Måsar och tärnor

Både småtärna och skräntärna rapporteras allt oftare i Göteborgsområdet, och även tärnmås är vid det här laget snudd på årlig. När det gäller skrattmåshäckningar är dock rapporteringen dålig.
Höga antal: 29 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Ola Bäckman m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Roger Eskilsson m fl).
Månadsfördelning: april 10, maj 5, juli 5, augusti 18, september 12, oktober 13, november 154, december 2.
En ganska typisk fyndbild både sett till antal och till fördelningen över året. Dagsnoteringar på mer än 50 ex har gjorts tre gånger tidigare under 00-talet. Toppnoteringen är från den 19 januari 2008 då 140 ex sträckte förbi Kråkudden.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Martin Oomen m fl). 1 1K str N Hyppeln 25.9 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl). 1 1K str S Nordre älvs fjord, Björlanda 4.10 (Johan Svedholm).
Det här är fjärde året i följd som arten observeras, vilket gör tärnmåsen nästan årlig i området under 00-talet. Sammanlagt har det setts 46 ex under den senaste tioårsperioden och endast tre år står helt utan fynd. Observationen från Nordre älvs fjord förtjänar att lyftas fram då tärnmåsar vanligtvis inte passerar inomskärs. Endast ett inomskärsfynd finns sedan tidigare, nämligen en adult fågel som hittades död i Torslandaviken 3 oktober 1969, vilket också var det första fyndet av arten i området.
Stefan Svanberg
Häckningar: Ca 250 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 5 par Pinan, Hönö (Uno Unger). 6 par Hökälla (Per Lundgren). Ca 75 par Långa skär, Askimsviken (Ola Wennberg).
Häckningar har endast rapporterats från fyra olika lokaler vilket är den sämsta noteringen sedan 2003. Under den senaste fyraårsperioden har häckningar konstaterats på mellan fem och elva lokaler per år. Inga rapporter har inkommit från Göteborgs södra skärgård, vilken vanligtvis hyser några kolonier. Möjligen beror nedgången på bristande rapportering snarare än en verklig minskning. Kolonin vid Svarte mosse verkar i alla fall hålla ställningarna och har under de senaste sju åren hyst 250–300 par.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 2K Göteborgs hamn och Slottsskogen 1.1–20.4 (Stefan Svanberg m fl).
Fågeln hittades den 23 december 2008 och vistades sedan nästan fyra månader i området. Den slår dock inte den långstannande ungfågeln från vintern 2004 och 2005, som uppehöll sig i området hela sex månader och två dagar.
Stefan Svanberg
Höga antal: 1 696 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Ola Bäckman m fl). 1 090 ex str S Kråkudden, Hönö 20.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 650 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Roger Eskilsson m fl).
De högsta dagssummorna, som brukar ligga mellan 1 000 och 2 000 ex, noteras oftast under årets sista kvartal och 2009 är inget undantag. Årets tre högsta noteringar är gjorda under en niodagarsperiod och det är väl ganska troligt att det till stor del kan röra sig om samma fåglar.
Stefan Svanberg
Samtliga: 3 ex Lilla Rävholmen, Styrsö 24.4 (Andy Hultberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Marinko Karabatic m fl). 1 ex Stora Amundö 4.5 (Patrik Axelsson). 2 ex Galterö 22.6 (Lars Hellman).
Fynden av småtärna har ökat markant i Göteborgsområdet under 00-talet. Från att ha varit knappt årlig fram till och med 2005 har det under de senaste fyra åren gjorts mellan tre och fem fynd per år. Troligen spelar en ökad skådaraktivitet en roll här, men förmodligen är det även så att arten verkligen har uppträtt talrikare i området under senare år. Från Sotenäs rapporterades 2008 Bohusläns första häckning av småtärna, så vem vet, kanske får vi även se en häckning i Göteborgsområdet i framtiden.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ex Galterö 26.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad Haga kile, Askim 17.7 (Stefan Andersson).
På senare år har skräntärnan siktats nästan årligen i området. Detta var fynd nummer tolv och tretton för 00-talet, vilket kan jämföras med endast tre fynd under hela 90-talet. Tidpunkten för årets observationer är typisk och ska man peka ut någon månad där man har störst chans att träffa på arten i Göteborgsområdet så är det juli. Av de fynd som gjorts sedan 1990 är exakt hälften från juli och resterande ganska jämnt fördelade från maj till september.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad str SV Kråkudden, Hönö 14.6 (Björn Dellming). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.8 (Peter Hamrén m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.9 (Peter Hamrén m fl).
Tre fynd av tre exemplar är en ganska måttlig utdelning, men ändå inom den årliga variationen. Lite anmärkningsvärt är dock att ingen svarttärna sågs i maj, som oftast är en pålitlig månad för arten.
Stefan Svanberg
2K-fåglar: 1 2K Skeppstadsholmen, Torslanda 11.6 (Stefan Svanberg).
Höga antal: 179 ex str S Kråkudden, Hönö 25.4 (Björn Dellming m fl).
Första sommaren stannar silvertärnor normalt i vinterkvarteren och 2K-fåglar ses bara fåtaligt i landet. Detta var blott det tredje fyndet av en 2K-fågel i rapportområdet under 00-talet. Årets högstanotering är inte mycket att hänga i granen, men det är faktiskt den högsta dagssumman på tre år. Antalet bleknar dock i jämförelse med 2006, då det under några få dagar i början på maj räknades närmare 3 800 silver- och 3 000 obestämda fisk-/silvertärnor på Kråkudden.
Stefan Svanberg