Nattskärra–praktfåglar

Södra skärgården borde kanske döpas om till Södra skärrgården snart, med tanke på det ovanligt höga antalet nattskärrefynd där under året. Kungsfiskarna hade ett riktigt bottenår medan inte mindre än tre härfåglar sågs.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 40 ex sp på 25 lokaler under perioden 21.5–6.8.
Höga antal: Minst 7 ex sp i området mellan Rävekärrs långevatten och Rambo mosse (Bert Olsson m fl). 5 ex sp Hassledalsbergen, Askim 11.6 (Stefan Andersson). 4 ex sp Delsjöområdet 29.6 (Leif Jonasson).
En liten nedgång jämfört med de senaste åren. Om det beror på lokala variationer eller färre besök av nattaktiva ornitologer i de karga miljöer där nattskärrorna trivs bäst är svårt att veta med säkerhet. Arten rapporteras i normalt sällan i skärgården så årets fyra fynd från södra skärgården, varav tre gäller spelande fåglar (Brännö, Styrsö, Stora Känsö), blir intressanta att följa upp kommande år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Guldheden 11.4 (gnm Jenny Toth). 1 ex Norra Sävedalens industriområde 19.8 (Lena Essedahl).
Ett riktigt katastrofår. Man får gå tillbaka till 80-talet för att finna lika låga antal och precis som föregående år uteblev fynden under häckningstid. Sambandet mellan kalla vintrar och en kraftig nedgång i beståndet är smärtsamt tydligt för en art som kungsfiskaren som är beroende av öppet vatten.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Öckerö i april (Arne Boström). 1 ex Hårssjön 12.5 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex Lindholmshamnen 16.11 (Magnus Persson).
Fyndet på Öckerö i april blev allmänt känt först i november 2012 via en inskickad tittarfilm till Mitt i naturen på SVT. Eftersom videokameran inte var inställd på rätt datum och inga anteckningar fanns om det exakta datumet har vi publicerat fyndet som någon gång i april. På Artportalen har vi lagt fyndet den 15 april eftersom det inte går att lägga in fynd utan exakt datum, men i kommentaren framgår att exakt dag under april är okänt. Arten har nu setts samtliga år på 2000-talet med undantag för 2004, 2005 och 2010 och årets tre fynd utgör rapportområdets 38:e till 40:e fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Tidsmässigt ligger årets fynd väl inom ramen för artens uppträdande.
Martin Oomen