Sommargylling–starar

Inga större sensationer här i år, men såväl törnskata som varfågel sågs rekordtidigt under respektive arts säsong. Och sommargyllingar gör ju alltid folk glada.
Samtliga: 1 ex Kärralund 28.5 (Lars Wolf). 1 ex Björkö 29.5 (Bo Brinkhoff).
Två fynd av sommargylling är fullt normalt för senare år. Precis som 2008 dök en gylling upp i en park intill en skola inne i Göteborgs stad. I år var det Kärralundskolans omgivningar som gästades. Tidsmässigt ligger fynden helt i linje med de som gjorts tidigare i rapportområdet.
Per Björkman
Häckningar: Fyra konstaterade häckningar: Kappered, Bergum; Svankällan, Hisingen; Sisjöns skjutfält och Brudarebacken. Häckningstid: Rapporterad från ytterligare 14 lokaler med lägre kriterier.
Ny rapporteringsart för rapportområdet. Törnskatan är upptagen på Naturvådsverkets lista över rödlistade arter och tanken är att följa dess status som häckfågel i rapportområdet framöver. Vi uppmanar därför alla att rapportera häckningar av törnskator på Svalan.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 40 ex under perioden 1.1–14.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 10.9–29.12 Varfågeln verkar ha ett stabilt uppträdande i området. Årets antal under vinter och vår är något högre än de senaste åren, medan antalet för höst och vinter hamnade på samma siffror som förra året.
Per Björkman
Häckningstid: 1 ex Mölnlyckemotet, Råda 15.3 (Johannes Löfqvist). 2 ex Bokedalen 19–26.3 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Björröd, Landvetter 20.3 (Per Björkman). 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 25.3 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Rödbomotet, Hisingen 31.5 (Ola Bäckman). 1 ex Jonsered 4.6 (Kristoffer Nilsson).
Senast en häckning konstaterades var 2007. Till skillnad från förra året gjordes dock fynd under maj och juni, så förmodligen häckar nötkråkan fortsatt sparsamt till sällsynt i rapportområdet.
Per Björkman
Vinter/vår: Sammanlagt ca 200 ex under perioden 5.1–17.5.
Höga antal: 25 ex str NO Johanneberg, Göteborg 11.3 (Olof Armini). 25 ex str NO Kråkudden, Hönö 12.3 (Peter Hamrén).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 120 ex under perioden 14.8–28.12.
Höga antal: 15 ex str Kråkudden, Hönö 10.10 (Thomas Karlsson).
Möjligen något fler vårfynd än normalt, medan antalet höststräckare är relativt måttligt. Under 00-talet har höstens totalsumma varierat från årets 120 ex upp till cirka 330 ex 2008. Som synes sågs inga större flockar under hösten vilket kan förklara det låga antalet. Vintertid sågs enstaka råkor även inne i centrala Göteborg.
Per Björkman
Samtliga: 1 ex str NO Kråkudden, Hönö 17.3 (Per Björkman). 1 ex str N Lagmansholmen 15.4 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 28.4 (Håkan Thorstensson). 1 ex Flatås 9.5 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Donsö 9.5 (Lars Davidsson). 1 ex Rörö 11.5 (Ola Wennberg). 1 ad Skändla, Hisingen 20.5 (Peter Strandvik). 1 ex Kaverös 21.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Högsbo industriområde 29.8 (Johan Svedholm). 1 ex Göteborgs fiskhamn 25.9–9.10 (Peter Strandvik m fl).
Tio fynd av svartkråka är ett normalt antal för rapportområdet. Samhäckning med gråkråka har sedan länge förekommit i området, och ett antal hybrider förekommer därför vilket komplicerar fyndbilden.
Per Björkman