Labbar

Snedfördelade bredstjärtade labbar och en felplacerad fjällabb var det som utmärkte 2009 i labbväg. Och den fortsatta avsaknaden av häckande kustlabb.
Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 3.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 3K+ str S 8.5 (Peter Hamrén). 1 ad str S 9.5 (Owe Hougström m fl). 1 3K+ str S 17.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K+ str S 15.11 (Lars Eric Rahm m fl).
Det är inte ofta det görs fler fynd på våren än på hösten av bredstjärtad labb. Detta är en effekt av ett bra vårsträck i kombination med ett riktigt dåligt uppträdande under hösten. Tre vårfynd är i linje med de bästa åren under 00-talet. Observationerna under vårsträcket är tidstypiska, maj är den månad då klart flest fynd görs med en tydlig topp under de första tio dagarna i nämnda månad. Under de annars så pålitliga månaderna september och oktober saknas helt fynd, vilket aldrig tidigare har inträffat under 00-talet. Anmärkningsvärt är också att inte en enda ungfågel sågs. Även om förekomsten av ungfåglar kan variera ganska stort från år till år görs normalt några enstaka observationer.
Stefan Svanberg
Häckningstid: 1 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 22.5 (Bengt Karlsson).
Fågeln på Lindholmen hävdade revir men någon häckning i området har inte konstaterats. Rapporter saknas helt från In-Vinga, en plats där det normalt brukar göras observationer under häckningstid. Nästa häckning av kustlabb i Göteborgs skärgård känns alltmer avlägsen. Det är nu sex år sedan vi senast hade en konstaterad häckning i området.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 29.8 (Magnus Rahm m fl). 1 1K str SV Kråkudden, Hönö 4.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 25.9 (Per Björkman m fl). 1 1K str N Vinga 26.9 (Andreas Karlsson m fl). 1 1K Brottkärr, Askim 25.11 (Hans Westerberg). 1 1K Eklanda, Mölndal 29.11–2.12 (Per-Anders Svensson m fl) samt Klåva, Hönö 12.12 (Tommy Järås m fl).
Fjällabben i Brottkärr bedöms vara samma exemplar som senare dök upp vid Eklanda. Fågeln var i dålig kondition och infångades den 2 december för transport till Fågelcentralen. Efter tio dagars rehabilitering släpptes den vid Klåva på Hönö den 12 december, varpå den ganska omgående försvann söderut (se FpV 1/2010 för fler detaljer om fyndet). Decemberfynd av fjällabb är mycket ovanligt och en sökning i Svalans databas ger endast ett tidigare fynd i landet gällande en ungfågel som sågs den 14 december 2000 vid Rödskär i Halland. Lite osäkerhet råder dock kring hallandsfågeln då rapporten inte är bedömd av Rrk Halland. I övrigt var uppträdandet av fjällabb av normal omfattning, med en handfull fynd i augusti och september.
Stefan Svanberg
Höga antal: 7 ex str S Vinga 31.7 (Stefan Svanberg m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 24.9 (Stefan Svanberg m fl). 9 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (Mikael Molin m fl). 10 ex str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: juli 14, augusti 6, september 24, oktober 19, november 2.
Årssummorna för storlabb har varierat stort under den senaste tioårsperioden. Jämförs årets totalsiffra på cirka 65 ex med medianantalet för 00-talet som är 58 ex, finner man att årets uppträdande är något talrikare än vad som kan anses normalt för nämnda period. Om man däremot skulle jämföra med medelvärdet av årssummorna under 00-talet som är 159 ex hamnar årets siffra långt under snittet. Detta på grund av det smått hysteriska uppträdandet under åren 2003 och 2004, då 299 respektive 927 ex rapporterades. Dessa två år bör dock räknas som högst avvikande, vilket gör att en jämförelse med medianantalet ger en mer rättvis bild av uppträdandet. Av årets observationer gjordes nästan samtliga från juli till och med oktober, vilket inte är så märkligt då majoriteten av storlabbsfynden oftast görs under denna period. Lite konstigt är dock att inte en enda observation gjordes under första halvåret, vilket inte skett sedan 2001.
Stefan Svanberg