Måsar och tärnor

Två rosenmåsar gladde många i decemberstor­marna, vilka också blåste in stora mängder tretåiga måsar. Dvärgmås och tärnmås noterades även de i höga antal. Dessutom sattes nya sträckrekord för både svarttärna och kentsk tärna vid Kråkudden.
Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Vinga 14.9 (Anders Eriksson m fl).
Det första fyndet av svarthuvad mås i Göteborgsområdet gjordes så sent som 2004. Inte oväntat har fynden sedan snabbt blivit fler, detta genom en kombination av ökad skådaraktivitet samt ett ökat uppträdande av arten på våra breddgrader generellt. Årets observationer utgör det fjärde respektive femte fyndet av arten i området.
Stefan Svanberg
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 21 ex str S 9.5 (Peter Hamrén m fl). 25 ex str S 7.9 (Mikael Molin m fl). 39 ex str S 14.9 (Stefan Svanberg m fl). 62 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 24 ex str S 19.10 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: Januari 6 ex, februari 2 ex, mars 9 ex, april 11 ex, maj 93 ex, juni 3 ex, juli 2 ex, augusti 17 ex, september 169 ex, oktober 79 ex, november 18 ex, december 31 ex.
Sammanlagt observerades cirka 440 ex under året vilket är den högsta årssumman som noterats under 2000-talet. Den näst högsta lyder cirka 341 ex och noterades 2008, vilket kan jämföras med fjolårets årssumma på endast cirka 64 ex som är den lägsta under nämnda period. Noterbart är att arten observerades samtliga månader under året vilket inte hör till vanligheterna.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 1K str N Kråkudden, Hönö 13.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Vinga 14.9 (Musse Björklund m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Rolf Nordin). 1 1K str S Vinga 25.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Martin Oomen). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Ola Wennberg m fl).
Sammanlagt 9 ex är en hög årssumma för arten och endast slagen av tre tidigare år, nämligen 1997 (35 ex), 2004 (12 ex) och 2007 (17 ex). Med årets observationer inräknade har det nu setts totalt 104 tärnmåsar i området sedan 1980.
Stefan Svanberg
Häckningar: 25 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 20 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 265 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 8 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 17 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 10 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
Häckningar har rapporterats från sex platser, och dessutom finns observationer som tyder på häckning från ytterligare en handfull lokaler. Kolonin vid Svarte mosse ser fortsatt stabil ut medan antalet häckande par i södra skärgården verkar minska.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 8.8 och 14.8 (Christer Fält m fl). 1 2K Rörö 5.11 (Magnus Unger m fl).
Sjunde och åttonde fyndet i Göteborgsområdet, samt det femte fyndet i Västergötland och det tredje i Bohuslän. Fågeln i Fiskhamnen sågs endast tillfälligt, men en jämförelse av fotografier från de båda observationsdagarna visade att det rörde sig om en och samma individ.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Björnhuvudet, Öckerö–Pinan, Hönö–Knöten, Grötö 25–30.12 (Per Arne Lindgren m fl). 1 ad str S Långe tånge, Öckerö–Kråkudden, Hönö 27.12 (Mats Raneström, Ola Wennberg m fl).
En av årets stora godbitar och dragplåster var den unga rosenmås som på juldagen upptäcktes vid Björnhuvudet på Öckerö och sedan behagade stanna i området under sex dagar. Fågeln som mestadels sågs vid kajen på Björnhuvudet visade upp sig fint och kunde ofta beskådas på några få meters avstånd. Som om inte detta vore nog observerades i samma veva även en sydsträckande adult rosenmås längs Bohuskusten den 27 december. Fågeln sågs först vid Vedholmen utanför Käringön för att två timmar och tre minuter senare passera Långe tånge på Öckerö och strax därefter Kråkudden på Hönö. Med årets fåglar inkluderade har det nu totalt gjorts fyra fynd av rosenmås i Göteborgsområdet samt sex fynd i Bohuslän. För Sveriges del var det fynd nummer 21 respektive 22 och dessutom var det landets första observationer av arten i december månad. Maj är den månad som dominerar statistiken med sju fynd, följt av januari och oktober med tre fynd vardera. De allra flesta rosenmåsar som setts i Sverige har varit adulta och årets 1K-fågel var blott den tredje som observerats i landet.
Stefan Svanberg
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 1 750 ex str S 26.11 (Martin Widén m fl). 2 072 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 2 470 ex str S 4.12 (Ola Bäckman m fl). 14 000 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). 3 140 ex str 15.12 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 2 000 ex str S Vinga 4.12 (Andreas Karlsson m fl) 1 035 ex str S Nordre älvs fjord 10.12 (Johan Svedholm m fl).
Årets sista veckor bjöd på stora mängder av tretåiga måsar och ovan presenteras alla dagssummor gällande fler än 1 000 ex. Anledningen till uppträdandet var naturligtvis de intensiva lågtryck med kraftig pålandsvind som följd, vilka passerade under den här perioden och orsakade många utmattade fåglar. Dagssumman på 14 000 ex från Kråkudden den 10 december är en av de högsta som noterats i området. I rapporten står att läsa att cirka 13 500 ex passerande under morgonens tre första timmar med ett maximum av 250 ex per minut! Samma dag räknades även 1 035 ex sträckande genom Nordre älvs fjord vilket är en ansenlig mängd för att vara inomskärs. Noterbart är att majoriteten av fåglarna var adulta och att endast cirka 5 % var ungfåglar.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ex Tistlarna 8.5 (Per Österman m fl). 1 ex Vrångö 12.5 (Michael Egerzon m fl). 1 ex Torslandaviken 12.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Galterö 15.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad Torslandaviken 18.6 (Johan Svedholm).
Fem fynd av fem exemplar fördelade över maj och juni är en fyndbild väl i linje med senare år. Men naturligtvis behöver det inte vara fem olika individer inblandade. Observationerna på Tistlarna och Vrångö den 8 respektive den 12 maj skulle kunna vara en och samma fågel som höll till i området likväl som observationerna från Torslandaviken och Galterö i mitten av juni skulle kunna vara ett och samma exemplar som alternerade mellan lokalerna.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 26.5 (Magnus Persson). 1 ad Göta älvbron 22.7 (Magnus Persson).
Skräntärnan är inte årlig i området men sedan 2002 har den observerats alla år utom 2005 och 2010. Att döma av fyndbilden under den senaste tjugoårsperioden är juli den månad då man har störst chans att få se arten i Göteborg. Majfynd görs relativt sällan och årets observation är blott den tredje som gjorts i denna månad sedan 1990.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Stefan Svanberg m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Per Björkman). 1 ex str N Nordre älvs fjord 22.5 (Magnus Persson). 1 ad Torslandaviken 16–20.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Kornhalls färjeläge 5.8 (Anders Carlberg). 2 ex (1 ad + 1 1K) Nordreälvstranden, Öxnäs 7.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl).
Hela åtta fynd av totalt 17 ex är åtminstone sedan 1990 det högsta antalet som noterats under ett och samma år. De sju exemplaren som rapporterats från Kråkudden den 9 maj sträckte förbi tillsammans i en flock och kan mycket väl vara den enskilt högsta notering som gjorts av arten i området.
Stefan Svanberg
2K-fåglar: 1 2K Torslandaviken 22.6 (Magnus Rahm).
Sena fynd: 3 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Peter Hamrén m fl). 2 1K Stora Amundö 11.10 (Ivar Ivarsson). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Uno Unger m fl). 2 ex (1 ad+1 1K) str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Stefan Svanberg m fl).
För tredje året i rad observerades en 2K-fågel. Sedan år 2000 har fem fynd gjorts av denna ovanliga ålderskategori, av dessa är fyra gjorda i juni månad och en i maj. Hösten var ovanligt mild vilket möjligen kan ha bidragit till att det sågs fler silvertärnor än brukligt under oktober månad.
Stefan Svanberg
Sena fynd: 2 1K Lammholmsviken, Öckerö 2.10 (Martin Oomen). 1 ex Brevik, Öckerö 7.10 (Ingegerd Bratt m fl).
Fynd under oktober varierar ganska stort från att under vissa år saknas helt till att under andra år ses med upp till ett tiotal exemplar.
Stefan Svanberg
Höga antal: 58 ex str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl). 86 ex str S Kråkudden, Hönö 7.9 (Mikael Molin m fl).
Rapporten på 86 sträckande kentska tärnor den 7 september är den högsta noteringen i Göteborgsområdet på Artportalen. Den näst högsta noteringen är på 65 ex och gjordes på samma lokal den 31 juli 2009. Inga häckningar rapporterades 2011, senast det begav sig var 2008 då fyra par häckade på Rödskär i Göteborgs södra skärgård.
Stefan Svanberg