Trastfåglar

Utmärkande för året var näktergalens sena ankomst. Ovanligt få blåhakar gästade oss, medan däremot den svarta rödstjärten hade sitt bästa häckningsår sedan 1989.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt noterades ca 123 sjungande individer i rapportområdet.
Precis som i övriga landet anlände näktergalarna ovanligt sent denna säsong, vilket sannolikt hade att göra med något avvikande förhållande i vinterkvarteren eller längs sträcklederna. När de väl kom verkade i alla fall ingen decimering av beståndet ha skett. Generellt tycks näktergalsbeståndet i rapportområdet mycket stabilt, även om vissa skillnader kan anas i den geografiska fördelningen inom området. Sålunda är som vanligt Hisingen och norra skärgården artens starkaste fäste med 79 respektive 26 individer. Antalet fåglar i Stora ån–Välenområdet (9 ex) är också normalt, medan 7 ex i södra skärgården är klart under det normala. Den största skillnaden är kanske att inte en endaste näktergal rapporterades från Säveåns och Lärjeåns dalgångar där åtminstone några fåglar hållit revir de senaste åren. Vad orsaken till detta förhållande kan vara är svårt att förklara, såvida det inte helt enkelt rör sig en lägre besöksfrekvens av fågelskådare eller bristande rapportering.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: 1 hane Hyppeln 10.5 (Bo Brinkhoff). 2 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 11.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Långholmen, Gbg:s södra skärgård 11.5 (Ivar Ivarsson). Höst: 1 hane Brudarebacken 14.8 (Kirsi Oksman Ljungqvist).
Tre vårfynd och ett höstfynd är en dålig utdelning, och gör 2011 till det sämsta blåhakeåret under 2000-talet jämte 2007. Genomsnittssiffrorna under åren 2000–2010 är 9 ex under våren och 3 ex under hösten.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Silke Klick m fl). 1 par Donsö (Lars Davidsson m fl). 1 par Skandiahamnen, Hisingen (Dan Lundberg m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg m fl). 1 par Tingstads industriområde, Hisingen (Peter Strandvik m fl). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Peter Keil m fl). 1 par Marieholm (Per Lundgren m fl). 1 par Ringön, Göteborgs hamn (Hans Zachrisson m fl). Fynd under häckningstid: Arten noterades på ytterligare tio lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Höst: Sammanlagt noterades 14 ex under perioden 28.7–5.11.
Ännu ett bra år för denna industribakgårdarnas elegant, som så sent som i början av 2000-talet befarades vara helt utgången som häckfågel i rapportområdet. Fem konstaterade häckningar är faktiskt det bästa resultatet sedan 1989 då lika många häckningar konstaterades. Häckningen i Tingstads industriområde är dessutom den första konstaterade häckningen i Bohusdelen av rapportområdet på mycket länge. Arten hade sin storhetstid under början av 1980-talet då runt 25 par häckade i Göteborgs hamnområden.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 12.4 (Morgan Johansson).
Fågeln vid Hills golfbana kunde tyvärr aldrig rasbestämmas, men med tanke på det tidiga datumet är det troligt att även detta fynd rörde sig om den västliga rasgruppen. Nu har totalt 30 fynd gjorts av arten i rapportområdet, varav 23 tillhör någon av de västliga raserna medan två kunnat härledas till den östliga rasgruppen maurus/stejnegeri (se FiG-2008 för komplett historik).
Johan Svedholm
Samtliga: 1 hane Hökälla 29–30.3 (Uno Unger m fl). 1 hane Stora Amundö 8–9.4 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 1K hona Brudarebacken 19–30.9 (Christer Fält m fl). 1 1K hona Fotö 30.9 (Uno Unger m fl).
Se kommentar under svarthakad buskskvätta.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Saltasviken, Öckerö 1.11 (Jon Håkansson). 1 ex Hummerviken, Öckerö 1.11 (Jon Håkansson). 1 honfärgad Södra In-Vinga 1.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Lappesand, Hönö 1.11 (Jon Håkansson). Max 3 ex Rörö 5–12.11 (Magnus Unger m fl). Max 4 ex Galterö 5–6.11 (Jon Hessman m fl). 1 ex Torslandaviken 5–6.11 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Stora Amundö 5.11 (Hans Wahlberg). 1 ex Hyppeln 6.11 (Magnus Unger). 1 ex Hästen, Hönö 6.11 (Magnus Unger). 1 honfärgad Brudarebacken 7–10.11 (David Klingberg m fl). 1 ex Nordres tånge, Hönö 10.11 (Simon Bäck).
Stenskvättans uppträdande i november 2011 saknar motstycke. 12 fynd av 17 individer rapporterades, vilket kan jämföras med att det tidigare gjorts endast 9 novemberfynd av arten sedan 1976! Kanske kan förklaringen sökas i det extremt milda väder som rådde under stora delar av oktober och november.
Johan Svedholm
Samtliga: 1 1K Arendal, Hisingen 8.9 (Tommy Järås).
Första fyndet i rapportområdet av denna ras, som närmast häckar på Island och Grönland med vinterkvarter i västra Afrika. Fågeln hittades skadad, troligen efter en fönsterkollision, och omhändertogs för vård vid Fågelcentralen. Den tillfrisknade och kunde släppas vid Hög, Hisingen den 15 september. Eftersom den infångades kunde också nödvändiga mått tagas, då Raritetskommittén endast behandlar handhållna fåglar av denna ras. I Sverige finns sedan tidigare 36 fynd av rasen, och tidpunkten på säsongen är normal, de svenska höstfynden är ganska jämnt spridda mellan slutet av augusti och slutet av oktober.
Johan Svedholm
Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 65 ex under perioden 6.4–12.5. Höst: 1 2K+ Vinga 24.9 (Musse Björklund m fl). 1 2K+ str S Brudarebacken 27.9 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S Johanneberg 2.10 (Olof Armini). 1 honfärgad Torslandaviken 18.10 (Christer Fält). 1 hane Brunnsbo, Hisingen 22.10 (Hans Utterberg).
Såväl vår- som höstsummorna är bra men inte exceptionella. Under 2000-talet har antalen varierat mellan 25 och 126 individer på vårarna och mellan 0 och 8 individer på höstarna.
Johan Svedholm
Vinter: December: 1 ex Mölnlycke 6.12 (Christer Fält). 1 ex Ärtholmarna, Hönö 21.12 (Uno Unger). 1 ex Ersdalsviken, Hönö 24.12 (Daniel Steen).
Decemberutfallet är normalt. Däremot brukar det göras enstaka fynd även under januari–februari, att så inte blev fallet 2011 får sannolikt tillskrivas den kalla vintern.
Johan Svedholm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sj Vällsjön, Råda 26.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Bertshult, Landvetter 4.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex sj Rävekärrs Långevatten, Mölndal 4.6 (Evamaria Ferm m fl). 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 16.6 (Tina Widén).
Vinter: Januari–februari: 1 ex Slingan, Hönö 2.1 (Magnus Rahm m fl). December: Sammanlagt drygt 40 ex.
Som så många andra sparsamma övervintrare påverkades rödvingetrasten kraftigt av den kalla och snörika vintern 2010–2011, vilket klart avspeglas i den mycket blygsamma januari–februarisumman. Likaså kan den inledningsvis ovanligt milda vintern 2011–2012 klart utläsas i den höga decembersiffran. Som vanligt gjordes ett fåtal fynd av sjungande fåglar i rapportområdets östra delar, vilket tyder på att vår glesa häckpopulation framhärdar.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Spåntorget, Björkekärr 1.1–1.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 ex Fässberg, Mölndal 25.2 (Olof Armini). December: 1 ex Brudarebacken 1.12 (David Klingberg). 3 ex Brudarebacken 18.12 (Jan-Åke Noresson).
Ett helt normalt vinteruppträdande, men det kan noteras att det återigen höll till en fågel i rönnarna vid Spåntorget under vintern 2010–2011 precis som det gjorde januari–februari 2009. Det får väl antas att det rör sig om samma individ som utnyttjar detta födoförråd de år dessa rönnar har god fruktsättning.
Johan Svedholm