Rovfåglar

Två fynd av brun glada, en övernattade stäpphök och en sen aftonfalk var de mest anmärkningsvärda rovfågelobsarna under året. I övrigt bjöd hösten på höga antal av flera arter som hade en god häckningssäsong. Och “våra” pilgrimsfalkar var fortsatt framgångsrika i sin häckning på Gasklockan.
Häckningar: 1 par Råda (Elon Wismén). 1 par Tagene (Björn Dellming). 1 par Torslanda (Roger Eskilsson).
Höga antal: 142 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 26.8 (Martin Oomen).
Som vanligt är det sparsamt med rapporter om häckande bivråkar. Vi vill fortsatt uppmana folk att ange häckningskriterier för observerade fåglar under sommaren. Årets högsta antal är med råge ett nytt rekord för rapportområdet, tidigare högsta notering var 79 ex vid Råda Säteri den 30 augusti 2005.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str N Sisjöns skjutfält 17.5 (Silke Klick). 1 ad str V Lexby, Partille 14.8 (Uno Unger).
Fynd nummer elva och tolv för rapportområdet. Nu har brungladan setts årligen sedan 2008. Innan dess fanns endast två fynd.
Per Björkman
Samtliga: Vinter: 1 ex Gullbergsvass 25.2 (Erik Landgren m fl). 1 ex str NV Torslanda golfbana 25.2 (Christer Fält). Vår: Sammanlagt 23 fynd av 25 individer 8.3–27.5. Sommar: 1 ex Majvik, Torslanda 13.6 (Daniel Tingdahl).
Efter förra årets rekordnotering fick vi i år en halvering av antalet fynd av röda glador. Men jämfört med början av 2000-talet är antalen ändå höga. Noterbart är dock att inga höstfynd förekom 2014. Vad gäller häckning kan nämnas att ett par uppehöll sig under ett par dagar i slutet av april i en lämplig biotop, men inget tydde på att de gjorde några försök att häcka.
Per Björkman
Höga antal: Fynd av fler än 2 ex: 3 ex Kippholmen, Björlanda 12.1 (Bo Brinkhoff m fl). 3 4K– Öxnäs 18.1 (Stefan Andersson m fl). 3 ex Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
Inga observationer gjordes under maj–augusti i år. Under höst och vinter däremot uppträder havsörnen tämligen allmänt inom rapportområdet. Antalet observationer under denna tid har ökat stadigt under den senaste tioårsperioden, även om inte riktigt lika många havsörnar rapporterades under 2014 som 2013.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Hårssjön (Bengt Hallberg m fl). 1 par Lagmansholmen (Björn Dellming m fl). Troliga häckningar: 1 par Gullö, Säve (Johan Svedholm). 1 par Kvillehed, Nordre älv (Elon Wismén m fl). 1 par Svankällan (John-Eric Thore). 1 par Ragnhildsholmen (Nils-Erik Nilsson). 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Stora Oxhagen (Benga Ragnewall).
Höga antal: 8 ex str S Vrångö 26.8 (Tina Widén m fl). 7 ex Torslandaviken 31.8 (Magnus Persson).
Sena fynd: Oktober: 1 ad hona Kvillehed, Nordre älv 4.10 (Elon Wismén m fl). 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson m fl).
Två konstaterade häckningar blev det i år vilket är glädjande. Vid Hårssjön sågs tre ungfåglar komma på vingarna och vid Nordreälvstranden mellan Lagmansholmen och Öxnäs sågs två ungfåglar. Totalt sett är utfallet detsamma som det varit under några år, så den bruna kärrhöken har en stabil poulation i rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt 12–15 ex. Vår: Sammanlagt 7 ex 22.3–18.5. Höst: Sammanlagt 80–90 ex 26.8–30.11. December: Sammanlagt 6 ex. Höga antal: 7 ex str S Arödsberget, Hisingen 18.10 (Jon Håkansson).
Under januari och fram till den 4 februari bedömdes 12–15 stationära individer finnas i rapportområdet. Som mest sågs 3 ex samtidigt vid Bärby på Hisingen. Detta är ovanligt många blåhökar och lite anmärkningsvärt eftersom endast en fågel sågs under hela december 2013 i området. De 7 ex som noterades vid Arödsberget är det näst högsta antal som räknats under en dag i rapportområdet. Rekordet är 12 ex från Vrångö den 28 september 2007.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 18–19.4 (Daniel Laveson m fl).
Efter att ha uteblivit 2013 fick vi återigen ett fynd av stäpphök i Göteborg. Årets fynd var det 22:a i ordningen och tillika det sjätte vårfyndet. För ovanlighetens skull stannade fågeln över natten vid lokalen.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str S Nötholmen, Hönö 11.9 (Bo Brinkhoff).
Vad gäller så kallade stängshökar publicerar vi endast fåglar där blå kärrhök helt kunnat uteslutas. Tidigare under 2000-talet finns sex publicerade fynd av stäpp-/ängshök och med undantag för ett augustifynd är samtliga gjorda i september.
Per Björkman
Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Partille kommun, 1 par Hisingen.
Endast två inrapporterade troliga häckningar speglar förstås inte verkligheten. Alltför få göteborgsskådare verkar lägga tid i skogen under sommaren. Vi vill uppmuntra folk att rapportera med häckningskriterier under häckningstid. Obsen döljs då automatiskt och kan endast ses av rapportören och Rrk.
Per Björkman
Höga antal: 127 ex str S Vrångö 1.9 (Tina Widén m fl). 78 ex str S Vrångö 26.8 (Tina Widén m fl). 33 ex str S Hyppeln 11.9 (Roger Eskilsson m fl).
Årets Vrångönotering är den näst högsta som rapporterats i Artportalen i rapportområdet. Högsta dagssumman för området är 151 ex, noterat vid Brännholmsviken, Styrsö den 13 september 2008.
Per Björkman
Höga antal: 1 314 ex str S 14.10 noterat sammanlagt på fem lokaler.
Den 14 oktober blev en fin dag för sträckande ormvråkar i rapportorådet. Senast en liknande toppdag inföll var den 27 september 2007 då sammanlagt 2 204 ex räknades vid åtta lokaler i området. Naturligtvis kan inte dubbelräkningar uteslutas, men antalen ger ändå en bild av hur mycket vråkar som var i rörelse under dagen. Högsta antalet noterades med 512 ex på Brudarebacken.
Per Björkman
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 20–25 ex 1.1–2.5. Höst/vinter: Sammanlagt 120–150 ex 16.9–27.12.
Tämligen höga antal under våren. I januari–mars sågs som mest 4 ex samtidigt i området runt Bärby på Hisingen. Höstens antal är rekordhöga, och ovanligt många fjällvråkar räknades på sträck söderut sent under hösten. En kombination av god häckningsframgång och milt höstväder är säkert några av förklaringarna till detta, liksom ovanligt flitiga observatörer i fält.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K str S Sisjön, Mölndal 3.1 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K– Jonsered 19.1 (Anita Markusson m fl). 1 ex Tagene, Hisingen 29.1 (Lars-Åke Andersson). 1 2K str Utby 4.10 (Pelle Gustavsson). 1 1K str S Brudarebacken–Arödsberget–Lackarebäck, Mölndal 6.10 (Leif Andersson m fl). 1 ex str SV Arödsberget–Hällsvik, Torslanda 28.10 (Per Lundgren, Niklas Aronsson). 1 ex str O Styrsö 7.11 (Lars Davidsson).
Sju fynd av kungsörn är ovanligt många för Göteborgs rapportområde. Normalt sett ligger det på mellan tre och fem fynd. Tidsmässigt är fynden typiska, kungsörnarna drar förbi i oktober–januari.
Per Björkman
Häckningar: 3 par i Härryda kommun.
Sena fynd: 2 ex str S Brudarebacken 13.10 (Leif Andersson m fl).
Vi fortsätter att ha en liten men stabil population med häckande gjusar i områdets östra delar.
Per Björkman
Häckningar: Södra skärgården: 1 par Brustholmarna. 1 par Fjordholmen. 1 par Sjumansholmen. 2 par Vrångö. 1 par Donsö. 1 par Köpstadsö (samtliga Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Staffan Sénby). 1 par Galterö (Johan Ennerfelt). Övriga lokaler: 1 par Hökälla (Fredrik Lindqvist). 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås m fl). 1 par Lyngnholmen, Fotö (Gösta Olofsson). 1 par Stora Varholmen, Torslanda (Gösta Olofsson). 1 par Torslandaviken (Karin Magnander).
Nio par i södra skärgården och fem par i övriga Göteborgsområdet ger fjorton inrapporterade tornfalkshäckningar. Det är fyra mindre än förra året.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K+ hane str SV Brudarebacken 13.10 (David Klingberg m fl).
Femte höstfyndet under 2000-talet i rapportområdet och därtill det senaste tidsmässigt. Annars är maj och september klassiska aftonfalksmånader.
Per Björkman
Samtliga: Vår: Sammanlagt 14 ex 1.4–19.5. Höst: Sammanlagt ca 150 ex 17.8–24.11.
Årets vårantal är nere på de nivåer vi hade mellan åren 2005–2010. Väder, vind och varierande mängd skådare i fält är faktorer som påverkar antalen under våren. För hösten däremot är antalet högt, endast slaget av rekordhösten 2011. Även en utpräglad småfågeljägare som stenfalken drar nytta av en sommar med god tillgång på gnagare i fjällen och på tundran.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Kortedala 15.6 (Arne Ekström). 1 2K Hökälla, 19.7 (Per Lundgren m fl). 1 ex Yxsjön, Råda 20.7 (Mats Eriksson). 1 ad Torslandaviken 22.7 (Ola Wennberg). 1 ex Arödsberget, Hisingen 26.7 (Per Lundgren m fl).
Övriga: Vår: Sammanlagt 13 ex 6.5–2.6. Höst: Sammanlagt 58 ex 2.8–7.10.
Likt 2013 är det höstens antal som sticker ut. Aldrig tidigare har så många lärkfalkar rapporterats under höststräcket. Reservation finns naturligtvis för dubbelräkningar, men observationerna är väl spridda vad gäller tid och plats. Precis som 2012 uppehöll sig ett par fåglar vid Hårssjön under några dagars tid i mitten av maj.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Gbg:s södra skärgård 5.1–16.3 (Tina Widén m fl). 1 2K Torslandaviken–Gbg:s norra skärgård 26.1–5.3 (Kåre Ström, Pelle Gustavsson m fl).
Det är vår bedömning att två olika jaktfalkar övervintrat i rapportområdet. Den i södra skärgården höll företrädesvis till på Lökholmen–Tornö och sågs företrädesvis från Vrångö. Individen i norra skärgården upptäcktes först i Torslandaviken för att sedan hålla till ute på Lindholmen och Burö i Öckerö kommun.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Göteborgs kommun. 1 par Mölndals kommun.
För tredje året i rad genomförde Göteborgs kända falkpar en häckning uppe på Gasklockan. I år lade honan, som är född i Kristianstad och som dök upp 2012, tre ägg i det gamla korpboet som finns uppe på taket. Tyvärr är väl Gasklockans sista timme slagen och en rivning är beslutad. Det återstår att se vart våra kära falkar tar vägen då. Boplatser/häckningshyllor skall som ersättning placeras på närliggande lämpliga lokaler. Även Mölndalsparet fortsätter att vara framgångsrikt med häckningen, i år kom fyra ungar på vingarna.
Per Björkman