Finkar–fältsparvar

Gulhämpling noterades för fjärde året i följd och steglitsen visade fortsatt positiv trend under året. Tallbitsinvasionen blev det dock inte mycket av för vår del.
Höga antal: 22 500 ex str S 5.10 Smithska udden (Hans Wahlberg). 5 150 ex str S Styrsö 20.10 (Andy Hultberg).
Årets högsta notering kommer liksom de flesta andra år i från Smithska udden. Dagssumman på 22 500 ex är faktiskt den högsta sedan september 2009. Vanligtvis är det sista septemberveckan som brukar ge de högsta antalen i våra trakter så årets toppdag inföll ganska sent. Den högsta noteringen någonsin inföll den 22 september 2006 då hela 43 150 ex räknades in på Smithska udden.
Martin Oomen
Samtliga: 1 honfärgad str S Hyppeln 19.5 (Magnus Unger). 2 ex Volvo Torslanda 12.6 (Magnus Persson).
Från att ha varit en första klassens raritet i Göteborgsområdet så noterades arten för fjärde året i följd. Dessutom så var det första gången under ett år som mer än en fågel sågs. Sommarfyndet är extra intressant eftersom arten har häckat framgångsrikt så långt norrut som Falkenberg tidigare år.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Skogomedammen (John Thulin). Fynd under häckningstid: Rapporterad från närmare 20 olika lokaler.
Höga antal: 50 ex Bärby, Säve 16.9 (Mia Wallin). 50 ex Arendalsudden 22.9 (Jon Håkansson m fl).
Steglitsen fortsätter att öka i Göteborg. Visserligen kunde bara en häckning konstateras, men antalet lokaler där arten sågs under häckningstid dubblerades jämfört med fjolåret. En försiktig skattning av beståndet skulle nog ge 5–15 par.
Martin Oomen
Höga antal: 300 ex Öxnäs 29.9 (Magnus Eriksson).
Detta är den högsta kända noteringen från Göteborgsområdet. Den aktuella flocken höll till i en stor stubbåker. Ansamlingar i den här storleken torde ha varit lättare att se förr i tiden när hämplingen var en mer allmän fågel i vår landsbygdsmiljö. Enligt Svensk fågeltaxering har beståndet halverats sedan 70-talet.
Martin Oomen
Höga antal: 100 ex Rördammen, Öckerö 20.10 (Rolf Nyback).
Likt 2011 blev det även i år en tresiffrig flock under oktober månad.
Martin Oomen
Häckningar: 1 par Välen (Johan Ennerfelt). 1 par Hisingsparken (Märtha Boström). 1 par Brännö (Robert Ennerfelt).
Detta blir sista året som vi redovisar häckningar av brunsiska i fågelrapporten. Skälen till detta är helt enkelt att arten är såpass vanlig och spridd över framförallt västra delen av Göteborg att det inte är möjligt att veta hur många par som häckar. Likt fallet med många andra mindre tättingar är det få häckningar som verkligen rapporteras som konstaterade, men tittar man på antalet inkomna rapporter av sjungade fåglar under häckningstid får sutsatsen dras att det nog handlar om ett tresiffrigt antal häckande par.
Martin Oomen
Samtliga: 1 2K Torslandaviken 10.1–19.2 (Martin Oomen m fl).
Återigen ett svagt år för snösiskan i rapportområdet. Faktum är att vi inte haft några bra år för snösiska sedan början av 2000-talet. Det är svårt att sia om vad detta beror på. Den troligaste förklaringen är nog att vi inte har haft några goda år med nordliga gråsiskor på länge, och därmed har det funnits färre stora siskflockar att leta igenom efter dessa guldkorn.
Martin Oomen
Samtliga: Som mest 25 ex Lillhagsparken 1.1–21.2 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex Ängårdsbergen 2–6.1 (Berndt Lindberg m fl). 1 ex Jungfruviken, Hönö 4.1 (Ola Bäckman). 17 ex Fridhem, Hisingen 5–8.1 (Jan Hellström). 1 ex Lunnaberg 8.1 (Johan Svedholm). 9 ex Göteborgs botaniska trädgård 27.1–2.2 (Olof Armini m fl). 2 ex Gråberget, Majorna 4.2 (Johannes Tallroth). 1 ex Fridhem, Hisingen 17.2 (Per Lundgren). 1 hane Ersdalen, Hönö 16.3 (Magnus Lundström). 1 hona Hönö kyrkogård 18–12.3 (Christer Fält m fl). 1 hona Brudarebacken 23.3 (Martin Oomen m fl).
Under vårvintern fanns en del korsnäbbar kvar från den stora invasionen hösten 2011. De flesta höll till kring klassiska lärkbestånd vid Lillhagsparken och Änggårdsbergen. De högsta antalen sågs under januari månad, för att därefter minska i rask takt. Sannolikt styrde korsnäbbarna kosan österut mot mer lämpliga häckningsmarker.
Martin Oomen
Samtliga: Vinter/vår: 6 ex 2–3.1 Lundby kyrkogård (Magnus Lundström m fl). 1 ex Smithska udden 5.2 (Thomas Karlsson). Höst/vinter: 1 ex Fotö 5.8 (Hans Waern). 2 ex Hönö 29.9 (Arne Ekström). 1 ex Torslandaviken 2.10 (Magnus Persson). 7 ex Smedstorps ängar 7.10 (Elon Wismén). 5 ex Rörö 13.10 (Magnus Unger). 2 ex Hyppeln 20.10 (Magnus Unger). 2 ex Ersdalen, Hönö 20.10 (Jon Håkansson). 2 ex Brudarebacken 21.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Svankällan 7.11 (Johan Svedholm). 12 ex Källö-Knippla 9.11 (Bo Brinkhoff).
Likt fjolåret uteblev fynd under häckningstid. Det är oklart vad detta kan bero på då det under första halvan av 2000-talet årligen gjordes häckningsfynd i områdets östra delar. Samtliga arter korsnäbb är kända för att kunna fluktuera en hel del så låt oss hoppas att det bara rör sig om tillfälligheter.
Martin Oomen
Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades 12–13 sjungade ex i maj–juni. Fynd under häckningstid, övriga lokaler: 1 ex Stigbergstorget 20.5 (Jesper Nilsson). 1 ex Välen 20.5 (Hans Börjesson). 1 ex Skogomedammen 20.5 (Leif Andersson). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex Rörö (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Hyppeln (Lars Persson). 1 ex Björkö 23.5 (Peter Hamrén). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 27.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Utbyfältet 25.5 (Tony Norman m fl). 2 ex Ragnhildsholmen 29.5–23.6 (Anders Bergquist m fl). 1 ex Brudarebacken 1.6 (Christer Fält). 1 ex Vrångö 6.6 (Thomas Karlsson) 1 ex Fässberg 7.6 (Anders Olsson). 1 ex Gustegården, Angered 20.6 (Tommy Järås).
Övriga fynd: 1 honfärgad Rörö 9.7 (Bo Brinhoff m fl). 1 honfärgad Dannekroken, Hönö 29.9 (Magnus Rahm).
I likhet med tidigare år håller Göta älvdalen ställningarna och även om det är något färre fynd därifrån detta år så beror det snarare på bristande rapportering än på någon reell minskning. Glädjande nog uppehöll sig två sjungande hanar kring Ragnhildsholmen under försommaren. Detta är en gammal klassisk lokal som har stått tom på senare år. Precis som förra året gjordes även denna höst ett sent fynd i skärgården.
Martin Oomen
Samtliga: 1 ex Kungsladugård 4.11 (Johan Ennerfelt). 1 ex Brudarebacken 7.11 (David Klingberg). 1 ex Svankällan 7.11 (Johan Svedholm). 1 ex Brevik, Öckerö 9.11 (Simon Bäck). 1 ex str O Brudarebacken 25.11 (Martin Oomen m fl).
Under november månad fick Göteborg ta del av en invasion som främst kom att beröra de östra delarna av Sverige. Sammanlagt sågs fem exemplar. Frånvaron av rönnbär gjorde att det endast blev flyktiga observationer och ingen av höstens tallbitar blev dragbar. Under 2000-talet uteblev arten helt 2003 samt åren 2005–2010. Senaste stora invasionen i södra Sverige var hösten 2004 och även den gången fick Göteborg klen utdelning med endast sju fynd.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: 10 fynd av lika många individer under perioden 26.2–28.4. Höst: 10 fynd av 11 individer under perioden 18.9–12.10. Vinter: 1 ex Kalshed, Säve 25.12 (Mats Raneström).
Antalet vårfynd var strax under normalt medan hösten var den sämsta i mannaminne. Det är svårt att spekulera i vad detta kan bero på men arten fluktuerar ofta en hel del i antal. Det var inte bara i Göteborgstrakten som man märkte av de låga numerärerna. I Falsterbo så bokfördes endast 2 ex under höstens kontinuerliga sträckbevakning.
Martin Oomen
Höga antal: 350 ex Bärby Övergård, Säve 23–28.1 (Martin Oomen m fl).
Det var ett par oskördade vetefält kring Bärby som drog till sig stora mängder fältsparvar under januari och februari. Gulsparven har efter en kraftig nedgång i samband med kvicksilveranvändningen på 50- och 60-talet därefter hämtat sig ganska väl och beståndet förefaller vara stabilt. Det är tänkbart att flockar som den i årets storlek inte var någon ovanlighet på 80- och 90-talet. Dessvärre verkar inte sådana uppgifter finnas publicerade i dåtidens fågelrapporter. Den högsta noteringen av gulsparvar som rapporterats i Göteborgstrakten är från januari 2010 då minst 500 ex rapporterades vid Kalshed.
Martin Oomen
Samtliga: Vår: 1 ex str NO Hyppeln 3.5 (Peter Hamrén). 1 honf Önnered 9–11.5 (Birger Kaiser m fl). 1 ex str O Hyppeln 10.5 (Magnus Unger). Höst: 1 ex str S 21.9 Brudarebacken (Leif Andersson).
Med endast fyra fynd under året fortsätter kräftgången för denna karismatiska sparv. Bland årets lilla skörd utmärker sig ett exemplar som höll till på en fågelmatning i Önnered, något som verkligen inte tillhör vanligheterna. Arten var nära på att helt utebli under höststräcket, men ett ovanligt sent fynd gjorde att vi inte behövde stå utan höstfynd för första gången sedan 1998.
Martin Oomen
Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex i Torslandaviken 9.1–25.2 (Tina Widén m fl). 3 ex Bärby Övergård 22.1–2.2 (Christer Fält m fl). 2 ex Gunnesby, Säve 5–14.1 (Magnus Unger m fl). 4 ex Lexby, Björlanda 2.2 (Christer Fält). 1 ex Sudda, Hönö 25.2 (Evamaria Ferm m fl). December: I Torslandaviken sågs som mest 16 ex 28.12 (Christer Fält). 10 ex Kalshed, Bärby 13.12 (Martin Oomen). 1 ex Rörö 1–6.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 9–22.12 (Jan Mogol m fl).
Ett tiotal exemplar sågs under januari och februari vilket är ett normalt antal. I december observerades minst 28 ex vilket är den högsta noteringen som vi har från området. Den milda senhösten hjälpte nog till att höja siffran. Noterbart är att det under vintermånaderna endast sågs ett exemplar i Välen som normalt sett är ett av de säkraste vintertillhållen.
Martin Oomen