Duvor–ugglor

Skogsduvorna blir fler. Eller blir de färre? Ring- och turkduvorna håller sig i alla fall på en normal nivå.
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Stora Amundö 23.4–3.7 (Hans Wahlberg m fl). 1 par Hökälla, Hisingen 25.3–24.7 (Per Björkman m fl). 1 ex sp Rya Skog 23.5 (Uno Unger). 1–2 ex sp Bokedalen, Jonsered 22.3–3.6 (Ingvar Björhall m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 17.4–14.6 (Tommy Järås). 1 ex sp Skogome, Säve 16.5 (Jan Hellström). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 17.2–9.5 (Per Lundgren m fl). 2 ex sp Hakered, Hisingen 5.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Sagered, Kållered 13.5 (Morgan Johansson). 1 ex sp Lunden 12–25.4 (Martin Oomen). 3–4 par Tagene stenkross, Hisingen 6.5 (Tommy Järås).
Höga antal: Öxnäs: 19 ex 19.7 (Bo Brinkhoff). 15 ex 17.3 (Magnus Eriksson).
Årets 14–15 revir är ett bra resultat, till och med fler än de 13 som rapporterades i samband med atlasinventeringen 2006–2007. Däremot är högsta antalet det lägsta som noterats sedan år 2000 då högsta noteringar började uppmärksammas i vårt område. Närmast kommer 24 ex vilket noterades år 2000. Vi hamnar därmed också långt ifrån det rekordartade uppträdandet av som mest 70 ex vilket rapporterats från Öxnäs nu två år i rad 2010–2011.
Mikael Molin
Höga antal: Slottsskogen: 3 971 ex str 8.10 (Ola Bäckman). 6 700 ex str 10.10 (Ola Bäckman). Brudarebacken: 5 250 ex str 6.10 (Martin Oomen m fl). 4 500 ex str 8.10 (Tina Widén m fl). 5 670 ex str 10.10 (Leif Andersson m fl). Övriga lokaler: 7 700 ex str Storeberget, Gamlestaden 7.10 (Roger Eskilsson). 7 250 ex str Fridhemsberget, Rådasjöns naturreservat 7.10 (Johannes Löfqvist). 7 050 ex str Hills golfbana, Mölndal 7.10 (Lars Eric Rahm). 3 720 ex str Kvillehed, Nordre älv 10.10 (Elon Wismén).
Ett normalt högsta antal vilket ligger precis på medianen under 2000-talet. Noterbart är att inga av de högre noteringarna gjorts vid vår tidigare bästa sträcklokal för arten, Smithska udden. Som jämförelse kan nämnas att medianantalet för högsta antalet under de fem åren 2004–2009 istället låg på cirka 16 000 ex och att hela fyra av dessa noteringar härrör från just Smithska udden. Under 2012 är högsta noteringen från denna lokal blygsamma 1 800 sträckande fåglar den 11 oktober. Frågan är om bättre bevakning av Smithska udden under de första dagarna i oktober skulle resultera i högre toppnoteringar eller om artens sträck över vårt område ändrat karaktär.
Mikael Molin
Häckningar: 1 par Sudda, Hönö (Jan-Åke Noresson m fl). 4–5 par Sjöbergen (Kennet Thor). Ca 5 par Kungsladugård (Uno Unger m fl). 1–2 par Kålltorp (Fredrik Spak). 2–3 par Örgryte (Martin Oomen m fl). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare 13 lokaler i Göteborgs kommun, en lokal i Mölndals kommun och fyra lokaler i Öckerö kommun.
Höga antal: Minst 35 ex Sjöbergen 1.1 (Stig Jacobson). 35 ex Sjöbergen 23.4 (Hans Falklind). Kungsladugård: 62 ex 19.1 (Martin Oomen m fl). 52 ex 26.11 (Martin Oomen). 41 ex 5.12 (Martin Oomen).
Tretton rapporterade häckningar är precis lika många som i fjol och utgör ett helt normalt antal. Högsta antalet är dock något lägre än i fjol och något under medianantalet för 2000-talet vilket ligger på 71 ex.
Mikael Molin
Häckningar: Sammanlagt 6 aktiva revir där 3 par fick sammanlagt 6 ungar (Peter Strandvik m fl).
I likhet med i fjol så lyckades tre par med sina häckningar. I vanlig ordning gjordes en del ströobservationer kring Göteborg under året. Tyvärr verkar hoppet vara ute för Ulleviuvarna som dök upp på arenan våren 2009. Efter att ha setts där under tre säsonger i rad så uteblev observationerna helt därifrån i år.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Brudarebacken 5.10 (Britta Svensson m fl). 1 1K Björkö 13.10–4.11 (Peter Hamrén m fl). 1 1K Chalmers 26.10 (gnm Tommy Järås). 1 ex Änggårdsbergen 4.11 (Adam Engström Svanberg).
Göteborg fick sin beskärda del av den invasion av hökugglor som berörde stora delar av Svealand och Götaland. Höstens fyra exemplar utgör de första fynden sedan 2006 i rapportområdet. Då häckningsframgången verkar ha varit skral i hela Skandinavien så kom kanske dessa hökugglor längre österifrån. Årets invasion får ändå betecknas som måttlig gentemot hösten 1983 då tolv exemplar rapporterades i rapportområdet.
Martin Oomen
Samtliga: Vår/vinter: Sammanlagt rapporterades ca 40 individer under perioden 1.1–20.5. Övriga fynd: 1 ex Änggårdsbergen 28.10 (Bernt Nielsen). 1 ex Kvibergs kyrkogård 3.12 (gnm Rrk Göteborg).
Fjolårets höstinvasion satte sina spår under vintermånaderna. Åtskilliga ugglor etablerade vinterrevir i parker och skogsområden kring Göteborg. Efter ett års frånvaro hördes återigen spelande sparvuggla vid Klippans naturreservat vilket är den enda lokalen i Göteborgsområdet där arten tidigare troligen regelbundet har häckat. Under hösten gjordes endast två observationer vilket får betecknas som ett närmast normalt antal under höstar då invasionstendenserna uteblir.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Knipeflågsbergen, Partille 1–7.4 (Göran Sahlin m fl). 1 ex Sjödala, Hårssjön 8.4 (Rune Edquist m fl). 1 ex Råhult, Partille 12.6 (Johnny Lundqvist).
En av årets stora sensationer/överraskningar. I likhet med övriga nordliga ugglearter hade lappugglan en mycket god häckningsframgång under 2011, vilket gjorde att många begav sig på strövtåg söderut under hösten och vintern. Till skillnad från dess mindre släktingar gick spridningen långsammare, och det var först i april som de första fynden gjordes i Göteborgsområdet. Det finns en möjlighet att de två första fynden rör samma fågel, men med tanke på att det gjordes ett 20-tal fynd i Västergötland under våren, bedömer vi ändå dessa som olika exemplar. Årets fynd utgör nummer två till fyra i rapportområdet, första fyndet gjordes på norra Hisingen i februari–mars 1990.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Skandiahamnen 6.1 (Tommy Järås). Som mest 3 ex Hönö kyrkogård 15.1–22.4 (Magnus Unger m fl). 1 ex Välen 28.1 (Johan Svedholm m fl). 3 ex Torslandaviken 29.1 (Daniel Gustafsson). 1 ex Trädgårdsföreningen 30.12 (Carl Jyker).
För första gången sedan 2004 rapporterades ingen häckning. De övervintrande ugglorna på Hönö kyrkogård har blivit färre för varje år som gått sedan platsen blev känd 2010. Under vårvintern sågs som mest tre individer där.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter: 1 ex Lexby Västergård, Björlanda 11.2 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Torslandaviken 5–8.12 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Styrsö 15.12 (Joakim Stillner). Vår: Sammanlagt ca 20 fynd fram till skiftet maj–juni. Sommar: 1 ex Öxnäs 6.6 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 11.6 (Ola Wennberg m fl). 2 ex 20.5–30.7 Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Davidsson m fl). 1 ex Galterö 26.6 (Lars Hellman). Höst: Sammanlagt 15 fynd av 20 individer under perioden 24.9–15.11.
Minst 43 fynd av över 49 individer gör 2012 till det bästa året någonsin. Tidigare goda år var 2006 med 32 respektive 2005 med 26 exemplar. Jordugglan är känd för att kunna byta häckningsområden beroende på födotillgång. Efter fjolårets goda häcksäsong i norra delen av landet valde uppenbarligen en hel del av dessa att spendera mer tid i södra Sverige och åtminstone en häckning konstaterades i Halland. Det är även tänkbart att en stor del av fynden avser fjolårsungar. Fyndet på Lökholmen där två fåglar sågs regelbundet under juni–juli är intressant, men trots åtskilliga besök kunde tyvärr ingen häckning konstateras där.
Martin Oomen