Sångare

2011 var verkligen sångarnas år. Maj inleddes med Hönös och Västkustens första bergsångare. Sommaren bjöd på en trolig lundsångarhäckning samt vårt första skärgårdsfynd av flodsångare. Under hösten inträffade en mindre invasion av höksångare.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 47 sjungande fåglar under maj–juli.
Tidiga fynd: 1 ex sj Haga kile, Askim 27.4 och framåt (Aimon Niklasson m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen 28.4 och framåt (Tina Widén m fl).
Aprilfynd av gräshoppsångare görs nu så gott som årligen, men årets första fynd var faktiskt fenologirekord med en dags marginal. 47 sjungande fåglar är en normal totalsumma för 2000-talet, likaså att de allra flesta av dem (39 stycken) uppehöll sig på Hisingen. Vidare är det värt att notera att inga höstfynd gjordes av arten, vilket är första gången sedan 2006.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Ryds kile, Björkö 6.6 (Magnus Unger m fl).
Rapportområdets tolfte fynd (se separat historikruta ovan), och det första skärgårdsfyndet. Tidpunkten är typisk, men att fågeln endast verkade stanna på lokalen i en dag är mindre vanligt. Hela tio av fynden gäller nämligen fåglar som stannat minst två dygn på respektive lokal.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex ringm Sudda, Hönö 2.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Torslandaviken 16.9 (Håkan Thorstensson).
Arten är numera årligen förekommande i september, men påträffas nästan enbart i samband med ringmärkning. Faktum är att av de 23 septemberfynden av kärrsångare under 2000-talet är årets fynd i Torslandaviken endast det andra fältfyndet!
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex sj Hills golfbana, Mölndal 20.4 och framåt (Uno Unger m fl).
Ett mycket tidigt fynd som innebär nytt fenologirekord med sex dagar. Årets första rörsångare rapporteras vanligtvis under de sista aprildagarna, medan den stora mängden kommer i början av maj. 2011 gjordes endast ett enda tidigare fynd i hela landet, nämligen i Krankesjön, Skåne den 18 april.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K ringm Torslandaviken 27.8 (Dan Lundberg). 1 1K Vinga 24.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex ringm Sudda, Hönö 26.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 1K Tjälleviks mosse, Hönö 9.10 (Mats Raneström). 1 1K Rörö 15.10 (Ola Wennberg m fl).
Ett närmast invasionsartat uppträdande under hösten gav upphov till rapportområdets tionde till fjortonde fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Förutom att de var ovanligt många följer fynden gängse mönster årstidsmässigt (endast tre vårfynd finns) och lokalmässigt (tolv av fynden är nu gjorda i skärgården). Oktoberfynden är dock ovanligt sena och det hittills senaste fyndet i rapportområdet, på Valö den 15 oktober 2005, tangeras. Med tanke på att arten är mycket diskret höstetid och att två av fynden gjordes i samband med ringmärkning kan man fråga sig hur mörkertalet av höksångare i rapportområdet såg ut under denna höst.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Skansen Lejonet 1.10 (Lars Eric Rahm). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 4.10 (Bo Brinkhoff).
Tionde och elfte oktoberfynden under 2000-talet. Arten lämnar oss vanligtvis under september, men nuförtiden är det inte helt ovanligt med enstaka fynd i början av oktober.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Hyppeln 1.10 (Magnus Unger).
Tolfte oktoberfyndet under 2000-talet. Sylvia-trojkan ärt-, törn- och trädgårdssångare, som normalt drar söderut under september har under senare år i allt större utsträckning rapporterats under de första dagarna i oktober. Det kan säkert delvis förklaras med en ökad skådaraktivitet, men kanske kan också klimatförändringar ha ett finger med i spelet.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Hyppeln 2.6 (Magnus Unger m fl). 1 ex sj Harekärrsmossen, Askim 7.6 (Stig Jacobsson m fl). 1–2 ex Chalmers 9.6–25.7 (Ola Bäckman m fl).
Fynd nummer fjorton till sexton i rapportområdet och ett exceptionellt uppträdande. Den långstannande fågeln som höll revir vid Chalmers blev mycket välbetittad, och förvånande nog upptäcktes den 19 juni att det faktiskt fanns två fåglar på lokalen. Det rörde sig sannolikt om ett par, och även om inga säkra häckningsindicier kunde noteras får man ändå bokföra det som en trolig häckning.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Hyppeln 2.10 (Christer Fält).
Ett i alla avseenden typiskt fynd. Rapportområdets tjugoandra fynd, varav samtliga är gjorda under perioden 21 september–26 november med en klar tyngdpunkt i månadsskiftet september–oktober. Femton av fynden är liksom årets gjorda i skärgården.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 5–6.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett av årets mest anmärkningsvärda fynd var naturligtvis den bergsångare som under två dagar satt och sjöng i buskagen kring Tjälleviks mosse. Första fyndet i rapportområdet och det sjunde i Sverige av denna art som närmast häckar i Sydvästeuropa.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ex Krokegården, Askim 11.12 (Jan Mogol). 1 ex Utbyfältet 22–24.12 (Lena Essedahl).
Vinterfynd nummer 18 och 19 under 2000-talet. Det är signifikant att inga vinterfynd av arten, som är beroende av insektstillgång för att övervintra, gjordes under den mycket kalla vintern 2010–2011.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Säveåns dalgång, Utby 2.10 (Lena Essedahl m fl).
Lövsångaren lämnar oss i normala fall under september, men precis som för en del andra tropikflyttande sångare har en del fynd gjorts under början av oktober under senare år. Detta var det 26:e oktoberfyndet av arten under 2000-talet.
Johan Svedholm
Tidiga fynd: 1 ex Smithska udden 27.4 (Karl-Olof Johansson m fl).
Normalt anländer inte de grå flugsnapparna förrän en vecka in i maj. Under 2000-talet har bara ett aprilfynd gjorts tidigare, den 28 april 2009, vilket gör årets fynd till nytt fenologirekord med en dags marginal.
Mikael Molin