Måsar och tärnor

Göteborgs första fynd av vitvingad tärna, en ny häckningslokal för kentsk tärna samt ett udda fynd av en svarthuvad mås var några av händelserna bland måsar och tärnor som stack ut under året.
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 217 ex str S 16.2 (Uno Unger m fl). 352 ex str S 17.2 (Uno Unger m fl). 25 ex str S 25.10 (Kenneth Olausson m fl). 31 ex str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 50 ex str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 30 ex str S 3.11 (Ulf Persson m fl). Övriga lokaler: 22 ex str S Torslandaviken 16.2 (Magnus Persson).
Månadsfördelning: Januari 16 ex, februari 630 ex, mars 3 ex, april 19 ex, maj 6 ex, augusti 9 ex, september 7 ex, oktober 177 ex, november 84 ex, december 5 ex.
De för Göteborgsområdet mycket höga antalen som rapporterades den 16 och 17 februari på 217 respektive 352 sträckande dvärgmåsar är sannolikt de högsta dagsnoteringar som någonsin gjorts i området. Den tredje högsta dagssumman som finns rapporterad i artportalen lyder på 140 ex vilket räknades på Kråkudden den 19 januari 2008.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Långe tånge, Öckerö 21.8 (Ola Wennberg m fl).
Liksom förra året gjordes bara en observation av tärnmås, dock en tidig sådan. Detta var blott det andra augustifyndet i området. Det första och hittills tidigaste fyndet gällde en ungfågel som sågs vid Vinga den 18 augusti 1998.
Stefan Svanberg
Häckningar: Ca 300 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). Minst 28 par Kråkholmen, Hönö 6.6 (Per Björkman m fl). 3 par Hälsö hamn, Hälsö (Thomas Karlsson).
Kolonin på Lerholmen har vuxit rejält sedan de första häckningarna rapporterades på lokalen 2012. Då häckade 28 par på ön och nu alltså cirka 300. I övrigt har det endast rapporterats om häckningar från ytterligare två platser vilket är något färre än normalt, men väl i linje med förra året. Det saknas dock helt uppgifter om den klassiska kolonin vid Svarte mosse på Hisingen. Detta beror troligen på bristande rapportering snarare än att måsarna har övergett platsen och förhoppningsvis får vi rapporter om häckningar kommande säsong.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Torslanda, Hisingen 23.7 (gnm Tommy Järås).
Ett av de mer udda fynden under året. Måsen lämnades in av en okänd person till Torslanda djurklinik, men hamnade sedan på Fågelcentralen. Tyvärr var den i dålig kondition och dog dagen därpå. Den exakta fyndplatsen är okänd, men troligen var det i Torslanda eller dess närområde. Fyndet utgör det nionde av arten i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 9–19.8 och 5–11.9 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets elfte fynd och det åttonde i Västergötland. Lite senare på hösten fick landskapet ytterligare ett fynd, då en kaspisk trut sågs i Vänersborgsviken. Annars har Västergötlands samtliga fynd gjorts i Göteborgsområdet varav inte mindre än fem i Fiskhamnen. Samtliga har gällt ungfåglar på hösten förutom det första vilket var en 2K-fågel som upptäcktes i februari 2003.
Stefan Svanberg
Höga antal: 1 700 ex str S Vinga 26.10 (Kent Kristenson m fl). 1 470 ex str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 500 ex str S Vargö, Gbg:s södra skärgård 9.11 (Jan Mogol). 1 800 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 300 ex str S Kråkudden, Hönö 15.12 (Ola Wennberg m fl).
Ett relativt gott uppträdande under senhösten med flera dagsummor på mer än 1 000 ex, dock utan någon riktig toppdag. Högsta dagssumman under 2000-talet lyder på 14 000 ex vilket noterades på Kråkudden den 10 december 2011.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad str O Rörö 27.4 (Per Björkman m fl).
Efter att ha sett ett uppsving i antal observationer under åren 2006 till 2011 har vi den senaste treårsperioden haft en vikande tendens. Under 2012 gjordes bara ett fynd och förra året saknades observationer helt.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve 18.6 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ad Torslandaviken 23.6 (Ola Wennberg) samt 24.6 (Christer Fält m fl). 2 ex Torslandaviken 17.7 (Göran Gustavsson).
Enstaka fynd av skräntärna görs numera årligen. Årets utfall på tre fynd är dock ovanligt mycket och sedan 1990 överträffas detta endast av 2006 då fyra fynd gjordes. Notera att vi har valt att publicera observationerna i Torslandaviken den 23 och 24 juni som ett fynd. Även om fåglarna endast sågs tillfälligt de båda dagarna håller vi det för troligast att det rör sig om samma individer.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 3K Skogomedammen, Hökälla 17.5 (Per Björkman m fl). 2 ad Torslandaviken 17.5 (Uno Unger m fl). 1 ad Torslandaviken 19–20.5 (Benga Ragnewall m fl).
En av årets stora fågelhändelser var den väldiga invasion av vitvingade tärnor som ägde rum sig i Sverige kring mitten av maj. Den 16 och 17 maj dök plötsligt hundratals vitvingade tärnor upp i landet längs syd- och västkusten och stora antal observerades även i Danmark. En liknande invasion inträffade 1997 men berörde då nästan enbart de sydligaste landskapen och till och med 2013 var arten ännu inte anträffad i Göteborgsområdet. Denna gången fick dock även vi ta del av kakan, vilket resulterade i områdets tre första fynd av arten. Vår största flock på 2 ex var dock ganska blygsam i jämförelse med antalen som noterades i Halland där Getterön toppade med en flock på 77 exemplar.
Stefan Svanberg
Sena fynd: 1 1K str S Donsö 9.11 (Martin Fransson).
Göteborgsområdets första novemberfynd av fisktärna innebar en putsning av det tidigare fenologirekordet med 19 dagar. Observationer efter första november är ovanligt även nationellt och görs inte varje år. Från 2014 föreligger två novemberfynd i landet enligt Artportalen, och utöver Donsöfågeln sågs även en sträckande fisktärna på Falsterbonäset den 8 november.
Stefan Svanberg
Häckningar: 27 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 4 par Kråkholmen, Hönö (Bengt Karlsson).
För tredje året i rad häckade kentsk tärna på Kråkholmen. Kolonin hade dock minskat från cirka tio par 2012 och 2013 till fyra par i år. Glädjande nog tillkom ytterligare en koloni i området i år på Lerholmen i södra skärgården. Liksom på Kråkholmen så delades ön med häckande skrattmåsar. I kolonin räknades 27 bon av kentsk tärna vilket är det mesta som någonsin rapporterats i Göteborgsområdet.
Stefan Svanberg