Trastfåglar

Under årets sista månader invaderades rapportområdet av trastar i en omfattning vi inte varit med om på många år. I övrigt bjöd 2009 på svart rödstjärt mitt i vintern, en rekordtidig näktergal och ett par sena höstskvättor men ingen höstringtrast.
Tidiga fynd: 1 ex sj Torslandaviken 29–30.4 (Bo Brinkhoff m fl).
Häckningstid: Sammanlagt noterades drygt 130 sjungande individer i rapportområdet.
Ett fortsatt stabilt näktergalsbestånd, och fördelningen av sjungande fåglar i de olika kärnområdena är som följer: Hisingen 81 ex, Stora ån–Välen 6 ex, Södra skärgården 12 ex, Norra skärgården 20 ex, Säveåns dalgång 4 ex samt Lärjeåns dalgång 7 ex. Framför allt är det trevligt att en uppryckning skett vid Lärjeån, där inga fåglar alls rapporterades under 2008. Aprilfyndet är blott det andra under 00-talet, och dessutom nytt fenologirekord.
Johan Svedholm
Vår: 1 honfärgad Stora Amundö 14.5 (Svante Martinsson). 1 hane Sandvik, Hönö 14.5 (Per Björkman). 1 ad hane Rördammen, Öckerö 15.5 (Bengt Karlsson). 1 honfärgad Brudarebacken 15.5 (Roger Eskilsson m fl). 2 ex Torslandaviken 15.5 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Rådasjön 15.5 (Johannes Löfqvist). 1 hane Tjälleviks mosse, Hönö 15.5 (Leif Andersson). 1 ad hane Nötholmen, Vrångö 15.5 (Tina Widén). 2 ex Rörö 16.5 (Rolf Nyback). 2 hanar Galterö 16.5 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 16.5 (Magnus Persson). 1 ex Rörö 22.5 (Daniel Gustafsson).
Höst: 1 ex Killingsholmen, Askim 5.9 (Jan Mogol m fl). 1 ex Ramberget, Hisingen 19.9 (Matserik Eriksson). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 22.9 (Claes-Göran Ahlgren).
Femton vårfynd och tre höstfynd är en ganska bra utdelning. Under 00-talet har antalet varierat mellan två och sexton individer under våren respektive en och nio individer höstetid. Det tycks ha varit ett kraftigt inflöde under perioden 14–16 maj, då hela fjorton fåglar noterades.
Johan Svedholm
Vinter: 1 ad hane Klåva, Hönö 1.1 (Göran Karlsson).
Häckningar: 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg m fl). Häckningstid: 1 ex sj Björkö 11.4 (Per Karlsson Linderum). 1 par Åbro, Mölndal 15.4–3.11 (Kerstin Martinsson m fl). 1 hane sj Åbyfältet, Mölndal 16.4–6.6 (Anders Olsson m fl). 1 ex sj Masthugget 17.4 (Magnus Lundström). 1 ex sj Sävenäs 18.4–25.5 (Leif Jonasson m fl). 1 par Shell raffinaderi, Hisingen 20.4 (Per Åkeflo). 1 hane sj Långeberg 22.4 (Olof Armini). 1 ex sj Skansen Lejonet 30.4 (Leif Jonasson). 1 ex sj Riskulla, Mölndal 2.5 (Mats Bjersing). 1 ex sj Eklanda, Mölndal 18–26.5 (Anders Olsson m fl). 1 ex sj Ånäsmotet, Göteborg 24.5 (Olof Armini). 1 ad hane Skandiahamnen, Hisingen 15.6 (Pelle Gustavsson).
Höst: 1 honfärgad Brudarebacken 5.8 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 21.9 (Thomas Karlsson). 1 ad hane Hummerviken, Öckerö 26.10 (Mats Raneström). 1 hane Kråkudden, Hönö 28.10 (Erik Widuss). 1 honfärgad Arendal, Hisingen 12.11 (Dennis Kraft).
Arten har nu konstaterats häcka i rapportområdet tre år i rad vilket får betraktas som mycket glädjande. Överlag ovanligt många fynd, och kanske kan några av observationerna under häckningstid också röra sig om genomförda häckningar, till exempel vid Åbro där ett par höll till under lång tid och på Shellraffinaderiet där parning iakttogs. Hisingens hamnområden är ju gammal klassisk mark för arten, men många fåglar brukar också observeras i Mölndals västra delar. Januarifyndet är det andra under 00-talet och det första sedan 2001.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 1K Vrångö 18–21.10 (Anders Johansson m fl).
Oktoberfynd av denna art är ganska ovanligt, endast en handfull har gjorts tidigare under 00-talet. Buskskvättan lämnar oss vanligen under september månad.
Johan Svedholm
Sena fynd: 1 ex Rörö 24.11 (Christer Fält).
Detta var det nionde novemberfyndet av stenskvätta sedan 1976. Den aktuella fågeln hade ett intressant utseende med en mustigt rosttonad buk, vilket skulle kunna indikera att det rörde sig om den grönländska rasen leucorhoa. Även östliga populationer av stenskvätta kan dock ha denna typ av utseende, och det sena datumet kanske snarare talar för detta alternativ då de grönländska stenskvättorna flyttar betydligt tidigare.
Johan Svedholm
Vår: Sammanlagt ca 46 ex under perioden 7.4–17.5, som mest 5 ex Årekärr, Askim 8.4 (Ingvor Svensson m fl) och 5 ex Brudarebacken 9.4 (Christer Fält m fl).
Normal utdelning under vårsträcket. På 00-talet har antalet vårfynd varierat mellan 25 och 70 individer. Den totala avsaknaden av höstfynd är däremot något som inte skett sedan 2002.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: 1 ex Björkö 5.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex Norra Kortedala 21.1 (Hampus Lybeck). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 24.1 (Bengt Landahl). 1 ex Fotö 25.1 (Mikael Molin). December: 1 ex Brännö 2.12 (Lars Hellman).
Vinterfynden av taltrast har under 00-talet legat mellan ett och tolv exemplar. Således får årets utfall betraktas som normalt, men det är intressant att notera att taltrasten inte överhuvudtaget tycks ha ingått i de trastmassor som vällde in över oss under senhösten och vintern.
Johan Svedholm
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 28 individer. December: Antalet rapporterade fåglar uppskattas till allra minst 1 300 individer! Största flock 150 ex Näset, Göteborg 26.12 (Jan Mogol).
Häckningstid: 2 ex Bergsjön, Göteborg 19.6 (Amar Hot). 1 ex sj Klippans naturreservat, Björketorp 24–26.6 (Uno Unger m fl).
Under senhösten och vintern 2009–2010 berördes vi av den största trastinvasionen på mycket länge. Björktrastar i sällan skådad mängd lusade ned snart sagt varenda träd i rapportområdet! Med i trastmassorna fanns också stora mängder rödvingetrast och en del dubbeltrastar. 1 300 rödvingar är säkerligen mycket lågt räknat, det verkliga antalet kan säkert ha legat uppemot 2 000 ex! Jämför exempelvis med januari–februarisumman, som är ett mer normalt vinteruppträdande. För att hitta något liknande får vi gå tillbaka till vintern 1976–77, då också stora mängder björk- och rödvingetrast övervintrade på Västkusten. Under december 1976 rapporterades 1 200 ex från Halland, Göteborgstrakten och södra Bohuslän. Kanske var den invasionen ännu större än årets, om man betänker den flerfaldigt ökade skådaraktiviteten nuförtiden. En tänkbar förklaring till detta uppträdande kan vara den inledningsvis ovanligt milda hösten och en mycket god fruktsättning hos rönn, kombinerat med ett inflöde av trastar österifrån.
Johan Svedholm
Vinter: Under januari–februari rapporterades 6 ex, och under december hela 17 individer.
Decembersumman är exceptionellt hög och hänger ihop med det oerhörda trastuppträdandet denna vinter (se vidare under rödvingetrast), men även januari–februariresultatet är ovanligt bra. Tidigare under 00-talet har vinterfynden legat mellan noll och sex exemplar.
Johan Svedholm