Rovfåglar

Ett fint gladår, sommarfynd av lärkfalk och en spännande etablering av ett pilgrimsfakspar inne i Göteborg. Dessutom sågs rekordmånga stäpphökar under hösten i såväl Sverige som vårt område.
Häckningar: 2 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Kållered 22.5 (Morgan Johansson). 1 ad hane sp Sisjöns skjutfält 21.6 (Magnus Rahm).
Höga antal: 26 ex str S Lagmansholmen 30.8 (Martin Oomen).
Något färre rapporter av bivråkar under häckningstid än vad som varit normalt för senare år. Vi får hoppas att det beror på lägre skådaraktivitet i skogsområden under sommaren. Årets högsta antal sträckande fåglar kan jämföras med de 79 ex som rapporterades vid Råda Säteri den 30 augusti 2005, vilket är det högsta antalet sträckande bivråkar som finns publicerat i området.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str N Göteborgs centrum 28.4 (Johan Svedholm).
Brun glada har nu setts årligen i rapportområdet sedan 2008. Av de åtta fynd som föreligger är två gjorda i april, två i maj, två i juli, ett i augusti och ett i september. Det tidigaste fynd som gjorts i området är den 23 april och det senaste är den 5 september.
Per Björkman
Samtliga: Vinter: 1 ex str N Hyppeln–Rörö 3.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex Askimsviken 10.2 (Roger Börjesson). Vår: Sammanlagt 36 ex under perioden 8.3–29.5. Sommar: 1 ex Landvetter 16.6 (Karl-Olof Johansson). 1 ad Gunnebo, Mölndal 26.6 (Jacob Carlzon). 1 ex Hårssjön 30.7 (Pär Lydmark m fl). Höst: 1 ex Kållered 26.8 (Thomas Kilander).
Med 42 fynd var detta det bästa året någonsin för röd glada i Göteborgs rapportområde. Det tidigare rekordet var 33 ex, noterat 2008, och så många sågs i år redan under våren. Årets sommarfynd gjordes i områdets östra delar där även lämpliga häckningsbiotoper bör finnas. Två vinterfynd är lika många som förra året, medan endast en fågel sågs under hösten jämfört med fyra exemplar 2010.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: Inga säkra rapporter under april–juli, och endast en obs under augusti; 1 trolig subadult str V Hög 18.8 (Tommy Järås).
Under tidig höst finns ytterligare ett par observationer på norra Hisingen. I övrigt talrika rapporter av havsörnar från nyår och fram till den 26 mars, samt under senhösten.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Christer K. Andersson m fl). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön, 1 par Vällsjön, Råda, 1 par Gullö, Säve, 1 par Svankällan, 1–2 par Göta älv, Hisingen.
Sena fynd: 1 1K hane Hög, Hisingen 14.10 (Tommy Järås). 1 1K Hökälla 20.10 (Ingvor Svensson m fl).
Två konstaterade häckningar där paren fick ut två respektive tre ungar. Även vid Gullö sågs årsungar som möjligen kan ha härrört från paret i det området. 2010 var de bruna kärrhökarna bättre bevakade, eftersom arten då var riksinventeringsart, men beståndet verkar vara stabilt i vårt rapportområde. De sena oktoberfynden rör troligen samma omhändertagna fågel, vilken släpptes från Fågelcentralen på Hög den 14 oktober.
Per Björkman
Samtliga: Vinter: Sammanlagt 8–10 ex under januari–mars. Vår: Sammanlagt 16–18 ex under perioden 1.4–26.5. Sommar: 1 ad hane Lilla Oxhagen 7.6 (Anders Bergquist). 1 hane Lärjeåns dalgång, Angered 12.6 (Hans-Erik Hermansson). Höst: Sammanlagt 80–85 ex under perioden 26.8–12.11.
Ett spännande år för blå kärrhöken rent rapportmässigt. Det började med ett sparsamt antal rapporterade individer under vintern, där antalen liknar tidigt 2000-tal. Vårsträcket var normalt, men anmärkningsvärt är att två junifynd föreligger. Höstens antal är ovanligt höga. Tydligt är att blå kärrhökarnas häckning lyckades väl tack vare det goda sorkåret i norra Skandinavien. Även antalen utsträckande fåglar vid Falsterbo styrker detta. Till sist saknas helt observationer efter den 12 november vilket aldrig hänt tidigare under 2000-talet i Göteborgstrakten.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Brudarebacken 26.8 (Roger Eskilsson). 1 ad hane Trädet, Säve 3.9 (Bo Nilsson). 1 ad hane str S Rörö 4.9 (Håkan Möller). 1 3K+ str S Brudarebacken–Johanneberg–Rambo mosse, Mölndal 10.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Rådasjöns naturreservat 18.9 (Johannes Löfqvist). 1 1K str S Stora Rävholmen, Öckerö 18.9 (Bengt Karlsson). 1 1K Torslandaviken 20.9 (Dan Lundberg). 1 1K str S Gamlestaden 25.9 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Bergum 27.9 (Håkan Thorstensson).
Även Göteborgs rapportområde fick känna av höstens invasion av stäpphökar. Årets nio fynd saknar motstycke.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K Trädet, Säve 12.9 (Magnus Lundström). 1 1K str S Lagmansholmen 18.9 (Magnus Persson).
Två obsar av unga kärrhökar där blå kärrhök säkert kunnat uteslutas. Tidsmässigt talar mycket för att det rörde sig om stäpphökar, men de sågs inte tillräckligt väl för att säkert kunna bestämmas.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K str N Hönö – Öckerö 8.5 (Magnus Unger m fl). 1 ad hane str S Ersdalen, Hönö 12.5 (Per Björkman).
Elfte respektive tolfte fyndet av denna eleganta rovfågel i Göteborgs rapportområde. Av dessa är sju vårfynd gjorda mellan den 7 och 18 maj och fem är höstfynd gjorda mellan den 9 augusti och 5 september.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 35–40 ex under perioden 1.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 110–115 ex under perioden 25.9–31.12.
Normala antal under första halvåret, medan höstens antal är riktigt höga. Den goda tillgången på sork i fjällen är säkert orsaken till detta. Vid Falsterbo sträckte ett rekordhögt antal fjällvråkar ut under hösten.
Per Björkman
Samtliga: 1 1K str S Brudarebacken–Södra Guldheden 8.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SO Brudarebacken 9.10 (David Klingberg m fl). 1 ex str S Brudarebacken 14.10 (David Klingberg). 1 1K Säteriet, Råda 23.10 (Johannes Löfqvist). 1 2K– Hög, Hisingen 18.11 (Tommy Järås m fl). 1 ex str V Lövgärdet, Angered 17.12 (Per Karlsson).
Fyra fynd under oktober, ett i november och ett i december är en helt normal fyndbild för vårt område. Som synes tycks Brudarebacken vara en bra plats för örnspaning. Fågeln vid Hög på Hisingen sågs vid ett par tillfällen under samma dag.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). 1 par Vättlefjäll, Angered (Ove Andersson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson).
Tre häckningar rapporterade i år från tidigare kända lokaler. Vi har en liten men stabil population i områdets östra delar.
Per Björkman
Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Arendal, Trädet, Solberg, Sörred och Stora Oxhagen (samtliga Tommy Järås), 1 par Älvsborgshamnen (Bengt Hallberg), 1 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl) och 1 par Gullö (Lars Gustafsson). Göteborgs södra skärgård: 1 par vardera vid Skarholmen, Brustholmarna, Sjumansholmen, Rivö, Värsholmen och Fjordholmen (samtliga Gösta Olofsson). Norra skärgården: 1 par Öckerö (Bo Brinkhoff). Övriga lokaler: 1 par Tyska kyrkan, Nordstaden (Johan Svedholm). 1 par Eklanda, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Bergum (Tommy Järås).
Höga antal: 27 ex str S Nötholmen, Hönö 11.9 (Magnus Unger m fl).
Totalt har 18 kullar rapporterats i år. Det är fortsatt ett oroande lågt antal. På några lokaler har holkar blivit nedtagna där falkar har häckat tidigare. Två stränga vintrar i rad har nog även det decimerat vårt tornfalksbestånd en del. Vi får verkligen hoppas att trenden bryts. I fjällen hade däremot tornfalkarna det gott ställt. Ovanligt många sågs därför sträcka söderut under hösten, så även i vårt rapportområde. De 27 fåglar som sågs vid Nötholmen är den högsta rapporterade dagssumman i Göteborgstrakten. Tidigare högsta dagsnotering under 2000-talet är 16 ex på Brudarebacken den 20 september 2003.
Per Björkman
Samtliga: Tidigt vårfynd: 1 hona Kråkudden 5.3 (Per Johan Ulfendahl). Vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 5.3–12.5. Höst: Sammanlagt 160–180 ex under perioden 12.8–16.11. Vinter: 1 honfärgad str S Björkö 6.12 (Peter Hamrén). 1 honfärgad Brudarebacken 18.12 (Jan-Åke Noresson).
Antalet vårfynd är normalt för senare år, medan höstens antal ligger långt över det normala. Återigen visar sig att sommarens sorkår givit ett gott resultat för rovfåglarna i fjällen. Stenfalken, som ju är en utpräglad småfågeljägare, kan vid goda sorkår fördubbla andelen sork i sitt bytesval. Decemberfynd görs emellanåt och det senaste fyndet gjordes 2002.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 14 ex under perioden 21.4–28.5. Sommar: 1 ex Hills golfbana, Mölndal 1.6 (Morgan Johansson). 1 ex Rambo mosse, Mölndal 5.6 (Per-Anders Svensson). 1 ex Önnered 6.7 (Jon Håkansson). 1 ex Balltorps våtmark, Mölndal 12.7 (Jan Krantz). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 16.7 (Elon Wismén m fl).1 1K Hårssjön 30.7 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Smithska udden 31.7 (Karl-Olof Johansson). Höst: Sammanlagt 29 ex under perioden 7.8–4.10.
Fortsatt görs det ett antal sommarfynd av lärkfalk i rapportområdet, men inga rapporter om häckning har ännu kommit in. Vår- och höstuppträdandet är normalt för senare år.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Skeppstadsholmen, Torslanda 8.3 (Per-Erik Hagström m fl) samt Välen 24.3 (Peder Kinberg).
Sedan 2008 har jaktfalken varit årligt förekommande i rapportområdet. Årets fågel, som var en ungfågel, bedöms vara samma individ vid båda tillfällena och den sågs även med stor sannolikhet även vid Vallda Sandö i Hallnd den 27 februari. Tidsmässigt brukar de flesta jaktfalkar uppträda under senhösten–början av vintern i rapportområdet, och då nästan uteslutande vid kustnära lokaler.
Per Björkman
Sommar: 1 2K hona Gullö, Säve 13.6 (Lars Gustafsson). 1 ad Solängen, Mölndal 20.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Slottsskogen 22.6 (Bengt Adamsson). 1 ad hona Fräntorp 23.6 (Leif Jonasson). 1 ex Bjurslätt 1.7 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ Torslandaviken 2.7 (Magnus Persson). 1 ex Pixbo, Råda 2.7 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex Lundby 12.7 (Magnus Lundström). 1 ad Göteborgs hamn 21.7 (gnm Peter Strandvik).
Ett fortsatt ökande antal observationer under sommaren i och kring Göteborg. Inga indicier som tyder på häckning finns i år heller, men under hösten etablerade ett par adulta falkar ett permanent revir kring Gasklockan. Det ska bli mycket intressant att följa dessa framöver.
Per Björkman