Fåglar i Göteborgstrakten 2014

Svanar och gäss
Svanåret blev en stillsam historia, där ovanligt få knölsvanar i Torslandaviken stack ut som en negativ överraskning. Bland gässen finns däremot några positiva nyheter, däribland de vitkindade gässen som vi nu har närmare 500 häckande par av. »
Änder
Häckning av vigg i Angered och en långstannade praktejderhona utanför Galterö i södra skärgården var ett par av glädjeämnena gällande änderna under året. Desto tråkigare är det att konstatera att antalet övervintrande salskrakar fortsätter att minska i Torslandaviken. »
Hönsfåglar
Orrens kräftgång fortsätter och rapphönan tycks fortfarande vara utdöd som självreproducerande i rapportområdet. På den positiva sidan kan emellertid noteras att tjädern hade ett toppår. Ett förstafynd gjordes även, dock kanske mer negativt än positivt, nämligen av berghöna, naturligtvis gällande förrymda/utsatta fåglar. »
Lommar och doppingar
För en gångs skull kan vi skriva om smålomshäckningar i plural. I skuggan av denna goda nyhet höjer vi ett varningens finger för storlom som tycks ha haft ett ovanligt dåligt år. I övrigt kan vi glädja oss åt ett gott år för smådopping, och en ungfågel av svarthakedopping som är värd att uppmärksamma. »
Havsfåglar
Höga antal rapporterades av både stormfågel och havssula där särskilt den senare slog alla tänkbara rekord. Därutöver kunde några lyckliga glädjas åt bland annat gulnäbbad lira och stormsvala. »
Skarvar–storkar
Storskarven tycks ha en positiv trend i Göteborgs skärgård, medan toppskarven varit stabil de senaste åren. För rördrom och gråhäger var det mesta sig likt, och i år uteblev fynd av de vita hägrarna. »
Rovfåglar
Två fynd av brun glada, en övernattade stäpphök och en sen aftonfalk var de mest anmärkningsvärda rovfågelobsarna under året. I övrigt bjöd hösten på höga antal av flera arter som hade en god häckningssäsong. Och “våra” pilgrimsfalkar var fortsatt framgångsrika i sin häckning på Gasklockan. »
Sumphöns och trana
Ett fint år för de ovanligare sumphönsen då fyra visslande småfläckiga sumphöns och fem raspande knarrar noterades. Å andra sidan fortsätter antalet vattenrallsrevir att minska och inte heller i år kan vi redovisa någon säkerställd tranhäckning. »
Vadare
Vårfynd av spovsnäppa, flera spelande dubbelbeckasiner, ovanligt många rödspovar samt hela tre brednäbbade simsnäppor i en flock var några av de roligare inslagen under vadaråret. Men varför sågs det så få skärsnäppor på Bolleskären under andra halvåret? »
Labbar
En invasion av unga bredstjärtade labbar kryddat med flera kust-, fjäll- och storlabbar medförde en labbfestival av sällan skådat slag under hösten. Att det dessutom sågs en adult fjällabb i maj gör inte labbåret sämre. »
Måsar och tärnor
Göteborgs första fynd av vitvingad tärna, en ny häckningslokal för kentsk tärna samt ett udda fynd av en svarthuvad mås var några av händelserna bland måsar och tärnor som stack ut under året. »
Alkor
Året bjöd på en fin toppnotering av obestämd sillgrissla/tordmule i februari på minst 3000 fåglar. Antalet lunnefåglar som sträcker förbi området håller sig på en fortsatt låg nivå i linje med de senaste årens nedgång. »
Duvor–ugglor
Turkduvan håller sina ställningar och en turturduva noterades. På ugglefronten var det något av ett mellanår – men en långstannande hökuggla värmde medan hornugglans kräftgång som häckfågel fortsatte. »
Nattskärra–hackspettar
Glädjande gjordes det första fyndet på många år av biätare, och året bjöd på flera övervintrande kungsfiskare. Bland spettarna var nog den största överraskningen att den tretåiga hackspetten lyste med sin frånvaro vid Klippans naturreservat. »
Lärkor–strömstare
Årets guldkorn utgörs av områdets andra rostgumpsvala som gästade Öckerö i maj. Dessutom var hösten ovanligt bra för diverse genomsträckande piplärkor med hela tre större och cirka 50 rödstrupiga piplärkor. Övervintrande berglärkor fanns också åter i området kring Torslandaviken – något vi gärna vänjer oss vid. »
Trastfåglar
Ring, ring! Telefonterror? Nej, det var bara en fenomenal ringtrastvår följd av en lika fenomenal ringtrasthöst. Blåhakarna var det sämre med, men våra häckande svarta rödstjärtar hänger sig troget kvar. »
Sångare
Sångaråret hade höjdpunkter som tajgasångar­rekord och fynd av hök-, lund-, och busksångare, men också svackor i form av ett uselt gräshoppsångarresultat. Dessutom exceptionella novemberfynd av både ärt- och törnsångare. »
Flugsnappare–starar
Två fynd vardera av mindre flugsnappare och sommargylling vilket är i linje med de senaste årens uppträdande. Precis som i fjol gjordes ett skärgårdsfynd av en ung rosenstare, den här gången på Galterö. »
Finkar–fältsparvar
Fjolårets stora bändelkorsnäbbsinvasion spillde över även på detta år, Gulhämpling uppträdde med såväl vår- som höstfynd. Färre fynd än normalt gjordes av rosenfink, lappsparv och för ortolansparven är det fortsatt fritt fall. Året avslutades med ett fynd av dvärgsparv. »