Sumphöns och trana

Det är fortsatt dåligt med snärpande kornknarrar i Göteborgs rapportområde. För tranan är däremot trenden positiv, och i år sattes dessutom ett rejält dagsrekord i sträckande tranor på Brudarebacken!
Häckningar: 1 par Välen (Thomas Karlsson). 1 par Donsö (Ingemar Eriksson). Fynd under häckningstid: Rapporterad från 26 lokaler, varav sex belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 6 ex på 5 lokaler, där Välen var den enda lokal som hyste mer än 1 ex (2 ex den 1.1). December: 2 ex Välen 31.12 (Hans Börjesson m fl).
Totalt 26 lokaler med häckningar alternativt revirhållande, varav minst tre är belägna i Välenområdet. Arten har haft en positiv trend under hela 2000-talet och verkar nu öka efter en dipp i antal revir under 2010. Årets övervintrande individer är markant under snittet för 2000-talet! Den bistra starten på året har sannolikt ett finger med i spelet då summan i januari–februari stannade på ungefär hälften av vad som noterades året innan. Att decembersiffran är så otroligt låg med tanke på den milda vintern beror nog snarare på låg skådaraktivitet eller bristande rapportering, då arten endast rapporterats under en enda dag, från en enda lokal, och detta på årets sista dag.
Björn Dellming
Samtliga: 1 ex sp Hög, Hisingen 8.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Brudarebacken 11.7 (Nils Gabrielsson).
Det blev återigen ett år med lågt antal kornknarrar i rapportområdet. Årets två fåglar utgörs troligtvis av en individ som stannat till under vårsträcket och en återsträckande individ som misslyckats med häckningen. Artens numerär är känd för att kunna fluktuera och antalet fynd var under 80-talet och första halvan av 90-talet nere i några enstaka exemplar per år för att sedan stadigt öka under 2000-talet. Inga höstfynd gjordes i år.
Björn Dellming
Häckningar: 26 par. Fynd under häckningstid: Rapporter föreligger från ytterligare 18 lokaler.
Vinter: Höga antal: Under januari–februari som mest 4 ex i Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). Under december som mest 4 ex i Slottsskogen (Bengt Adamsson m fl).
En uppgång i antalet konstaterade häckningar från fjolårets 21 par. Den utan tvekan mest populära häckningsmiljön är golfbanedammar, då dessa står för en majoritet av noterade parbildningar under året. Antalet övervintrare är lågt, både under januari–februari och i december. Den andra hårda vintern i rad kanske har avskräckt rörhönsen från att övervintra i lika stor utsträckning som tidigare?
Björn Dellming
Häckningar: Minst 3 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 3 par Hills golfbana, Mölndal (Morgan Johansson m fl). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Stefan Andersson m fl). Minst 6 par Torslandaviken (Per Björkman m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm), 1 par Härlanda tjärn (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Oscar Berkefalk Westman m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter om par finns även från Hovås golfbana, Svarte mosse i Biskopsgården och Sagsjön, Kållered.
18 konstaterade häckningar är exakt samma antal som både 2009 och 2010. Arten är dock ganska ofta lite för ”trivial” för att de flesta ska rapportera den och det reella antalet häckningar är säkerligen högre.
Björn Dellming
Häckningar: 2 par Säve (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Ytterligare par noterades vid Hårssjön, Smedstorps ängar, Sisjöns skjutfält och Vättlefjäll.
Höga antal: 1 250 ex str S Brudarebacken 8.10 (Leif Andersson m fl).
Två par sågs ruvande även i år vid föregående års häckningslokaler och minst två par med avkomma sågs under sommaren vid flera tillfällen födosökande vid bland annat Öxnäs och Lagmansholmen. Sannolikt finns fler häckande par inåt landet i till exempel Härryda, Vättlefjäll och Mölnlycke. Riktade inventeringar under våren bör göras för att ge en mer rättvisande bild av rapportområdets häckande tranpopulation. Dagssumman på 1250 sträckande tranor den 8 oktober är den högsta som någonsin noterats i Göteborgs rapportområde. Detta var den första ordentligt kalla, klara dagen med optimalt sträckväder efter en längre period med regn och hård motvind.
Björn Dellming