Finkar–fältsparvar

Fjolårets stora bändelkorsnäbbsinvasion spillde över även på detta år, Gulhämpling uppträdde med såväl vår- som höstfynd. Färre fynd än normalt gjordes av rosenfink, lappsparv och för ortolansparven är det fortsatt fritt fall. Året avslutades med ett fynd av dvärgsparv.
Samtliga: 1 ex str S Torslandaviken 19.4 (Magnus Unger). 1 ex str S Götaledstoppen, Hisingen 20.9 (Johan Svedholm).
Gulhämplingen har de sista åren expanderat norrut, och med undantag för i fjol så har den noterats årligen sedan 2009 i rapportområdet. De flesta observationerna görs under våren, årets höstfynd var blott det tredje av rapportområdets totalt nio fynd.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Stora Oxhagen (Benga Ragnewall m fl). Fynd under häckningstid: Sjungande/revirhållande fåglar noterades på ytterligare ca 20 platser.
Höga antal: 47 ex Torslandaviken 31/8 (Magnus Persson).
Fortsatt gott om rapporter under häcksäsongen men antalet häckningar som konstateras är ganska få, säkerligen relaterat till lägre skådaraktivitet i artens häckningsbiotoper under sommarmånaderna.
Martin Oomen
Samtliga: 2 2K Torslandaviken 5.1–10.3 ( Roger Eskilsson m fl). 1 2K Stuvö, Hälsö 11–16.1 (Rolf Nyback m fl).
Fåglarna i Torslandaviken är samma som dök upp redan under föregående senhöst i området. Gör man en tillbakablick i fyndmaterialet så sticker Torslandaviken ut som den absolut säkraste snösiskelokalen i rapportområdet. Anledningen till detta är stora områden där skräppor och tistlar får växa fritt ihop med täta skådarbesök.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 125 ex på 25 lokaler 1.1–27.3. Höst/vinter: Sammanlagt ca 115 ex på 27 lokaler 30.7–30.12.
Från att ha varit en sällsynt invasionsart, som dykt upp oregelbundet med intervaller på 5–15 år så uppträder denna lärkträdsspecialist alltmer ofta, och i större antal hos oss. Årets summa landar på runt 240 exemplar, och det är som brukligt svårt att med säkerhet avgöra hur många individer som varit inblandade då småflockar har varit i området under en längre tid, och säkerligen kan ha rapporterats från olika platser. En försiktig bedömning landar på minst 125 ex under vårvintern och 115 ex under framför allt senhösten vilket gör att totalsumman blir cirka 240 bändelkorsnäbbar.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex Stora Stentjärnen, Vättlefjäll 12.3 (Karl Filipsson m fl). 2 ex Tulebo äng, Kållered 17.4 (Lars Eric Rahm). 2 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll 19.5 (Björn Larsson).
Enstaka fynd gjordes under häckningstid i områdets östra delar, men tyvärr uteblev tyngre häckningsindicier även i detta år. Det förekom inga invasionsrörelser under hösten.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades minst 6 sjungande hanar i maj–juni. Dessutom 1 ex sj vid Orrekulla skans under samma period. Övriga fynd under häckningstid: 2 sj Gullö 9–10.5 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Vrångö 20.5 (Martin Oomen). 2 ex Torslandaviken 22.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex sj Orrekulla skans 1 ex Torslandaviken 20 samt 27.7 (Hans Waern m fl). 1 hane Kippholmen 21.7 (Bo Brinkhoff). 1 ex str S Vrångö 29.8 (Magnus Rahm).
Det här var inte ett av de bättre åren för rosenfinken i vårt område, med ganska få rapporter från Göta älvdalen som är artens kärnområde hos oss. Även andelen övriga fynd under året var något lägre än normalt.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: Sammanlagt 2 fynd av 3 ex 11–17.4. Höst: Sammanlagt 25 fynd av 31 ex 4.9–7.11.
Ett ganska svagt år. Framförallt utmärker sig det låga antalet under vårsträcket då bara två fynd gjordes.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: 1 hona Torslandaviken 7.5 (Ola Wennberg). Höst: 1 hane Brännö 26.8 (Lars Hellman). 1 ex str S Fridhemsberget 30.8 (Johannes Löfqvist).
Likt fjolåret gjordes endast tre fynd, samtliga under normal sträcktid. Ortolansparven är en av de arter som har minskat allra mest i Sverige under de senaste decennierna. Birdlife Sverige driver sedan 2010 ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för ortolansparvarna på sina häckningsplatser i södra Sverige.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 4.12 (Håkan Thorstensson).
Fågeln sågs i vassen på Vadskärsudden, vilket tydligt avviker från tidigare decemberfynd. Sedan tidigare finns två decemberfynd från Hindås 1999 och Eklanda 2011. Båda gångerna rörde det sig om fåglar som dykt upp på fågelmatningar. Sammanlagt var detta det sjunde fyndet för Göteborg.
Martin Oomen