Sumphöns och trana

Ett fint år för de ovanligare sumphönsen då fyra visslande småfläckiga sumphöns och fem raspande knarrar noterades. Å andra sidan fortsätter antalet vattenrallsrevir att minska och inte heller i år kan vi redovisa någon säkerställd tranhäckning.
Häckningar: 1 par Lagmansholmen (Mats Raneström). 1 par Skogomedammen (Per Lundgren m fl). Fynd under häckningstid: Rapporterad från 10 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 9 ex fördelat på 6 lokaler, flest vid Välen med 3 ex. December: 9 ex fördelat på 5 lokaler, flest vid Sudda, Hönö med 4 ex.
Antalet revir fortsätter att minska något för varje år sedan 2011 då toppnoteringen på 26 revir noterades. Årets antal är i paritet med de siffror som rapporterades i början av 2000-talet. Fyndantalet under vinterperioden var däremot ett av de bättre på senare år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex sp Lagmansholmen 4.5 (Freddy Persson m fl). 1 ex sp Hökälla 10.5 (Freddy Persson m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 14–18.5 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sp Torslandaviken 7.7 samt 20.7 (Ola Wennberg m fl).
Fyra fynd gjordes under vår och sommar. Eftersom vårfynden gjordes på lokaler som ligger nära varandra är det inte otänkbart att några av fynden kan ha utgjorts av samma fågel men vi har valt att behandla dem som olika fynd. Detta var den högsta noteringen sedan 2004. Arten är känd för att kunna fluktuera i antal och exempelvis saknas fynd i området från 2008–2011. Nationellt är trenden stabil.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex sp Lilla Oxhagen 21.5 (Kåre Ström). 1 ex sp Ragnhildsholmen 22.5 (Per Karlsson). 1 ex sp Brudarebacken 24.5 (gnm Jan Hellström). 2 ex sp Utbyfältet 7–14.6 Roger Eskilsson m fl).
Fyra fynd av totalt fem raspande hanar får betecknas som ett godkänt resultat. Det är numera välkänt att antalet fynd pendlar starkt mellan åren. En häckning ägde rum strax utanför vårt rapportområde vid Stora viken, Surte. Två ungar från den kullen omhändertogs och transporterades till Fågelcentralen och släpptes sedermera ut vid Ragnhildsholmen i början av augusti.
Martin Oomen
Häckningar: 16 konstaterade häckningar på 14 lokaler samt observationer under häckningstid på ytterligare fyra lokaler.
Att det föreligger rapporter om rörhönor på endast 18 lokaler i rapportområdet gör 2014 till det sämsta året sedan 2003 och långt under toppåret 2011, då 44 lokaler bedömdes hysa häckande par av arten. Många klassiska lokaler för arten saknas i årets rapportunderlag, och frågan är om det beror på bristande rapportering/besöksfrekvens eller om det rör sig om en reell nedgång.
Johan Svedholm
Häckningar: 1 par Härlanda tjärn (Martin Oomen m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 2 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Torslanda golfbana (Rune Hixén m fl). 1 par Torrekulla, Kållered (Nils Gabrielsson). Fynd under häckningstid: Fåglar i lämplig biotop under häckningstid har rapporterats från Välen, Hills golfbana, Sagsjön, Torslandaviken och Svarte mosse, Biskopsgården.
Sju konstaterade häckningar är, för att tala klarspråk, ett genomrötet resultat. Det är emellertid alldeles säkert så att arten är kraftigt underrapporterad, och flera av lokalerna (exempelvis Torslandaviken och Balltorps våtmark) hyste sannolikt fler häckande par medan många klassiska lokaler lyser helt med sin frånvaro i rapportunderlaget, trots att arten säkert finns kvar där. En uppmaning således – räkna och rapportera sothöns på häcklokaler med häckningskriterier!
Johan Svedholm
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Smedstorps ängar (Elon Wismén). 1 par Öxnäs (Bo Nilsson m fl). 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). Dessutom hördes trumpetande tranor vid ett tillfälle vardera på Sisjöns skjutfält samt Råhult, Partille i april–maj.
Höga antal: 470 ex mot S 14.10 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson m fl).
Inga konstaterade häckningar detta år. Arten är ganska skygg under häcksäsongen, och de flesta par finns troligtvis på myrmark i rapportområdets östra delar som sällan besöks av ornitologer, vilket gör att de aldrig upptäcks eller konstateras häcka.
Martin Oomen