Fåglar i Göteborgstrakten 2012

Svanar och gäss
Vi inleder med svanar och gäss där vi återfinner en av årets häckningscomebacker, sångsvan, som häckade för första gången sedan 1993. Dessutom kan vi glädjas åt rekord för säd- och spetsbergsgås och en ny art för området, snögås. Däremot är läget för knölsvanarna i Torslandaviken mer osäkert. »
Änder
I år kan vi äntligen glädjas åt en lyckad häckning av årta, och förmodligen prasslades det i sänghalmen även bland snatteränderna. Trenden för våra övervintrande bergänder och salskrakar är däremot inte fullt så munter. »
Hönsfåglar
För hönsfåglarna blev de senaste årens trender allt tydligare. Medan våra tjädrar tycks klara sig fint, verkar situationen för orren allt mer dyster. Även rapphönan har nog sagt sitt i området, åtminstone i vild form. »
Lommar och doppingar
Medan 2012 blev det sämsta året för svartnäbbad islom på 15 år, drämde smålommen till med ett sträckmässigt all time high. För våra doppingar var det mesta sig likt, men förmodligen har de hårda vintrarna gått hårt åt smådoppingen. »
Havsfåglar
Ett tämligen normalt år vad gäller liror, medan avsaknaden av sena höststormar gjorde att stormsvalorna helt uteblev under denna tid. En riktigt bra suldag i början av oktober gladde dock. »
Skarvar–storkar
En av årets höjdpunkter var den lyckade häckningen för drommarna i Hårssjön. Områdets skarvar håller ställningarna och en vit stork flög över Torslanda i november. »
Rovfåglar
Sannerligen ett exeptionellt rovfågelår för rapportområdet, med förstafynd av både gåsgam och kejsarörn. Våra kända pilgrimsfalkar häckade på gasklockan och fick dessutom sällskap av ytterligare ett par i Mölndals kommun. Dessutom sågs både stäpphök och aftonfalk i skärgården under våren, liksom brun glada under sensommaren på ”Backen”. »
Sumphöns och trana
De första småfläckiga sumphönsen på fem år uppenbarade sig, medan knarrarna har det fortsatt trögt. Däremot fortsätter rör- och sothönsen att öka i antal, medan tranorna som vanligt för en hemlighetsfull tillvaro i skogsmarkerna. »
Vadare
2012 bjöd inte på några oväntade vadare rent artmässigt, men både sandlöpare och dvärgbeckasin putsade sina tidigare dagsrekordnoteringar kraftigt till 26 respektive 27 ex. Dessutom gjordes sju nya fenologirekord, samtliga på våren. »
Labbar
Året bjöd på färre bredstjärtade labbar och storlabbar än normalt, förutom under januari. Fjällabben däremot hade sitt näst bästa år på hela 2000-talet. »
Måsar och tärnor
Är svarthuvad mås på väg att bli årlig? Tärnmås är det i alla fall. Ett år i efterhand konstaterar vi också 2000-talets första silvertärnehäckning. För svarttärna blev däremot året ett riktigt bottennapp. »
Alkor
Året bjöd inte på några antalsmässiga sensationer när det gäller de tre vanligare arterna, men ganska bra siffror för både alkekung och lunnefågel. »
Duvor–ugglor
Skogsduvorna blir fler. Eller blir de färre? Ring- och turkduvorna håller sig i alla fall på en normal nivå. »
Nattskärra–praktfåglar
Skärrorna håller ställningarna i området, och glädjande nog visar vår långnäbbade ädelsten, kungsfiskaren, tecken på återhämtning. Här sågs också ytterligare en fågel, en härfågel. »
Hackspettar
Bland spettarna utmärker sig särskilt göktytan, som hade ett bra år i området. Och av alla de hackspetts­tår som finns i Klippans naturreservat var det särskilt sex som tilldrog sig uppmärksamhet, nämligen de som satt på en tretåig hackspett. »
Lärkor och svalor
I lärkväg noterar vi bland annat en övervintrande trädlärkeflock och ovanligt många berglärkor under hösten. Dessutom höll backsvalorna ställningarna i området med fyra kända kolonier. »
Piplärkor–strömstare
Hösten är alltid en god piplärkeårstid, men i år var den extra god – i alla fall för rödstrupig och större piplärka. Den senare ståtade med hela tre fynd, varav ett var Göteborgs första ringmärkningsfynd av arten. »
Trastfåglar
Rapportområdets andra sydnäktergal gästade Hyppeln och den svarta rödstjärten fortsatte att återta gamla häckningsrevir på stadens bakgårdar. Dessutom sågs åtskilliga svarthakade buskskvättor under våren, och ringtrast uppträdde i ett tidigare aldrig skådat antal under senhösten. »
Sångare
En långstannande vassångare noterades under försommaren, men i övrigt handlade sångaråret 2012 mest om hösten. Områdets första godkända tristis-gransångare noterades, liksom två höksångare, och två rekordsena sävsångare ringmärktes. »
Flugsnappare–mesar
Den mindre flugsnapparen var tillbaka på klassisk mark i Bokedalen och en sen svartvit flugsnappare på Arendalsudden blev årets sista i landet. »
Sommargylling–starar
Två sjungande gyllingar och en hög dagsnotering av nötkråka gladde, men mest glädje vållade nog ändå den svartpannade törnskatan i Välen, en efterlängtad ny art för Göteborgsområdet. »
Finkar–fältsparvar
Gulhämpling noterades för fjärde året i följd och steglitsen visade fortsatt positiv trend under året. Tallbitsinvasionen blev det dock inte mycket av för vår del. »