Alkor

Året bjöd inte på några antalsmässiga sensationer när det gäller de tre vanligare arterna, men ganska bra siffror för både alkekung och lunnefågel.
Höga antal: 529 ex str Kråkudden, Hönö 14.9 (Christian Cederroth m fl).
Se kommentar nedan.
Mikael Molin
Höga antal: 850 ex str Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl).
Inga högre dagssummor av sillgrisslor eller tordmular noterades under året. Räknar man ihop antalet bestämda och obestämda av båda arterna (188 sillgrisslor, 85 tordmular och 577 obestämda) hamnar toppnoteringen den 4 januari på 850 ex vilket är lägre än de senaste tre åren då det under toppdagarna noterats mellan 1000 och 2 000 ex. Det är dock inte lika lågt som år 2008 då under toppdagen endast 610 ex sågs sträcka förbi Kråkudden.
Mikael Molin
Häckningar: 5–9 par (2 pull observerade 28.6) Fjärskären, Vinga (Benga Ragnewall m fl). 10–15 par Rörö (Per Björkman m fl). 3 par Benskär, norra skärgården (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Fåglar noterades vid Vrångö, Lökholmen, Vasskären och Danska liljan i södra skärgården, samt vid Hyppeln, Hönö, Fotö, Öckerö, Lilla Äxholmen och Stora Svartskär i norra skärgården.
Höga antal: 53 ex Torrbeskär 15.4 (Magnus Unger). 157 ex Tistlarna 28.4 (Gösta Olofsson). 85 ex Inre Tistlarna 28.4 (Gösta Olofsson). 53 ex Kalvholmen 28.4 (Gösta Olofsson). 28 ex Rörö 4.4 (Magnus Rahm). 21 ex Fånyttan, Rörö 21.4 (Stefan Svanberg).
Cirka 20 konstaterade häckningar är lägre än i fjol då hela 60 noterades. Dock saknas uppgifter från artens kärnområde, Kalvholmen och Tistlarna, i år. De högsta noterade antalen från dessa lokaler är dock i nivå med eller till och med något högre än de senaste fem åren, då i genomsnitt drygt 50 fåglar noterats på Kalvholmen och knappt 200 fåglar på Yttre och Inre Tistlarna tillsammans. Under de år på 2000-talet då beståndet inventerats i något högre utsträckning i rapportområdet har mellan 63 och 91 par konstaterats häcka.
Mikael Molin
Kråkudden: Höga antal: 726 ex str 30.10 (Jon Håkansson). 142 ex 12.11 (Marinko Karabatic m fl). Övriga lokaler: 1 ex Torslandaviken 4.1 (Jan Mogol). 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 13.1 (Freddy Persson). 1 ex Galterö 22.10 (Jon Hessman). 5 ex str Hyppeln 28.10 (Magnus Unger m fl). 174 ex str Vrångö 30.10 (Martin Oomen). 71 ex str Galterö 30.10 (Per Österman). 3 ex str Rörö 1.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str Hyppeln 3.11 (Robert Ennerfelt). 1 ex Dotevik, Askimsviken 4.11 (Roger Börjesson m fl). 1 ex str Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl). 30 ex str Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl). 5 ex str Hyppeln 28.10 (Magnus Unger m fl).
Månadsfördelning: Januari 2 ex, oktober 1 009 ex, november 295 ex.
Även om årets uppträdande inte riktigt når upp till fjolårets höga antal är totalt 1 306 ex fortfarande klart högre än normalt då medianantalet för antalet fynd under ett år på 2000-talet är cirka 350 ex. Tidsmässigt ligger uppträdandet ganska väl i linje med tidigare fynd på 2000-talet. Totalt har 92 % av nästan 11 000 ex observerats under oktober och november. Normalt brukar dock flest ses i november vilket illustreras av att hela 61 % av fynden härrör från denna månad. Totalt har endast 71 januarifynd gjorts under samma period och vi har gästats i genomsnitt varannat år. Senast det begav sig var den 19 januari 2008 då ett ex sträckte förbi Kråkudden.
Mikael Molin
Samtliga: Kråkudden: 1 ex str 19.1 (Roger Eskilsson). 1 1K 7.8 (Martin Oomen m fl). 1 ex str 7.9 (Roger Eskilsson). 2 ex str 14.9 (Kåre Ström m fl). 1 2K– str 17.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex 30.10 (Jon Håkansson). 1 ex 11.11 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 1 ex str Vinga 29.9 (Åke Andersson m fl). 2 ex str Vinga 30.9 (Ulf Lindell m fl). 1 1K str Vrångö 5.11 (Martin Oomen). Månadsfördelning: Januari 1 ex, augusti 1 ex, september 6 ex, oktober 2 ex, november 2 ex.
Tolv lunnar är nästan dubbelt så många som i fjol men sett till uppträdandet i början och mitten av 00-talet då i genomsnitt drygt 50 ex rapporterades årligen är årets summa fortfarande oroväckande låg. Man kan därmed misstänka att tillgången av bytesfisk och därmed häckningsframgången och för de lunnar som anträffas hos oss är fortsatt låg (se FiG 2011). Tidsmässigt är uppträdandet dock i linje med tidigare fynd med undantag av augustifyndet som endast är det 9e under 2000-talet. Senast det begav sig var den 13 och 17 augusti 2007 då vardera ett ex passerade Kråkudden. September och oktober är annars normalt de månader då man har störst chans att träffa på arten hos oss och 28% respektive 43% av fynden under 2000-talet har gjorts under dessa månader. Totalt har vidare ca 9% av alla fåglar under 2000-talet setts i november följt av 8% i januari så november och januarifynden faller därmed även de väl in i den tidigare fyndbilden.
Mikael Molin