Duvor–ugglor

Man behöver nog fortfarande mer än dubbel tur för att få se turturduva i Göteborg, men även i år gjordes ett fynd av arten. Vidare kan man glädjas åt att det verkar gå bra för skogsduvorna och att våra turkduveflockar är störst i Sverige!
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Gunnaredsravinen, Angered 26.3–30.7 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex sp Ellesbo, Hisingen 12.4 (Lena Essedahl). 1 ex sp Ekevadsbron, Angered 8.5 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex sp Askesby, Säve 19.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Hög, Hisingen 8–26.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Botaniska trädgården 22.5–2.6 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Åketorp, Hisingen 2.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Hakered, Hisingen 3.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Välen 5.6 (Oscar Berkefalk-Westman). 1–3 ex Bokedalen, Jonsered 16.4–20.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 28.7 (Jan Hellström).
Höga antal: Ca 70 ex Öxnäs, Säve 11–12.3 (Peter Strandvik m fl).
Årets rapporter om cirka 12 revir är ett bra resultat och nästan i paritet med 2005 och 2006 då 13 par rapporterades i samband med atlasinventeringen. Högsta antalet är tangerat rekord efter att lika många sågs på den för arten klassiska lokalen Öxnäs 3 juli i fjol.
Mikael Molin
Höga antal: 4 700 ex str S Slottsskogen 8.10 (Tina Widén). 2 800 ex str S Smithska Udden 8.10 (Conny Palm). 2 500 ex str S Välen 8.10 (Thomas Karlsson). 1 200 ex rast Habäck, Björketorp 15.4 (Willy Strömblad m fl).
Under 2004–2009 blev vi vana vid lite högre högsta dagssummor på mellan 4 520 och 23 400 ex med en median på hela 16 000 ex, att jämföra med de två senaste årens 5 800 och 4 700 ex. Kanske skulle fler höga dagssummor av arten noteras om Smithska udden besöktes flitigare i slutet av september till mitten av oktober såsom den bevakades tidigare.
Mikael Molin
Häckningar: Göteborg: 1 par Örgryte (Martin Oomen m fl). Minst 5 par Älvsborgsgatan, Kungsladugård (Jan Mogol m fl). 1 par Chalmers (Magnus Rahm m fl). 1 par Käringberget (Tomas Johansson). 1 par Johanneberg (Svante Martinsson m fl). Mölndal: 1 par Mölndals sjukhus (Ingemar Åhlund m fl). 1 par Solängen (Lars-Eric Rahm). Öckerö: 1 par Intaget, Öckerö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Röd, Hönö (Kerstin Hirmas m fl). Fynd under häckningstid: Enstaka fåglar dessutom rapporterade från 19 lokaler i Göteborgs kommun, 2 lokaler i Mölndals kommun, 6 lokaler i Öckerö kommun och en lokal i Härryda kommun.
Höga antal: Älvsborgsgatan, Kungsladugård: 31 ex 2.1 (Tony Norman m fl). Som mest 53 ex januari–februari (Kristofer Nilsson). 73 ex 5.11 (Hans-Erik Hermansson). Som mest 82 ex november–december (Kristoffer Nilsson).
Cirka 13 rapporterade häckningar är ett ganska normalt resultat. Under 2000-talet har mellan en och 28 häckningar rapporterats och normalt brukar strax under tio häckningar kunna konstateras. De stora fluktuationerna speglar troligen mest variationer i rapporteringsfrekvensen. Efter rekorduppträdandet på hösten i fjol och höga antal under 2009 är vi dock i år nere på något mer beskedliga högsta antal. Årets antal är dock det högsta rapporterade i landet under 2011, följt av 52 ex vid Gynge, Resmo på Öland den 12 november respektive 44 ex vid Fole kvarn, Ryftes på Gotland den 31 oktober. Ser man tillbaka på hela 2000-talet är årets resultat också fortfarande fler än de cirka 60 fåglar som i genomsnitt utgjort högsta antalet i vårt område. Sedan 2005 har dock antalen skjutit i höjden då det i genomsnitt som mest setts cirka 90 fåglar under ett enskilt år. De högsta rapporterade antalen fåglar från enskilda lokaler i landet på senare år utgörs av flera noteringar från Skåne om cirka 170 ex, senast vid Torreberga i Staffanstorp den 7 januari 2007.
Mikael Molin
Samtliga: 1 1K Öxnäs 29–30.9 (Christer Fält m fl).
Efter att inte ha setts i Göteborg sedan 2006 och dessförinnan 1997 gjordes det hela tre fynd i fjol och i och med årets fynd har arten kanske förlorat sitt epitet som notoriskt svårsedd i Göteborg. Detta var totalt det 27:e fyndet i rapportområdet och det fjärde i september. Av de tre tidigare septemberfynden har två gjorts den 26 september, dels på Vinga i fjol, dels i Frölunda 1964. Dessutom sågs en fågel den 17 september 1961 i Billdal. Komplett fyndhistorik finns i FiG-2010. Liksom nästan alla tidigare fynd gjordes också årets på en ny lokal och detta trots Öxnäs förmåga att attrahera åtminstone skogsduvor. Det ska bli intressant att se om det spridda fyndmönstret består i framtiden, eller om vi kan hitta någon favoritlokal för arten i området.
Mikael Molin
Häckningar: Sammanlagt 5 aktiva revir där 3 par fick ut 6 ungar.
Övriga fynd: Det gjordes betydligt färre ströobservationer än normalt.
Antalet lyckade häckningar har varierat mellan en och fem under den senaste 10-årsperioden. Paret på Ullevi fanns på plats under vårvintern men någon häckning kunde inte heller detta år konstateras.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: 1 ex sp Jonsered, Partille 8.1 (Stefan Larsson). 1 hona Barfoteberget, Björketorp 2.3 (Elon Wismén m fl). Höst: Under hösten rapporterades ca 43 exemplar.
Sparvugglan uppträdde i en aldrig tidigare skådad mängd under höstmånaderna. Flera var långstannade fåglar som gladde många göteborgare. Bakgrunden till detta är god häckningsframgång i norra Skandinavien kombinerat med födobrist under hösten vilket resulterade i att ett stort antal ugglor letade sig ned mot södra Sverige. Värt att notera är att fynd från Klippans naturreservat uteblev för första gången sedan 1994.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Varpekärr, Bergum (Martin Oomen m fl). 1 par Askesby, Säve (Conny Palm).
Övriga fynd: 8 ex Hönö kyrkogård 16–23.1 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Torslandaviken 22.1 (Magnus Persson m fl) 1 ex Hällsvik, Torslanda 25.1 (Magnus Persson). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 1.3 (Stefan Ericsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 16.3 (Stefan Malm). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 4.6 (Johannes Löfqvist). 4 ex Alleby, Björlanda 25.12 (Bo Nilsson).
Den stora flocken med övervintrande ugglor som upptäcktes på Hönö kyrkogård under fjolåret fanns åter på plats, även om antalet ugglor inte var lika stort i år. Hornugglan är i hög grad beroende av gnagare och antalet par kan därför fluktuera ganska mycket mellan åren. Den sista tioårsperioden har antalet häckningar pendlat mellan ett och nio par. Årets två häckningar får anses normalt.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter: 1 ex Gårdstensberget, Angered 8.1 (Pelle Gustavsson). 1 ex Öxnäs 9.12 (Lars Paterson). 1 ex Galterö 19.12 (Lars Hellman). Vår: Sammanlagt fyra fynd under perioden 21.4–13.5. Höst: Sammanlagt 17 fynd av 18 ex under perioden 19.9–12.11. Merparten av observationerna gjordes i skärgården.
Efter flera år med låga antal blev det äntligen ett bra år där höststräcket dominerade fyndbilden med 18 exemplar. Detta hänger troligen samman med den goda tillgången på gnagare i norra Sverige vilket ledde till stora kullar hos många ugglearter.
Martin Oomen
Samtliga: 1 2K Frölunda Torg 10.10 (gnm Tommy Järås). 1 ex Hönö kyrkogård 14.10 (Magnus Unger m fl).
För första gången på tio år hördes inga ropande pärlugglor under våren. Däremot hade pärlugglan likt andra ugglor ett gott år i norra Sverige och under hösten gjordes två fynd, varav den ena blev omhändertagen och fick vila upp sig på Fågelcentralen före frisläppandet.
Martin Oomen