Duvor–ugglor

Duvåret 2009 bjöd på tvåsiffriga antal skogsduvor, tresiffriga antal turkduvor och femsiffriga antal ringduvor.
Häckningar: 1 par gjorde ett misslyckat häckningsförsök i kattuggleholk Bolsten, Hisingen 11.5 (Tommy Järås). Häckningstid: Spelande fåglar: 1–4 ex Hökälla 26.3–4.4 (Stig Fredriksson). 1–3 ex Ragnhildsholmen 2–8.5 (Jörgen Persson m fl). 1 ex Ekevadsbron, Angered 16.5 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex Hög, Hisingen 22.5–22.7 (Tommy Järås). 1 ex Bokedalen 24.5 (Lars-Erik Norbäck).
Vinter: 1 ex Askesby, Säve 17.1 (Tommy Järås m fl).
Höga antal: 26 ex str NO Risholmen, Torslandaviken 5.3 (Magnus Persson). 22 ex Öxnäs 13.3 (Magnus Persson). 43 ex Öxnäs 20.4 (Christer Fält).
Normal fyndbild med ett vinterfynd, fem spelande fåglar och en konstaterad häckning. Antalet fåglar vid Öxnäs den 20 april är däremot det högsta noterade sedan höga antal började rapporteras år 2000. Det näst högsta gäller också en notering från Öxnäs nämligen 38 sydsträckande ex den 14 september 2002.
Mikael Molin
Höga antal: Smithska udden: 15 500 ex 9.10 (Magnus Rahm m fl). 14 690 ex 29.9 (varav ca 7 500 över Hovås, Askim (Kristoffer Nilsson m fl)). 5 680 ex 2.10 (Kristoffer Nilsson). 5 100 ex 30.9 (Kristoffer Nilsson m fl). Övriga lokaler: 14 700 ex Brudarebacken 9.10 (Christer Fält). 7 370 ex Krossholmen, Torslanda 7.10 (Johan Svedholm). 6 961 ex Slottskogen 9.10 (Magnus Eriksson). Samtliga siffror gäller sydsträckande fåglar.
Årets noteringar på 15 500 ex respektive 14 960 ex från Smithska udden och 14 700 ex från Brudarebacken är mycket höga. Det är dock en bit kvar till de högsta sträcknoteringarna i området, nämligen 33 400 ex innanför Hönö den 13 oktober 1984, 23 400 ex vid Smithska udden den 9 oktober 2004 samt 17 500 ex vid Hökälla den 3 oktober 2005.
Mikael Molin
Häckningar: 1 par Västra begravningsplatsen, minst 1 par Majorna, minst 4 par Långedrag, 1 par Sjöbergen samt minst 1 par Kungsladugård (Kristoffer Nilsson). Häckningstid: 1 par Chalmers (Thomas Levin). Enstaka fåglar (1–3 ex) dessutom rapporterade från 15 lokaler i Göteborgs kommun, 2–3 lokaler i Mölndals kommun och 5–7 lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: 74 ex Älvsborgsgatan, Kungsladugård 1.1 (Kristoffer Nilsson). 81 ex samma lokal 6.11 (Martin Oomen m fl). 102 ex Sjöbergen 26.11 (Kristoffer Nilsson).
Endast åtta konstaterade häckningar är betydligt lägre än fjolårets 28 par eller 2007 års 24 par. Som vanligt finns dock ett flertal rapporter om fåglar under häckningstid. Troligen speglar det minskade antalet rapporterade häckningar snarare minskad inventeringsaktivitet än en verklig populationsminskning då antalet konstaterade häckningar brukar variera kraftigt från år till år. Dessutom rapporterades det högsta antalet någonsin i området från Sjöbergen den 26 november då hela 102 ex sågs. De två tidigare högsta antalen är 92 ex vid Älvsborgsgatan, Kungsladugård den 26 november 2006 samt 89 ex på samma lokal den 4 december 2008.
Mikael Molin
Häckningar: Totalt 9 revir där 5 par skred till häckning och fick 12 ungar på vingarna (Peter Strandvik m fl). Dessutom gjordes som vanligt en rad ströobservationer runt om i Göteborg.
Häckningsmässigt det bästa resultatet på hela 00-talet! Det uvpar som i början av januari etablerade sig på Ullevi blev snabbt folkkära och döptes till Ulle och Ville. Förhoppningar om häckning väcktes och en häckningslåda ställdes i ordning på Ullevis tak. Trots motocrossgalor och rockkonserter höll sig uvarna trogna sin nya borg men någon häckning blev aldrig av. Efter att ha setts dagligen från mitten av januari sågs de tillsammans för sista gången den 9 juli och det sista exemplaret försvann den 31 juli. Många trodde nog att historien var över i och med detta men den 16 november återkom först en individ och från den 23 november sågs bägge fåglarna året ut på och kring Ullevi.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: 1 ex Svarttjärn 1–18.1 (Elon Wismén m fl) samt troligen samma ex sp 1–2.3 (Peter Strandvik). 1 ex Skatås 2–4.1 (Calle Hagman m fl). 1 ex Helgered, Björlanda 5.1 (Märtha Boström). 1–2 ex sp Klippans naturreservat 6.1–22.3 (Magnus Rahm m fl) 1 ex Gunnestorps mosse, Hisingsparken 11.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex S:t Jörgens golfbana 22.2 (Bengt Adamsson). 1 ex sp Hovås skjutbana 1.3 (Johan Övergaard). 1 ex Lärjeåns dalgång, Hjällbo 6–21.3 (Peter Keil). 1 par Björsjöås, Vättlefjäll 18–28.3 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Safjället, Mölndal 19–20.3 (Fredrik Tebelius m fl). 1 ex sp Tutjärn, Kållered (Jan Mogol m fl) 1 ex sp Änggårdsbergen 22–26.3 (Robert Karlsson m fl). Höst: 1 ex Viken, Hisingen 22–27.9 (Olof Armini). 1 ex sp Holmesjön, Vättlefjäll (Per Björkman).
Den stora invasionen från hösten 2008 satte sina spår i ett högt antal rapporterade ugglor under framförallt vårvintern. Några häckningar kunde ej konstateras men på två lokaler sågs individer tillsammans i lämplig biotop.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Olof Armini). 1 par Bergums k:a (Elon Wismén m fl). 2 par i området mellan Öxnäs och Gunnesby (Roger Eskilsson m fl). 1 par Björlanda (Björn Dellming m fl) 2 par Björkö (Bo Brinkhoff).
Övriga: 1 ex Fässberg 28.2 (Anders Olsson). 1 ex sp Hökälla 4.4 (Matserik Eriksson). 1 ex Fässberg 27.12 (Lars Eric Rahm).
Totalt sju häckningar gör 2009 till det bästa året sedan 1989 då nio häckningar konstaterades. På längre sikt har arten dock minskat på Västkusten, troligen till följd av förändringar i jordbrukslandskapet.
Martin Oomen
Vår: Sammanlagt sex fynd under perioden 10.4–17.5. Samtliga gjordes i skärgården eller i anslutning till kustbandet.
Sommar: 1 ex Galterö 3–6.6 (Lars Hellman m fl). 1 ex Torslandaviken 11.6–2.7 (Stefan Svanberg m fl).
Höst: Sammanlagt sex fynd av lika många individer under perioden 25.9–17.11 Under början av juni sågs en individ på Galterö och eventuellt var det samma exemplar som sedan uppehöll sig kring mudderdammen i Torslandaviken under större delen av juni. Sommarobservationer är nuförtiden sällsynta på Västkusten. Arten häckade senast 1982 på Kungsö i södra skärgården.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Styrsö (Kjell Ove Andersson).
Övriga: 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 10.3–28.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex sp Kungsladugård 21.4 (Johannes Tallroth).
Glädjande nog gjordes ett häckningsförsök på Styrsö, vilket tyvärr misslyckades, troligen på grund av predation från ekorre. Konstaterade häckningar är mycket sällsynt inom Göteborgsområdet, den senast kända gjordes även den på Styrsö 1992. För sjätte året i rad hördes även en spelande fågel i Landvetterskogarna. Aprilfyndet från de centralare delarna av Göteborg härrör troligen från en individ som rört sig norrut på jakt efter lämpliga häckningsmarker efter den stora höstinvasionen 2008.
Martin Oomen