Lärkor och svalor

Året bjöd inte på några större överraskningar; berglärkan fortsätter att vara nätt och jämnt årlig och backsvalorna uppvisar en stabil trend.
Häckningar: Två häckningar konstaterade, båda i Mölndals kommun. Fynd under häckningstid: I övrigt noterad på ytterligare ca 7 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: Inga fynd. Vår: Sammanlagt ca 20 ex under vårsträcket 15.3–14.4. Höst: Sammanlagt ca 38 ex under höststräcket 31.8–10.11.
Antalet potentiella häckningslokaler är ungefär lika många som vanligt, dock är det första året som ingen sjungande fågel noterades på Rambo mosse. Vårsträckets 20 ex är en ganska normal summa, men höstens 38 ex är extremt klent! Bristande bevakning eller rapportering från våra traditionella sträcklokaler (Brudarebacken och Smithska udden) kan eventuellt vara en förklaring till den låga höstsumman. Möjligen kan även ogynnsamt väder på Västkusten vara en förklaring, då en inlandslokal som Vista kulle vid Jönköping/Huskvarna redovisar inte mindre än 170 ex(!) fördelat på tre helger under september–oktober. Även 2010 års höstsumma för Göteborg på 68 individer är klent. Bättre kan vi!
Björn Dellming
Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 160 sjungande individer.
Maximalt antal sjungande individer per lokal i rapportområdet ger ungefär dubbelt så många individer jämfört med föregående års summa, varför man kan misstänka att 2010 års rapporter om sjungande sånglärkor var bristfälliga. Sånglärkan har drabbats hårt av jordbrukets modernisering under 1900-talet och är en art som vi följer med stort intresse. Rapportera därför gärna samtliga sjungande individer du ser med så noggrant angiven lokal som möjligt under kommande vår så att vi kan få ett mer rättvisande fyndmaterial.
Björn Dellming
Samtliga: 1 ex Södra In-Vinga 1.11 (Roger Eskilsson, Jesper Knape).
Ett enda fynd i rapportområdet under hela året är klart i underkant för arten, som förvisso har en nedåtgående trend nationellt. Numera är arten notoriskt svårsedd i området, och traditionsenligt är det skärgården som står för majoriteten av fynden.
Björn Dellming
Häckningar: Ca 100 par Torslandaviken (Björn Dellming m fl). Tre kolonier med totalt ca 90 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 10–15 par Hökälla (Per Lundgren m fl). Minst 15 par Bråta, Råda (Elon Wismén).
Ingen regelrätt räkning av aktiva bohål vid kolonin på Rörskär i Torslandaviken gjordes men toppnoteringar på cirka 200 ex vid parbildning och 100 ex under häcktid ger att man kan anta att ungefär samma antal par häckar som under 2010, då 108 aktiva bohål räknades. Även kolonierna vid Angeredsverken hyser till synes oförändrat antal aktiva bon, men har inte heller räknats exakt under året. Kolonin vid riksväg 40 i Bråta var av okänd anledning övergiven under 2010, men konstaterades mycket glädjande hysa minst 15 par under 2011! Vid den två år gamla, konstgjorda kolonin i Hökälla häckade det minst tio par även i år. Härligt att se anläggningsprojekt som detta bära frukt!
Björn Dellming