Hönsfåglar

Efter förra årets bottennotering var det återigen gott om spelande vaktlar i Göteborgsområdet 2009. För övriga höns verkar läget stabilt i skogen men dåligt på Hisingen och i skärgården.
Samtliga: Minst femton individer varav sex spelande tuppar är rapporterade från fem olika lokaler.
Något fler fynd på något färre lokaler än de senaste åren, men ett fullt normalt antal för 00-talet. Samtliga lokaler är belägna i Mölndal, Härryda, Partille och Angered/Bergum. Tyvärr sågs alltså inte heller 2009 några orrar på öarna i Nordre älvs fjord, där arten häckade fram till år 2006. Kusthäckande orre får väl därmed definitivt anses höra till historien i Göteborgsområdet.
Johan Svedholm
Samtliga: 15 ex är rapporterade från tolv lokaler.
Tjädern tycks liksom orren ha haft en förhållandevis stabil population i rapportområdet under det senaste decenniet och 15 fynd ligger i linje med de senaste årens siffror. Eventuella skillnader i fyndantal mellan åren har snarare med ornitologernas frekvens av skogsbesök att göra än reella beståndsfluktuationer. Dock finns ingen anledning att slappna av för detta, skogshönsen är fortfarande arter som missgynnas kraftigt av det moderna skogsbruket, och vilkas livsmiljöer bör värnas (se FpV nr 1/2010). Nästan alla fynd är som vanligt från områdets östra delar, men enstaka fynd finns även från nordligaste Sandsjöbacka.
Johan Svedholm
Samtliga: 2 ex Smedstorp, Björketorp 13.3 (Uno Unger). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 18.10 (Elon Wismén).
Rapphönans kräftgång har fortgått under en längre tid nu, och för första gången föreligger inga rapporter från artens sista restpopulation i södra skärgården i allmänhet och Galterö i synnerhet. Individerna i Björketorp härrör enligt uppgift från utplanteringar för jaktändamål, och man kan därför undra om rapphönan numera är helt utdöd i rapportområdet som självreproducerande art?
Johan Svedholm
Samtliga: 1 ex sp Askesby–Bärby, Säve 15.5 (Dennis Kraft m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 16.5 (Ingvor Svensson). 1 ex Lärjedalens golfbana 23.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sp Lärjeåns dalgång, Bergum 24.5 (Olof Armini). 1 ex sp Askesby, Säve 29.5 (Ingvor Svensson). Upp till 4 ex sp Bärby, Säve 25.6–6.7 (Uno Unger m fl). 2 ex sp Trädet, Säve 28.6–1.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex sp Öxnäs 28.6–15.7 (Johan Svedholm m fl). 1 ex sp Åseby, Säve 28.6 (Johan Svedholm). 2 ex sp Alleby, Björlanda 28.6 (Magnus Persson).
Efter en genomgång av denna snårskog av rapporter och lokaler utkristalliserar sig så småningom en minimisiffra på åtta individer som gästat området under 2009. Detta är den näst högsta siffran för rapportområdet någonsin, endast slagen av 2007 då minst 13 individer noterades. Framför allt är det en rejäl uppryckning från 2008, då endast ett fynd gjordes.
Johan Svedholm