Sumphöns och trana

Det blev en riktig rallvinter 2009, framför allt under januari och februari. Dessvärre blev det ingen knarrsommar, och den klassiska lokalen Brudarebacken ekade tom hela året.
Häckningar: 1 par Donsö (Kjell Ove Andersson). Häckningstid: Rapporterad på ytterligare 19 lokaler.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 20 ex. December: Sammanlagt 8 ex.
Med totalt minst 20 troliga häcklokaler håller vattenrallen ställningarna i området. Det är ett något lägre antal än föregående år men på längre sikt en normal summa. Antalet fynd i skärgården under häckningstid är fortsatt högt med en konstaterad häckning samt fåglar på ytterligare minst fem lokaler. Fjolårets totalt 16 ex under vintermånaderna var då den högsta summan som noterats men årets cirka 28 ex är anmärkningsvärt många.
Jon Håkansson
Samtliga: Spelande fåglar: 1 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 12.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Lärjedalens golfbana 29.5–2.6 (Ragnar Seldén m fl). 1 ex Stenared, Bergum 6.6 (Fredrik Spak). 1 ex Gunnesby, Säve 16.6–16.7 (Roger Eskilsson m fl).
Endast fyra spelande kornknarrar är en ganska låg summa. Arten är dock känd för att fluktuera ganska kraftigt i antal från år till år. År 2007 observerades till exempel hela 24 ex, medan det normalt brukar noteras mellan 4–10 ex på ett år. Det är inte heller omöjligt att det rör sig om samma individ vid Lärjedalens golfbana som vid Stenared då avståndet inte är så långt mellan dessa lokaler. Mera anmärkningsvärt är dock att inte en enda kornknarr noterades på Brudarebacken under året. Arten hade dessförinnan varit årlig på lokalen sedan 2001 och häckning kunde även konstateras under två av dessa år.
Jon Håkansson
Häckningar: Totalt 33 par konstaterades häcka i rapportområdet, bl a 8 par i Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från ytterligare tio lokaler.
Vinter: Höga antal: I Slottsskogen noterades som mest 14 ex under januari–februari samt 19 ex i december (Kristoffer Nilsson m fl).
Även om rapporteringsfrekvensen har ökat är det utan tvivel så att rörhönan har gått starkt framåt de senaste åren i Göteborgsområdet. Så sent som 2002 ansågs tio häckande par vara en bra årssumma. 33 säkra häckningar är den högsta summan som noterats men den verkliga populationen uppgår troligtvis numera till uppemot 50 par. En stor andel häckar i stadsmiljö och Slottsskogen är den främsta lokalen för arten. Där återfinns även de högsta antalen som försöker övervintra. Årets vintersummor på lokalen är de högsta som noterats någonsin i rapportområdet.
Jon Håkansson
Häckningar: 5 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 4 par Balltorps våtmark (Uno Unger m fl). 2 par Torslandaviken (Sven-Olof Martinsson m fl). 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson m fl). 1 par Härlanda tjärn (Amar Hot m fl). 1 par Holmedammet, Donsö (Kjell Ove Andersson m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Häckningstid: Rapporter föreligger även från S:t Jörgens golfbana, Svankällan, Välen, Hårssjön samt Klare mosse.
Totalt cirka 18 par vilket är en bättre summa än i fjol då endast elva häckningar konstaterades. Antalet sothöns vid Hökälla tycks glädjande nog öka igen efter att lokalen nyligen restaurerats. Endast två par i Torslandaviken är ett lågt räknat antal och troligtvis häckar betydligt fler par där. Noterbart är även häckningen på Donsö, vilken är den första som konstaterats på lokalen sedan 2003. Arten är ganska ovanlig som häckfågel i skärgården, dock häckade ett par på Rörö 2007.
Jon Håkansson
Häckningstid: Tranor observerades under hela sommaren på norra Hisingen med som mest 8 ex vid Öxnäs 7.7 (Johan Svedholm m fl). 2 ex Smedstorp, Björketorp 10.6 (Magnus Lundström m fl). 1 par Kärrsjön, Härryda 29.6 (Ingemar Olsson). Förutom vid dessa områden noterades även enstaka fåglar under våren vid Hårssjön samt Vättlefjäll i lämplig häckningsbiotop.
Tranan har ökat markant i rapportområdet under senare år och några enstaka par häckar troligtvis numera årligen. Arten är dock mycket diskret under häckningstid och återfinns i biotoper som sällan besöks av skådare. Den senaste konstaterade häckningen ägde rum 2007 på norra Hisingen.
Jon Håkansson