stefan Svanberg m fl).
Höga antal: 23 ex Välen 7.7 (Uno Unger m fl). 22 ex Torslandaviken 7.7 (Magnus Persson).
Vinter: 1 ex Slottsskogen 6–31.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Numera ses det regelbundet snatteränder under häckningstid i Torslandaviken. Dock kunde inte heller detta år någon häckning konstateras. Arten har haft en positiv trend nationellt under hela 2000-talet och häckar framgångsrikt på nära håll (Tofta kile 4 ungkullar under 2011), så det borde bara vara en tidsfråga innan den första häckningen sker i Göteborg. Höga antal av snatteränder ses framförallt under juni–juli, vilka sannolikt är kringströvande icke-häckande individer. Rekordet är 26 ex i Torslandaviken den 25 juni 2007.
Björn Dellming
Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm).
Vinter: Januari–februari: Som mest 2–5 ex Sjöbacken 2.1–6.2 (Uno Unger m fl) och 7–8 ex Välen 17–22.1 (Johan Svedholm m fl). December: Som mest 37 ex Välen 1–14.12 (Uno Unger m fl).
Höga antal: 110 ex Öxnäs 9.4 (Bo Brinkhoff). 148 ex Prästgårdskilen, Björlanda 26.8 (Johan Svedholm).
Kricka är en mycket sparsam häckfågel i rapportområdet, men kunde glädjande nog konstateras häcka i Balltorps våtmark där en hona med fyra pull observerades under sommaren. Ökad bevakning av skogsnära småvatten kan möjligtvis ge bättre bild av artens förekomst i rapportområdet. Krickor övervintrar i regelbundet i Göteborgsområdet med större ansamlingar vid framförallt Välen. En tydlig nedgång i antalen kan dock noteras så fort den hårdare vinterkylan slår till, vilket var fallet under inledningen av 2011. Den milda avslutningen på året gav däremot bättre förutsättningar för övervintring och toppnoteringen på 37 ex den 1 december är den högsta vinternoteringen för Göteborgsområdet under 2000-talet. Rekordet är 50 ex i Torslandaviken den 1 januari 1960. Större ansamlingar av krickor sågs också under vår- och höststräcket i området kring Nordre älvs mynning och fjord, vars betydelse som rast- och sträcklokal inte kan underskattas.
Björn Dellming
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane 16–22.2 Hyppeln–Rörö (Bo Brinkhoff m fl). November–december: 1 hane Hyppeln 29.10–22.11 (Jörgen Olsson m fl).
Höga antal: 51 ex str SV Nötholmen, Hönö 17.9 (Magnus Unger m fl).
2011 var ett ganska normalt år för arten i rapportområdet med flest observationer under vår- och höststräcket. Enstaka vinterfynd görs också och vinterns två individer är en ganska normal summa för rapportområdet. Värt att notera är observationen av 51 sträckande individer vid Nötholmen som är den näst högsta som registrerats under 2000- talet. Rekordet är 71 sydsträckande exemplar vid Kråkudden 28 augusti 2006.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex (1 par + 1 hane) Hökälla 26.3–18.6 (Leif Andersson m fl). 1 par Balltorps våtmark 16.4 (Magnus Rahm m fl). 1 par Torslandaviken 19.4–17–5 (Uno Unger m fl). 1 hane Tistlarna 23.4 (Magnus Unger m fl). 1 par Lagmansholmen 25.4 (Bo Nilsson). 1 hane str NO Kråkudden, Hönö 7.5 (Johan Södercrantz m fl). 1 hane Välen 7.5 (Hans Börjesson m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Uno Unger m fl). 1 par Välen 10.5 (Carl Jyker m fl).
Som under de flesta år under 2000-talet observerades minst ett stationärt par vid Hökälla, där det i år observerades revirstrid mellan två hanar. Även Torslandaviken och Lagmansholmen brukar hysa stationära par under häckningstid och det kan därför vara bra att hålla dessa lokaler under extra uppsikt under häckningstid. Ingen häckning kunde dock konstateras i år heller, men det bör bara vara en tidsfråga innan detta sker. Mellan år 2005 och 2009 har cirka 10–20 ex rapporterats per år och årets 20 observerade individer får anses vara ett gott antal.
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Nordreälvstranden, Säve 1.6 (Stephan Sundström). 1 hane Torslandaviken 5–23.6 (Leif Anderson m fl). 1 hane Brännö–Galterö 9–16.6 (Tina Widén m fl).
Sena fynd: 1 ex Kråkudden, Hönö 30.10 (Aron Sandling m fl). 1 ex Nordreälvstranden, Säve 3–5.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Vinterfynd: 1 ex Slottsskogen 22.9–31.12 (Magnus Eriksson m fl).
För andra året i rad sågs ett stationärt par under häckningstid vid Nordreälvstranden, dock återigen utan något som tyder på häckning. Likaså uppehöll sig arten i Torslandaviken men inte heller här kunde någon häckning konstateras. Senast arten häckade i rapportområdet var 1985, då i Torslandaviken. Fyndet från Nordreälvstranden är blott det tredje novemberfyndet under 2000-talet, men blev trots det inte årets sista fynd då en långstannande hane i Slottsskogen bestämde sig för att övervintra och låg kvar året ut. Fenologirekordet för skedänder som inte valt att övervintra är från Hökälla den 13 november 2005.
Björn Dellming
Höga antal: 81 ex Torslandaviken 17.10 (Martin Oomen).
Strax under hundra är ett normalt högsta antal brunänder för senare år.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Idtjärnet, Angered 17.7 (Claudia Boström).
Vinter/vår: Höga antal: 185 ex Säveåns mynning 13.1 (Roger Eskilsson).
Det är glädjande att kunna notera en konstaterad häckning av vigg. En kull med tre ungar sågs, och dessutom vid en ny lokal för rapportområdet. Senast en häckning genomfördes var 2008 vid Svarte mosse i Biskopsgården. Vid denna lokal liksom vid ytterligare några lämpliga lokaler sågs viggpar under maj, men inga rapporter av ungkullar föreligger. Viggen häckar dock relativt sent och ett besök under juli månad kan vara lämpligt för att försöka hitta dunungar även i små och vegetationsrika dammar.
Per Björkman
Höga antal: 12 honfärgade Torslandaviken 16.10 (Ola Wennberg).
Inga sommarfynd gjordes under året. Högsta antalet rapporterade bergänder är relativt normalt för senare år. Toppnoteringen för 2000-talet är 33 ex och gjordes dels 26 december 2004, dels 26 november–2 december 2006. Noterbart är att ovanligt få bergänder sågs under första halvåret.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str S Kråkudden 27.3 (Stefan Malm m fl). 1 3K+ hane str N Kråkudden 27.3 (Magnus Unger m fl).
Mycket tidstypiska fynd av praktejder i området. Mer ovanligt är det dock att det ses två olika individer under samma dag, vilket inte gjorts sedan 2001 då två hanar sågs på Hönö den 28 mars.
Per Björkman
Samtliga: 1 honfärgad Hyppeln 13.2 (Magnus Unger).
Under tio år i rad, 1993–2003, sågs en alförrädarhane i området runt Porsholmen och Torslandaviken. Därutöver är det sparsamt med fynd av arten i rapportområdet. Årets fynd är blott det fjärde under 2000-talet och samtliga av dessa har gjorts i norra skärgården.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K+ hane Stora Amundö 21.10 (Uno Unger).
Andra fyndet av denna hybrid mellan knipa och salskrake i Göteborgs rapportområde. Det första gjordes så tidigt som 1963 och då var det en hane som uppehöll sig i Göteborgs hamn från den 25 januari till den 2 mars.
Per Björkman
Höga antal: Vinter/vår: 25 ex Hyppeln 23.1 (Mathias Theander).
Höst: 11 ex Torslandaviken 25.12 (David Lundgren).
Ovanligt låga antal salskrakar i år, i synnerhet under hösten. Höstens låga antal kan i år inte förklaras av isläggning Torslandaviken eftersom det då var mycket milt. Under senare år har högsta antalet salskrakar i området haft en vikande trend, från 133 ex 2004 ned till årets 25 ex.
Per Björkman
Höga antal: 355 ex Vrångö 20.1 (Martin Oomen).
Detta är det högsta antal småskrakar som finns dokumenterat i området. Höga antal av småskrakar har aldrig tidigare publicerats i rapporten, men vid ett par tillfällen finns noteringar om 200 ex på Artportalen från tidigare år. Vintern 2011 rådde optimala förhållanden för att antalen skulle stiga i skärgården i och med att skrakarna samlades i isfria områden och kunde räknas i klart, stilla väder.
Per Björkman