Änder

Häckning av vigg i Angered och en långstannade praktejderhona utanför Galterö i södra skärgården var ett par av glädjeämnena gällande änderna under året. Desto tråkigare är det att konstatera att antalet övervintrande salskrakar fortsätter att minska i Torslandaviken.
Samtliga: 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 11.1–4.3 (Peter Strandvik m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 24.5 (Stefan Nero). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 10.10–23.12 (Andreas Hagström m fl).
Det är högst troligt att det är samma individ som varit inblandad i samtliga fynd under året. Den aktuella honan har i princip haft samma uppträdande sedan 2012. Senast mandarinanden häckade i rapportområdet var i Säveåns dalgång, Partille 2009.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 8–9.5 (Uno Unger m fl).
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 7.10 (Per-Arne Pellden).
Det ska väl inte dröja så många år till innan den första ungkullen ses i rapportområdet. Snatterandens trend är fortsatt positiv i landet och paret i Torslandaviken sågs para sig. Årets högsta antal är dock blygsammare än på senare år.
Per Björkman
Vinter: Januari–februari: 1 ex Slottsskogen 1.1–25.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 hane Slätta damm 2.1 (Olof Armini m fl). 1 hane Kornhalls färjeläge 28.1 (Peter Strandvik m fl). 1 par Torslandaviken 23.2 (Ola Wennberg).
Ett normalt antal vinterfynd för senare år. Inga höga antal är noterade i år.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Lerbäck, Säve (Benga Ragnewall). 1 par Galterö (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl).
Höga antal: Högstanoteringar januari–februari: 8 ex Välen 1.1–21.2 (Tina Widén m fl). 11 ex Torslandaviken 2.1–23.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 8 ex Fässberg 19.1–16.2 (Lars Eric Rahm m fl). Högstanoteringar december: 21 ex Välen, Göteborg 7.12 (Uno Unger m fl).
Som vanligt rapporteras ett sparsamt antal häckningar och förmodligen är krickan förbisedd, då den häckar även i mindre skogsvatten som sällan besöks av skådare. De milda vintrarna påverkar förstås antalet övervintrande krickor och i år fanns allmänt fåglar på flera lokaler än vanligt.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane Slottsskogen 26.1–4.2 (Magnus Unger m fl). 1 ad hane Slottsskogen 30.11–20.12 (Ola Wennberg m fl).
Hanen som upptäcktes 2013 återkom till Slottsskogens dammar även under hösten, i år en vecka senare än i fjol.
Per Björkman
Höga antal: 2 147 ex Slottsskogen 1.2 (Magnus Rahm).
Årets antal är nästan 700 ex fler än förra året då 1 450 ex räknades in i december.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 hane Galterö 28.6 (Silke Klick). 1 hona Torslandaviken 12.7 (Ulf Linnell).
Vinter: Januari–Februari: 1 hona Slottsskogen 1–2.1 (Tina Widén m fl). 1 hona Hyppeln 1.2 (Magnus Unger m fl). December: 1 hane Torslandaviken 1–25.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hane Galterö 2.12 (Uno Unger m fl). 1 hane Vargö 25.12 (Jan Mogol).
Höga antal: 11 ex str S Kvillehed 4.10 (Elon Wismén m fl). 20 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Jon Håkansson).
Ett normalt uppträdande för stjärtanden med ett par sommarfynd, ett par större sträckande flockar under hösten och en handfull vinterfynd.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 20.4–24.5 (Per Lundgren m fl). 2 par Öxnäs 1–2.5 (Björn Dellming m fl).
Övriga fynd: 1 par Vinga 3.5 (Jan Mogol m fl). 1 hane Stora Amundö 15–18.5 (Uno Unger m fl). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 18.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 30.8 (Thomas Karlsson).
Ingen årthäckning upptäcktes i år, men par sågs på två lokaler, dock inget i Hökälla där annars 1–2 par brukar kunna ses. I övrigt ett normalt uppträdande.
Per Björkman
Vinter: 1–2 ex Slottsskogen under december månad.
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 28.6 (Benga Ragnewall).
Ett normalt uppträdande, med någon eller några fåglar som uppehåller sig i parkmiljö under vintern och en smärre ansamling i Torslandaviken under sommaren.
Per Björkman
Höga antal: 60 ex Torslandaviken 14.11 (Göran Andersson m fl).
Ett normalt antal för senare år.
Per Björkman
Samtliga: 1 hona Säveåns mynning 25.1–20.2 (Jalle Hiltunen m fl).
Ett fynd av denna dykandhybrid där det är mer vanligt förekommande med hanar än honor. Vintrarna 2006–2008 återkom en hane till Torslandaviken och våren 2008 stannade den kvar på lokalen ända fram till den 21 april.
Per Björkman
Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 213 ex Säveåns mynning 23.1 (Peter Keil m fl). 200 ex Stora Amundö 17.2 (Ove Ferling).
Liksom förra året genomfördes en vigghäckning i Angered. I år sågs tre ungar i slutet av juni. Förmodligen har viggen häckat på samma lokal sedan 2011, ungar har setts där alla år utom 2012. Årets högsta antal är ganska blygsamma även för senare år.
Per Björkman
Sommar: 1 hane str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: 25 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Uno Unger m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Uno Unger m fl).
Årets högsta antal rörde sig om två sträckande flockar med ungfåglar. Även under sommaren gjordes ett fynd vid samma lokal.
Per Björkman
Höga antal: 1 750 ex Hyppeln 22.12 (Roger Eskilsson). 1 000 ex Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
Ejdern är en art som finns med bland våra rödlistade arter i landet. Inom Göteborgs rapportområde ser inte situationen ut att vara direkt akut. Ungkullar ses under våren och sommaren talrikt i skärgården och längs kusten. Årets högsta antal är däremot blygsamma. Där spelar isläget under vintern in. Milda vintrar sprider ejdrarna ut sig mycket mer än under kalla, då de största ansamlingarna noteras.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hona Galterö 30.11–31.12 (Ville Fagerström m fl).
En stationär hona är mycket ovanligt inom rapportområdet. Därtill ett höstfynd gör att årets fågel sticker ut ordentligt. Vi får gå tillbaka ända till december 1922 och januari 1923 för att hitta ett liknande fynd. Vid första tillfället sågs en hona i Hake fjord och vid det andra en hona vid Måvholmen öster om Rörö i norra skärgården. Årets fågel höll ofta till vid Böttö nära Galterö huvud och som kuriosa kan nämnas att det 1909 sköts en ej könsangiven praktejder vid denna plats. Nuförtiden görs annars de allra flesta fynd av praktejder under vårsträcket i slutet av mars och början av april.
Per Björkman
Sommar: 4 2K+ str N Kråkudden, Hönö 3.7 (Magnus Rahm m fl).
Höga antal: 74 ex str S Kråkudden, Hönö 19.4 (Jon Håkansson).
Årets högsta antal innebär ett nytt rekord. Den tidigare högsta noteringen var 66 ex från den 12 april 2003. Det verkade finnas gott om alfåglar i våra vatten under senare delen av april. Mellan den 13 och 28 april sågs regelbundet över 30 alfåglar vid Kråkudden, Hönö. Även i år gjordes ett fynd under sommaren vid samma lokal när en flock med en hane och tre honor sågs.
Per Björkman
Höga antal: 1 270 ex str S Kråkudden, Hönö 24.4 (Jon Håkansson). 1 276 ex str N Kråkudden, Hönö 5.5 (Lennart Bogren).
I år noterades de högsta antalen under vårens sträcktopp i slutet av april och början av maj. Inga större ansamlingar är observerade under hösten, vilket varit fallet under ett par år tidigare.
Per Björkman
Höga antal: 23 ex Torslandaviken 17.2 (Uno Unger).
Antalet salskrakar fortsätter att minska i rapportområdet. Vi får hoppas att arten hittat andra platser för övervintring eftersom den har en vikande trend i landet.
Per Björkman