Rovfåglar

Sannerligen ett exeptionellt rovfågelår för rapportområdet, med förstafynd av både gåsgam och kejsarörn. Våra kända pilgrimsfalkar häckade på gasklockan och fick dessutom sällskap av ytterligare ett par i Mölndals kommun. Dessutom sågs både stäpphök och aftonfalk i skärgården under våren, liksom brun glada under sensommaren på ”Backen”.
Häckningar: 1 par Kållered (Morgan Johansson).
Ett bo med en unge. Utöver detta föreligger en handfull rapporter av fåglar i lämplig biotop under häckningstid. Under de senaste tre åren har allt färre bivråkar rapporterats under sommaren.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad str S Brudarebacken 14.8 (Roger Eskilsson).
Nionde fyndet i rapportområdet av brun glada och det andra i augusti. Den bruna gladan är en fågel som expanderar i Sverige och nu har arten setts fem år i rad i Göteborgstrakten. När fågeln upptäcktes lyfte den från marken uppe på Brudarebacken.
Per Björkman
Samtliga: Sommar: 1 ad Säve flygplats 12.6 (Bo Nilsson). 1 ex Bårhult, Landvetter 22.6 (Martin Boberg). Vår: Sju fynd under perioden 22.3–6.5. Höst: Fyra fynd under perioden 2.8–23.9.
13 fynd totalt är en tillbakagång efter de senaste årens stora ökning, inte sedan 2007 har antalet varit så lågt. 2011 gjordes 42 fynd, vilket var rekord. Det är främst under våren som det setts färre röda glador i rapportområdet än under de föregående fyra åren, då antalet fynd varierat från 12 som lägst till 36 som högst. I övriga Sverige fortsätter dock arten sin expansion.
Per Björkman
Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 subad str N Solängen, Mölndal och Göteborgs hamn 28.7 (Magnus Rahm, Martin Oomen m fl).
Ett sommarfynd gjordes i år, där en ickehäckande fågel passerade norrut över Mölndal och Göteborg. Annars fortsätter fyndbilden att vara den vi haft några år med ett relativt stort antal observationer, dels från årets början fram till mitten av mars, dels från mitten av oktober fram till årets slut.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K+ Lunden, Frihamnen och Hökälla 13–14.6 (Martin Oomen m fl).
Första fyndet för Göteborgs rapportområde och det tredje i Sverige. Fågeln upptäcktes under förmiddagen utanför Lindome i Halland. Under eftermiddagen passerade den norrut över Göteborg och sågs av två observatörer för att därefter försvinna spårlöst. Nästa dag upptäcktes den dock inne i ett fårstall vid Hökälla på Hisingen. Där togs den omhand eftersom den var i dåligt skick. Det visade sig att gamen var en fågel från ett avelsprojekt i Kroatien och den blev ett hett samtalsämne bland fågelskådare i Sverige under sommaren. Till slut beslutades dock, efter rekommendationer från ansvariga i avelsprojektet, att den skulle stanna på Fågelcentralen för rehabilitering för att sedan transporteras tillbaka till Kroatien under hösten. Den lämnade också Sverige under slutet av september.
Per Björkman
Häckningar: Troliga häckningar: 1–2 par Hårssjön, 1 par Sagsjön, 1 par Rådasjön, 1 par Ragnhildsholmen, 1–2 par Gullö, 1 par Hökälla, 1 par Svankällan, 1 par Torslandaviken.
Inga bon med ungar har rapporterats i år, men populationen av brun kärrhök verkar stabil i området. Vissa tecken tyder till och med på att en viss ökning skett, eftersom nya par i år etablerat sig på platser där de inte tidigare häckat. Dessutom saknas rapporter från en del områden längs Göta älv, där riksinventeringen 2010 visade att 2–3 bon fanns.
Per Björkman
Samtliga: Januari–Februari: Sammanlagt minst 10 ex. Vår: 20 ex under perioden 18.3–19.5. Höst: 62 ex passerade området under perioden 17.7–10.12.
En normal fyndbild för senare år. Ett tiotal individer ses under vintern, främst på Hisingen. Under våren passerar 15–25 ex, medan höstens antal brukar vara upp mot det tredubbla. I år sågs även blå kärrhökar en bit in i december, vilket inte var fallet 2011.
Per Björkman
Samtliga: 1 3K+ hane str SO Hyppeln och Torslandaviken 30.4 (Martin Oomen, Magnus Rahm m fl).
Efter fjolårets stäpphöksinvasion får vi nöja oss med denna hane, som sträckte in förbi Hyppeln och en dryg timme senare återupptäcktes vid Torslandaviken. Av de 21 fynd som finns totalt i rapportområdet var detta det femte vårfyndet.
Per Björkman
Samtliga: Vinter: 15–21 ex under perioden 1.1–6.3 Vår: 15 ex under perioden 12.3–13.5. Sommar: 1 ex str O Kålsered, Björlanda 27.7 (Magnus Persson). Höst: 55–60 ex under perioden 25.8–31.12.
I år finns rapporter av fjällvråkar ovanligt tidigt under hösten, men i övrigt är antalen tämligen normala. Fördelningen kommunvis av vinterobservationer fördelar sig enligt följande: Göteborg 10–15 ex, Härryda 1 ex, Partille 0, Mölndal 2 ex, Öckerö 2–3 ex.
Per Björkman
Samtliga: 1 2K Knipeflågsbergen 5.3 (Marc Gomez). 1 ex Brudarebacken 13.3 (Benga Ragnewall m fl). 1 ex str S Delsjöområdet 6.10 (David Klingberg). 2 1K str S Brudarebacken, Råda och Landvetter 27.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K str SO Brudarebacken 6.12 (Martin Oomen).
Fem fynd av sex individer är en normal årssumma för 2000-talet. Som vanligt dominerar Brudarebacken bland lokalerna. De två unga örnar som passerade rapportområdet den 27 oktober kunde följas från Sävedalen till Landvetter.
Per Björkman
Samtliga: 1 subad str SO Slottskogen 24.7 (Ola Bäckman).
Utan tvivel var denna fågel den individ som höll till i Skåne under sommaren. Efter att den setts i centrala Göteborg kunde den följas på sin återväg ner till Skåne via Halland, där den sågs av åtskilliga observatörer. Diskussioner fördes om det rörde sig om en östlig eller spansk kejsarörn, men raritetskommittén (Rk) gjorde bedömningen att det med rimlig säkerhet rörde sig om den väntade östliga arten Aquila heliaca. Senaste fyndet i Sverige av kejsarörn gjordes den 13 oktober 2007 då en individ som uppehållit sig i landet sedan 2004 sågs sträcka ut vid Falsterbo. 2003 finns två fynd i Sverige som även det troligen rör samma individ som 2004–2007. Innan dess är arten påträffad cirka 19 gånger, och det första fyndet för landet gjordes vid Gällivare i Lule lappmark i början av juni 1933.
Per Björkman
Häckning: 2 par Härryda kommun.
Häckning skedde vid två sedan tidigare kända lokaler 2012. Fiskgjusen håller ställningarna i de östra delarna av rapportområdet, men rapporter saknas från paret som häckat i nordvästra Göteborgs kommun. Resultatet av riksinventeringen 2013 tyder på att två par inte speglar verkligheten, som snarare ligger på det tredubbla (se FpV nr 1/2014).
Per Björkman
Häckningar: Hisingen: 1 par vardera vid Trädet, Gullö och Stora Oxhagen (samtliga Tommy Järås). 1 par Hökälla (John Thulin). Norra skärgården: 1 par Öckerö (Martin Oomen). 1 par Stora Måvholmen, Hake fjord (Gösta Olofsson). Södra skärgården: 1 par vardera vid Rårholmen, Skarholmen, Fjordholmen, Valö, Smögholmen, Brustholmarna, Sillfarsholmen, Östra holmen, Stora Eskilsholmen (samtliga Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen (Staffan Sénby). 1 par Styrsö (Ivar Ivarsson). Mölndal: 1 par Eklanda (Lars Eric Rahm). Övriga lokaler: 1 par Gustegården, Angered (Tommy Järås).
Antalet tornfalkspar som konstaterades häcka blev i år 19, vilket är ett mer än under fjolåret. Noterbart är att över hälften av rapporterna kommer från södra skärgården, medan Hisingen i år endast bidrar med fyra par jämfört med åtta 2011. Totalt sett ligger ändå antalet häckande par på en fortsatt låg nivå jämfört med de antal som rapporterades runt sekelskiftet.
Per Björkman
Samtliga: 1 ad hane str O Björkö 1.5 (Per Karlsson Linderum m fl).
Första fyndet sedan 2008. Aftonfalken är en sällsynthet i rapportområdet, årets fynd var endast det nionde i ordningen. Se rutan här intill för komplett fyndhistorik.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 38 ex under perioden 19.3–22.5. Höst: Sammanlagt 115–120 ex under perioden 23.8–12.11.
Tämligen normala antal för senare år. Möjligen har årets ökade aktivitet i samband med Jubileumsjakten ökat på antalet något under våren, men till fjolårets rekord under hösten når de inte. Då passerade hela 160–180 ex rapportområdet.
Per Björkman
Samtliga: Vår: 20–25 ex under perioden 22.4–31.5. Sommar: 1–2 ex Hårssjön 2–3.6 och 20.6 (Leif Andersson m fl). 1 ex Balltorp 2.6 (Per-Anders Svensson). 1 ex Stampen 7.6 (Martin Oomen). 1 ad Rådasjöns naturreservat 9.6 (Johannes Löfqvist). 1 ad Prästgårdskilen, Björlanda 11.6 (Per Björkman). 1 ex Torslandaviken 15.6 och 26–29.6 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex Torslanda Hög 4.7 (Mathias Theander). 1 ex Välen och Askimsviken 7.7 (John-Eric Dahlström). Höst: 11 ex under perioden 13.8–30.9.
Flera intressanta observationer gjordes i år under häckningstid. Vid Hårssjön uppehöll sig 1–2 fåglar under en period från slutet av maj till början av juni. En rapport finns även från lokalen strax före midsommar. Mycket tyder också på att det stora antalet rapporter från Hisingen under juni rör ett par stationära falkar. Antalet vårfynd är högre än normalt, medan observationerna under hösten däremot är färre.
Per Björkman
Häckningar: 1 par + 3 ungar Mölndals kommun. 1 par + 2 ungar Gasklockan, Göteborg.
Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera två lyckade pilgrimsfalkshäckningar i rapportområdet. Falkarna på gasklockan har vi väntat på i några år nu, och i år slog de till. Det kan nämnas i sammanhanget att honan som skred till häckning inte var samma fågel som setts vid lokalen under vintern, utan en ny individ. Hon kom ursprungligen från Kristianstad där hon märkts som bounge två somrar tidigare. Mölndalsparet, som var ett känt par sedan tidigare, har tidigare häckat precis utanför gränsen till vårt rapportområde, men när de i år bytte boplats hamnade den innanför gränsen.
Per Björkman