Nattskärra–hackspettar

Glädjande gjordes det första fyndet på många år av biätare, och året bjöd på flera övervintrande kungsfiskare. Bland spettarna var nog den största överraskningen att den tretåiga hackspetten lyste med sin frånvaro vid Klippans naturreservat.
Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 50 ex sp på 30 lokaler under persioden 22.5–17.7. Höga antal under häckningstid: 5 ex Änggårdsbergen 11.6 (Johan Svedholm). 5 ex sp 18.6 Orremossen, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck).
Övriga fynd: 1 honfärgad Vrångö 6.9 samt 11.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Brunnsbo 7.9 (Per Lundgren m fl).
Efter fjolårets dipp med endast 36 spelande skärror är årets siffra på drygt 50 ex på en mer normal nivå. Arten är spridd över hela rapportområdet och variationen i antalet fynd beror nog främst på hur bra lyssningsvädret är under försommaren. Två fynd gjordes i september månad vilket aldrig inträffat tidigare. Fyndet på Vrångö får anses vara en och samma individ även om det var fem dygn mellan observationerna.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: 1 ex Jonsered, Säveåns dalgång 1.1–5.3 (Gun Andersson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.1–1.2 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Säveåns mynning 21–25.1 (Per Lundgren m fl). Höst/vinter: 1 ex Torslandaviken 31.8–25.12 (Magnus Person m fl). 1 ex Fiskhamnen 14.9 (Tina Widén m fl). 1 ex Välen 23.9–7.10 samt 31.10 (Jan Krantz m fl). 1 ex Hovås småbåtshamn 2.12 (Christer Cederfalk).
Under januari–februari sågs tre olika övervintrande kungsfiskare på för arten typiska lokaler. Inga fynd gjordes däremot under häckningstid, och man får nu gå fem år tillbaka i tiden till 2009 för att hamna på ett år då arten konstaterades häcka i rapportområdet.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Torslandaviken 25.5 (Per-Erik Hagström m fl).
Återigen gästades Torslandaviken av denna celebra gäst. Senast det begav sig var 2007 då två fynd gjordes i rapportområdet, och även den gången gjordes alltså det ena fyndet i Torslandaviken. Årets fynd var det sjätte fyndet av arten i Göteborgs rapportområde.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Torslandaviken 16.5 resp 7.6 (Magnus Persson). 1 ex sp Horssjön 19.5 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sp Björkö 19–24.5 (Peter Hamrén). 1 ex sp Rådasjön 5.6 (Barbro Björkman). 1 ex sp Sisjön 5.7 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sp Tulebo äng, Kållered 7.7 (Fredrik Spak).
Efter två år i rad med konstaterade häckningar så blev det i år inga fynd med några högre häckningskriterier. Antalet fynd brukar fluktuera en hel del mellan åren. Trenden är annars att tytan långsamt men säkert ökar i Sverige, och med anledning av detta plockas den även bort från den nationella rödlistningen 2015.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande rapporterades på minst 42 lokaler under mars–juli.
Endast en konstaterad häckning. Antalet konstaterade häckningar skiljer sig åt mellan åren och det är ofta tillfälligheter som avgör om man hittar en häckning eller ej. Antalet revirhävdande spettar är något lägre än de normala 45–50 spelande fåglar som brukar rapporteras.
Martin Oomen