Måsar och tärnor

Är svarthuvad mås på väg att bli årlig? Tärnmås är det i alla fall. Ett år i efterhand konstaterar vi också 2000-talets första silvertärnehäckning. För svarttärna blev däremot året ett riktigt bottennapp.
Samtliga: 2 ad str S Torslandaviken 29.4 (Stefan Svanberg). 1 2K Torslandaviken 18–20.5 (Magnus Persson m fl).
Sjätte respektive sjunde fyndet av svarthuvad mås i Göteborgsområdet, varav fem av fynden är gjorda under de senaste tre åren. Med det första fyndet så sent som 2004 visar den svarthuvade på en klart positiv trend.
Stefan Svanberg
Höga antal: 7 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 4.1 (Johan Svedholm). 7 2K Torslandaviken 16–17.5 (Jan Mogol m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Bengt Karlsson).
Månadsfördelning: Januari 25 ex, april 7 ex, maj 27 ex, juni 1 ex, juli 2 ex, augusti 6 ex, september 24 ex, oktober 5 ex, november 4 ex, december 1 ex.
Ett ganska blygsamt uppträdande mot vad vi är vana vid och ingen dag med tvåsiffriga antal noterades. Ovanligt få dagar med bra väderförutsättningar för havsfåglar under senhösten är troligen en förklaring till den klena utdelningen. En titt i månadsfördelningen visar att det endast sågs tio dvärgmåsar under årets sista kvartal, en period då det oftast görs betydligt fler observationer även om december normalt sett inte är en talrik månad för arten.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Per Björkman). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 20.9 (Ola Wennberg m fl). 1 1K str Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl).
Detta var sjunde året i rad som tärnmås observerades i området vilket väl gör att man numera får se den som årligt förekommande. Tidpunkten för fynden är typisk, september är den månad då överlägset flest tärnmåsar har observerats genom åren.
Stefan Svanberg
Häckningar: 2 par Lökholmen (Lars Persson). 22 par Valmossen, Brännö (Robert Ennerfelt m fl). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 10 par Norra Varskär, Vrångö (Gösta Olofsson). 85 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 28 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 50 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 2 par Skogomedammen, Hökälla (Martin Oomen). 2 par Stämmö sund, Brännö (Robert Ennerfelt).
Cirka 500 häckande par fördelat på nio olika lokaler har rapporterats från 2012. Detta kan jämföras med 2006 då cirka 520 par rapporterades, vilket är det högsta antalet häckande par som rapporterats under 2000-talet. Skrattmåsens häckningsstatus i området förefaller därmed vara ganska stabil. Långt ifrån alla häckningar lyckas dock och bland annat så övergavs kolonin vid Valmossen på Brännö.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 3K Göteborgs hamn 15.1–14.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 4K+ Knippleskären, Torslandaviken 15.1 (Elon Wismén m fl). 1 3K+ str S Hyppeln 3.11 (Magnus Unger m fl).
Året inleddes med en invasion av vitvingade trutar i nordvästra Europa och rapporter kom om bland annat hela 600–700 ex på Färöarna. Fynden i Sverige lät inte vänta på sig och larmen om vitvingade trutar duggade tätt under januari månad. Intressant i sammanhanget var att det sågs ovanligt många äldre fåglar och Göteborg fick sitt första fynd av en 4K+. Orsaken till inflödet diskuterades och en bidragande faktor troddes vara de kraftiga västvindar som rådde över Atlanten före årsskiftet, men det spekulerades även i att ovanligt sträng kyla på Grönland kombinerat med födobrist inverkade.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 3K Fiskhamnen, Göteborgs hamn och Slottsskogen 13–14.3 (Marinko Karabatic m fl).
Under 2000-talet har vittrut siktats i området i genomsnitt vartannat år. Hälften av dessa är sedda i Fiskhamnen och även om årets fågel försvann ganska snabbt hann den likt flera tidigare rara måsar som siktats i hamnen även med ett besök till Slottsskogen. Värt att nämna i sammanhanget är att det senare under samma dag som fågeln försvann sågs en 3K vittrut i Nolhagaviken, Alingsås som enligt rapporterna stämde bra på Göteborgsfågeln.
Stefan Svanberg
Höga antal: 700 ex str S Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl).
Endast en rapport på mer än 500 ex är riktigt klent. Vi brukar alltid ha åtminstone en dag per år med mer än 1 000 ex noterade. Bristen på bra blåsdagar under hösten är en trolig förklaring.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ex Torslandaviken 15.5 samt 1 ex samma lokal 16.5 (Jon Håkansson m fl).
Under de senaste åren har det gjorts mellan tre till sju fynd per år av småtärna i området, vilket gör årets utdelning lite klen i jämförelse. Med endast ett fynd är vi tillbaka vid hur det ofta såg ut på 90- och början av 00-talet då småtärnan knappt var årlig i området.
Stefan Svanberg
Samtliga: 2 ad str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Per Björkman). 1 ex Sandvik, Torslanda 12.8 (Christer Fält).
Två fynd av tre exemplar är en bra utdelning när det gäller den här arten som är riktigt svår att få se i Göteborgsområdet. Nästan alla fynd som görs är tillfälliga observationer, så även detta år. Med årets fåglar är vi nu uppe i sjutton fynd på 2000-talet vilket kan jämföras med att det endast gjordes tre fynd på 90-talet. Ökningen hänger med stor sannolikhet ihop med ökad skådaraktivitet i området, eftersom skräntärnan har en vikande trend i landet.
Stefan Svanberg
Samtliga: 1 ad str V Sandvik, Torslanda 21.6 (Christer Fält).
Ett riktigt bottenår för svarttärnan. Vi får gå tillbaka till 1996 för att finna ett år med lika dålig utdelning. Vad detta beror på är svårt att spekulera i, men eftersom inga observationer gjordes under artens sträckperioder kan en möjlig orsak vara ogynnsamma väderleksförhållanden för ett uppträdande hos oss under dessa perioder.
Stefan Svanberg
Häckningar: 1 par Hönö (Bengt Karlsson m fl).
Komplettering 2011: Häckningar: 1 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
De första häckningarna av silvertärna i Göteborgsområdet på 2000-talet. Senaste och enda kända häckningen dessförinnan gjordes på Dannekroks­holmarna, Hönö 1998 då en bounge ringmärktes på lokalen (Tommy Järås, Björn Zackrisson). På samma plats häckade alltså silvertärna igen 2011 (se kompletteringen ovan). Hur denna häckning gick är inte helt klart, men det mesta tyder på att den misslyckades. Även om årets häckning inte kunde konstateras genom ett bo med ungar eller en ruvande fågel är vi övertygande om att ett par häckade i området. Möjligen var det på Kråkholmen, alltså samma ö som även hyste häckande kentsk tärna, fisktärna och skrattmås. Här sågs en gammal fågel landa bland fisktärnorna på holmen i andra halvan av maj och i början av juli observerades ett par med en nyligen flygg unge på lokalen. Även om häckningen inte skedde på just Kråkholmen är vi av uppfattningen att det var i närområdet och det vore inte konstigt om paret från 2011 har återvänt 2012 och skiftat häckningsö.
Stefan Svanberg
Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Bengt Karlsson m fl).
Tidiga fynd: 1 ex Galterö 11.3 (Peter Keil).
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Marinko Karabatic m fl).
Första konstaterade häckningarna i området sedan 2008 då fyra par häckade på Rödskär i Göteborgs södra skärgård. Åtminstone tre flygga ungar rapporterades på lokalen, men möjligen var häckningsframgångarna bättre än så då holmen är svåröverskådad och rapportunderlaget något begränsat. Detta är den första kända häckningen av kentsk tärna i Göteborgs norra skärgård och den andra i Bohuslän. Första häckningen i Bohuslän, vilken dock misslyckades, gjordes 1999 i Vägga skärgård, Sotenäs. Det var inte bara genom häckning som arten utmärkte sig i år utan även fenologiskt då både första och sista observationen blev ordentliga putsningar av tidigare rekord. Framförallt sticker årets sista observation ut då det var första novemberfyndet för området.
Stefan Svanberg